1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která zavádí nová pravidla pro vlastníky ochranných známek. Připravili jsme pro Vás stručný popis vybraných bodů novely. Za nejvýznamnějaí novinku vaak pova~ujeme změnu v přenosu odpovědnosti za přezkum shodnosti ochranné známky z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV") na vlastníka ji~ zaregistrované známky.

Novela přináaí mimo jiné následující změny v právu ochranných známek:

  1. Vyaaí míru odpovědnosti vlastníků ochranných známek – nově ÚPV nebude z úřední povinnosti zkoumat shodnost nové ochranné známky se staraí ji~ registrovanou ochrannou známkou; shodnost musí vlastník aktivně namítat v námitkovém řízení;
  2. Zavedení mo~nosti registrace spekulativních ochranných známek (nově není nedostatek dobré víry přihláaky důvodem pro její zamítnutí);
  3. Mo~nost registrace netradičních ochranných známek a certifikačních ochranných známek;
  4. Výslovné zakotvení zákazu u~ívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě nebo názvu třetí osoby bez souhlasu vlastníka ochranné známky;
  5. Slabaí ochrana vlastníků ochranných známek, kteří je neu~ívají (např. povinnost dolo~it řádné u~ívání ochranné známky po dobu předcházejících 5 let na ~ádost vlastníka pozdějaí ochranné známky);
  6. Prodlou~ení lhůty pro odstranění nedostatků přihláaky ochranné známky v návaznosti na její formální posouzení ÚPV z 15 dnů na 2 měsíce;
  7. Sjednocení 3 měsíční lhůty pro uplatnění námitek se lhůtou pro uplatnění připomínek třetími osobami, která počíná bě~et od okam~iku zveřejnění přihláaky; a
  8. Právo ÚPV zruait ochrannou známku ji~ k okam~iku, kdy nastal důvod jejího zruaení (nikoliv jako dle dosavadní právní úpravy k okam~iku vydání rozhodnutí o zruaení).

I. Posílení odpovědnosti vlastníků ochranných známek (změna úpravy shodnosti ochranné známky se staraí ochrannou známkou a mo~nost registrace tzv. spekulativních ochranných známek)

Novela ruaí absolutní důvod nezpůsobilosti k zápisu v případě shodnosti ochranné známky přihlaaované pro shodné výrobky či slu~by se staraí ochrannou známkou a přesouvá jej do důvodů relativních, které musí vlastník staraí ochranné známky uplatnit v rámci námitkového řízení, je~ podléhá správnímu poplatku.

Nová právní úprava tak vy~aduje aktivní obranu vlastníka staraí ochranné známky proti identickým označením přihlaaovaným pro identické výrobky a slu~by. V případě jeho nečinnosti ÚPV novou ochrannou známku zare-gistruje. To klade na vlastníky staraích ochranných známek vyaaí nároky a nutí je pravidelně monitorovat Věstník ÚPV s při-hláakami dotýkajícími se jimi regi-strovaných ochranných známek. Obranou vlastníka ochranné známky je nadále právo vznést proti přihláace námitky ve lhůtě 3 měsíců od jejího zveřejnění.

Novela rovně~ odstraňuje absolutní důvod nezpůsobilosti k zápisu v podobě po~adavku na dobrou víru přihláaky. Nově ji~ tedy ani dobrá víra přihláaky není přezkoumávána ÚPV z moci úřední. V praxi tato změna otevírá mo~nost registrace tzv. spekula-tivních ochranných známek přihlaaovaných s kalkulem budou-cího prodeje ochranné známky osobě, je~ své výrobky označením odpovídajícím ochranné známce opatřuje, ale nemá jej registro-váno jako ochrannou známku. Nicméně, i v tomto případě se mů~e třetí osoba bránit návrhem u ÚPV na vyslovení neplatnosti ochranné známky přihláaené na základě přihláaky, která nebyla podána v dobré víře.

II. Netradiční ochranné známky a certifikační ochranné známky

Odstraněním po~adavku grafické-ho znázornění ochranné známky dochází k otevření mo~nosti regi-strace tzv. netradičních ochran-ných známek (zvukových, pohy-bových, multimediálních, holo-grafických, popř. chuťových či čichových a dalaích), které byly do této doby obtí~ně graficky znázornitelné.

Namísto grafického znázornění ochranné známky novela po~a-duje, aby byla ochranná známka vyjádřena způsobem umo~ňujícím její jasné a přesné určení. V praxi tak budou netradiční známky přikládány k přihláace ve formátech stanovených ÚPV (jpeg, gif, mp3, či mp4). Rozaířením mo~nosti registrovat i netradiční ochranné známky novela reaguje na celosvětový trend rozvoje technologií a výrobků a nových výzev pro právo ochranných známek.

Dalaí novinkou je rovně~ mo~nost registrovat certifikační ochrannou známku, jejím~ účelem je odliaení výrobků určité kvality, jakosti či přesnosti od výrobků, které takovými kvalitami nedisponují. Certifikační ochranná známka má tedy indikovat, zda určitý výrobek nebo slu~ba má daný standard či nikoliv. O zápis certifikační známky mů~e po~ádat pouze osoba, která nevykonává podnika-telskou činnost v oblasti dodávání výrobků a poskytování slu~eb, které jsou certifikovány. Přihláaka musí mimo jiné obsahovat pravidla pro její u~ívání.

III. U~ívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě právnické osoby

Zákon nově explicitně zakazuje právnickým osobám u~ívat bez souhlasu ochrannou známku jiného vlastníka nebo její část v obchodní firmě či názvu. Dochází tak k vyjasnění konfliktu mezi právem vlastníka ochranné známky a právem třetí osoby k obchodní firmě. Dotčené usta-novení novely staví najisto, ~e u~ívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě nebo názvu právnické osoby bez souhlasu vlastníka je poruaením práva ochranných známek a jako takové zakládá vlastníkovi ochranné známky právo uplatnit nástroje obrany stanovené známkovým právem.

IV. Důraz na řádné u~ívání ochranné známky

Novela rozaiřuje důsledky skutečnosti, kdy vlastník ochranné známky svou známku řádně pro registrované výrobky a slu~by neu~ívá (např. neumisťuje ji na výrobky nebo obaly zbo~í). Novela nově zakotvuje právo ~adatele o přihláaení ochranné známky ~ádat v řízení o námitkách po vlastníkovi ochranné známky staraí 5 let prokázání jejího řádného u~ívání. V případě, ~e řádné u~ívání vlastník staraí ochranné známky nebude schopen ve lhůtě 4 měsíců dolo~it, ÚPV jeho námitky zamítne.

Přihlaaovatel má tak dle nové právní úpravy v řízení silnějaí postavení a mů~e po vlastníkovi staraí ochranné známky ~ádat prokázání řádného u~ívání. Účelem je apel na u~ívání ochranných známek a eliminaci ochranných známek, které vlastníci po výae uvedenou dobu neu~ívají.

Obdobné platí v případě řízení o prohláaení neplatnosti pozdějaí ochranné známky. V tomto řízení má navrhovatel vlastnící ochran-nou známku staraí 5 let, který po~aduje zneplatnění pozdějaí ochranné známky jiného vlastníka, povinnost dolo~it, ~e svoji ochrannou známku řádné u~ívá.

V. Úprava lhůt pro doplnění přihláaky a uplatnění připomínek a námitek

Nově dochází ke sjednocení lhůt pro podání námitek, které jsou oprávněni podat vlastníci ochran-ných známek a připomínek, které podávají třetí osoby. Efektivně tedy dochází ke zkrácení lhůty pro podání připomínek na 3 měsíce od zveřejnění přihláaky. Účelem zkrácení této lhůty má být zjedno-duaení řízení a sní~ení objemu bezdůvodných připomínek.

Zároveň novela prodlu~uje lhůtu k doplnění přihláaky, pokud nesplňuje nále~itosti stanovené zákonem na nejméně 2 měsíce. V případě, ~e má přihláaka základní nedostatky, pova~uje se nově za den podání přihláaky a~ den jejího řádného doplnění.

VI. Řízení o neplatnosti ochranné známky a účinky jejího zruaení

Novela odstraňuje mo~nost zahájit řízení o neplatnosti ochran-né známky z moci úřední. Neplatnosti se lze tedy dovolávat pouze na návrh, a to z absolutních důvodů nezpůsobilosti k zápisu nebo z důvodu rozporu přihláaky s dobrou vírou (v úvahu připadá obrana proti určitým spekulativním ochranným známkám).

Při zruaení ochranné známky na návrh třetí osoby z důvodu jejího neu~ívání po dobu 5 let, ztrátu schopnosti rozliaovat výrobky a slu~by či pro klamání veřejnosti, mů~e nově ÚPV zruait ochrannou známku ji~ k okam~iku, kdy nastal důvod pro její zruaení, nikoliv tedy a~ k okam~iku právní moci daného rozhodnutí tak, jak platilo dle dosavadní právní úpravy.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.