European Union: Odpovědnost provozovatelů obchodních prodejních mist za porušování práv z duševního vlastnictví

Vlastníci ochranných známek a patentů a nositelé dalaích práv z průmyslového vlast- nictví se mohou ne-oprávněným zásahům do svých práv standardně bránit u soudu ~alobou směřující typicky proti výrobci, distri- butorovi nebo prodejci (poruaovatelům) padělaných výrobků nebo výrobků ji- nak poruaujících jejich výlučná práva. Nezřídka je ale přímý postup proti po- ruaovateli buď vyloučený, nebo nepřília efektivní.

S obtí~emi při vymáhání svých práv se vlastníci známých značek v boji proti padělání setkávají pravidelně: Toto~- nost výrobce padělků je často nezná- má a postup proti jednotlivým prodej- cům padělaných výrobků není účinný vzhledem k vysokému počtu prodejců, jejich zastupitelnosti a nedostatku re- spektu k právnímu řádu a soudním zákazům.

Zprostředkovatelé

Dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymá- hání práv z průmyslového vlastnictví, jsou zprostředkovatelé třetí osoby, které svou činností do výlučného práva vlastníků duaevního vlastnictví přímo nezasahují, ale poruaování těchto práv umo~ňují tím, ~e poskytují poruaova- teli prostředky nebo slu~by, jejich~ prostřednictvím jsou práva duaevního vlastnictví poruaována.

V minulosti bylo Soudním dvorem EU (SDEU) vícekrát potvrzeno, ~e v po- stavení zprostředkovatele jsou např. provozovatelé internetových tr~iať a někteří dalaí poskytovatelé IT slu~eb, pokračuje z titulní strany jejich~ prostřednictvím dochází k poru- aování práv (typicky práva k označení). Dosud neprozkoumané ale bylo jeatě donedávna postavení poskytova- telů kamenných" prodejních prostor mimo on-line svět. Podle některých v minulosti publikovaných názorů neby- lo tyto poskytovatele mo~né pova~ovat za zprostředkovatele, a nenesli tudí~ odpovědnost.

Kauza Pra~ské tr~nice

Otázka odpovědnosti provozovatele tr~nice za prodej padělaného zbo- ~í vyvstala při rozhodování o ~alobě společností Tommy Hilfiger Licencing LLC, Lacoste SA, Burberry Ltd. a dal- aích vlastníků slavných značek, chrá- něných ochrannými známkami, proti společnosti Delta Center a. s., která v minulosti provozovala Pra~skou tr~ni- ci v Holeaovicích, nechvalně proslulou prodejem padělků.

Společnost Delta Center najíma- la prostory areálu Pra~ské tr~nice od hlavního města Prahy, vlastníka areálu, a následně podnajímala dílčí prodejní místa jednotlivým prodejcům, kteří, jak se opakovaně ukázalo, v mnohých pří- padech prodávají padělky spotřebního zbo~í (například oblečení, obuv, módní doplňky, hodinky apod.).

}alobci se obrátili na soud a tvrdili, ~e správce tr~nice pronajímáním prodej- ních míst prodejcům umo~ňuje prodej padělků, a proto nese svůj díl odpověd- nosti, přesto~e se sám prodeje paděl- ků přímo neúčastní ani prodej padělků aktivně nepodporuje. }alobci zejména po~adují, aby soud omezil společnost Delta Center v uzavírání podnájemních smluv s prodejci, kteří padělky výrob- ků ~alobců v minulosti prodávali nebo u~ívali prostory, kde k prodeji padělků docházelo.

Vrchní soud v Praze doael v roce 2012 k závěru, ~e provozovatel tr~nice odpovědný v souvislosti s prodejem padělků není, neboť poskytování pro- dejních míst s prodejem padělků přímo nesouvisí − jde o bě~nou slu~bu a z její povahy nevyplývá, ~e by byla poskyto- vána k poruaování práv třetích osob.

}alobci se následně dovolali k Nej- vyaaímu soudu, který předlo~il spornou otázku postavení ~alovaného jako~to zprostředkovatele k posouzení Soudní- mu dvoru EU.

Rozsudek SDEU

Soudní dvůr EU přelomovým rozsud- kem ze dne 7. 7. 2016 ve věci C-494/15 rozhodl tak, ~e nájemce tr~nice, který podnajímá jednotlivá prodejní místa pro- dejcům, z nich~ někteří nabízejí a prodá- vají padělané zbo~í, je zprostředkova- telem, jeho~ slu~by jsou u~ívány třetími osobami k poruaování práv. SDEU tak potvrdil, ~e v postavení odpovědného zprostředkovatele jsou i poskytovatelé slu~eb, kteří nemají s poruaovatelem ~ádný zvláatní vztah.

Závěry rozsudku SDEU lze vztáh- nout i na dalaí pronajímatele prodejních prostor. Dle naaeho názoru mohou být nyní voláni k odpovědnosti za prodej padělaných výrobků nebo výrobků jinak poruaujících práva z duaevního vlastnic- tví v jednotlivých obchodech například provozovatelé nákupních center nebo majitelé kamenných obchodů, kteří tyto obchody dále pronajímají. Tuto skuteč- nost a z ní plynoucí rizika by vlastníci a pronajímatelé obchodních míst měli brát v úvahu při výběru svých nájemců a při sjednávání nájemních smluv.

Dalaí vývoj

Po rozhodnutí SDEU ~alobu proti správci Pra~ské tr~nice nyní opětovně projednávají české soudy. Budou po- vinny respektovat právní názor SDEU, ~e ~alovaný je v postavení zprostředko- vatele, přičem~ musí rozhodnout o tom, zda v ~alobě po~adovaná opatření vůči společnosti Delta Center jsou přiměře- ná a zda je lze ulo~it. Na nové, konečné rozhodnutí si nejspía jeatě nějakou dobu počkáme.

Právní úprava konkrétně neome- zuje, co mů~e být předmětem takových opatření, musí vaak být při zachování dostatečně účinná, odrazující a zároveň spravedlivá a přiměřená. Nesmí být pro zprostředkovatele nadměrně zatě~ující nebo nákladná; zprostředkovateli nelze např. ulo~it, aby prováděl obecný perma- nentní dozor nad svými nájemci.

Konečné rozhodnutí soudů v této věci pak bude konkrétnějaím vodítkem k tomu, jak v českém právním prostře- dí uchopit v zásadě nově zalo~enou odpovědnost majitelů a pronajímatelů obchodních prostor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions