Cyprus: Τι έχει να προσφέρει το Φορολογικό σύστημα της

Τι έχει να προσφέρει το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου στον Έλληνα Επιχειρηματία;

Τα τελευταία χρόνια, πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στην κυπριακή αγορά με γνωστά ονόματα από τον κλάδο των τροφίμων, της ένδυσης και υπόδησης, του λιανικού εμπορίου, όπως επίσης του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου, από το 2012 μέχρι και τα τέλη του περασμένου χρόνου, έχουν εγγραφεί στην Κύπρο περισσότερες από 8.000 εταιρείες που έχουν διευθυντές και μετόχους με ελληνική υπηκοότητα.

Η Κύπρος προσφέρει ένα ιδανικό επιχειρηματικό περιβάλλον για Έλληνες και όχι μόνο λόγω των υποδομών, του επιπέδου του ανθρωπίνου δυναμικού, του νομικού πλαισίου, της ποιότητας των επαγγελματικών υπηρεσιών, του χαμηλού κόστους για ίδρυση και λειτουργία εταιρειών, του ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την Νομοθεσία τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).

Η Κύπρος προσφέρει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διαφανές φορολογικό σύστημα με κύρια πλεονεκτήματα:

 • το χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή,
 • τις φόρο-απαλλαγές ορισμένων εισοδημάτων,
 • τα στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για φυσικά προσωπικά και
 • τις διακρατικές συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολογίας.

Πιο κάτω αναλύουμε κάποια από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά του Κυπριακού φορολογικού συστήματος που πρέπει να έχει υπόψη του ο Έλληνας επιχειρηματίας για να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο.

Εταιρική Φορολογική Κατοικία

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος να δραστηριοποιηθεί ένας επιχειρηματίας στην Κύπρο είναι μέσω της εγγραφής εταιρείας, περιορισμένης ευθύνης. Για σκοπούς φόρου, το τι είναι σημαντικό είναι η εταιρεία αυτή να έχει τη φορολογική της κατοικία στην Κύπρο, δηλαδή ο «έλεγχος και η διεύθυνση» της να ασκείται από την Κύπρο.

Ενδεικτικά κριτήρια για την αξιολόγηση της φορολογικής κατοικίας αποτελούν:

 • η φορολογική κατοικία των µελών του διοικητικού συμβουλίου, και
 • ο τόπος άσκησης της καθημερινής διοίκησης, όπως επίσης, και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Σημαντικό είναι η πλειονότητα των διευθυντών να έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Κύπρο και η διοίκηση της εταιρείας να εξασκείται από την Κύπρο. Ανάλογα με τις δραστηριότητές της, μια Κυπριακή εταιρεία αναμένεται να έχει επίσης ανάλογη επιχειρηματική παρουσία στο νησί με γραφείο, εξοπλισμό και υπαλλήλους.

Μόνιμη Εγκατάσταση

Μια Ελληνική εταιρεία δύναται, επίσης, να επωφεληθεί των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η Κύπρος με το να δραστηριοποιηθεί στο νησί μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης, δηλαδή μέσω μιας σταθερής βάσης (υποκατάστημα) μέσω της οποίας οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται πλήρως ή μερικώς.

Φορολόγηση Εταιρικών Κερδών

Γενικά, τα φορολογητέα κέρδη εταιρείας φορολογικού κατοίκου Κύπρου ή τα φορολογητέα κέρδη που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση μη Κυπριακής εταιρείας, φορολογούνται με εταιρικό συντελεστή φόρου εισοδήματος 12,5%, ο οποίος είναι ένας από τους χαμηλότερους συντελεστές στην ΕΕ.

Εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούνται με νέο μετοχικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή φορολογητέου εισοδήματος, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον αποτελεσματικό φορολογικό συντελεστή τους από 12,5% μέχρι και σε 2,5%, μέσω της διεκδίκησης Νοητής (Φορολογικής) Έκπτωσης Τόκου (ΝΕΤ). Η ΝΕΤ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα νέα κεφάλαια με ένα επιτόκιο αναφοράς που υπολογίζεται με βάση φόρμουλας που προβλέπεται στη νομοθεσία.

Με βάση την Κυπριακή φορολογική νομοθεσία, τα ακόλουθα είδη εισοδημάτων, εξαιρούνται γενικά από την φορολογία και άρα δεν συμπεριλαμβάνονται στα φορολογητέα κέρδη που υπόκεινται σε εταιρική φορολογία.

 • Μερίσματα
 • Κέρδη από την αγοραπωλησία μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • Κέρδη από διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας εκτός Κύπρου (νοουμένου ότι δεν αποτελεί τη κύρια δραστηριότητα της εταιρείας).
 • Κέρδη που αναλογούν σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου.

Η Κύπρος καθίσταται ελκυστικός προορισμός όχι μόνο για Ελληνικές επιχειρήσεις άλλα και για Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Ένα από τα κύρια φορολογικά πλεονεκτήματα είναι η μη φορολόγηση μερισμάτων που πληρώνονται από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου στο μέτοχο της, όταν ο μέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου που δεν έχει την κατοικία καταγωγής του ή επιλογής του στην Κύπρο.

Φορολογική Κατοικία για Φυσικά Πρόσωπα

Υπάρχουν δυο τρόποι κάποιος να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Ο πρώτος και πιο απλός είναι να παραμένει στην Κύπρο για περισσότερες από 183 ημέρες στο φορολογικό έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου).

Άτομο θεωρείται επίσης φορολογικός κάτοικος Κύπρου έστω και αν παραμένει στην Κύπρο για λιγότερο από 183 μέρες αρκεί να πληροί τις ακόλουθες πέντε προϋποθέσεις κατά την διάρκεια του φορολογικού έτους:

i. παραμένει στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες;

ii. δεν παραμένει σε οποιαδήποτε άλλο κράτος για περισσότερες από 183 μέρες;

iii. δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος;

iv. διατηρεί μόνιμη κατοικία στην Κύπρο (είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη);

v. ασκεί επιχείρηση στην Κύπρο ή εργοδοτείται στην Κύπρο ή είναι διευθυντής σε μια εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου.

Κατοικία Καταγωγής ή Επιλογής (Domicile) και φοροαπαλλαγές

Με βάση το γενικό κανόνα, η κατοικία καταγωγής (domicile of origin) ενός ατόμου καθορίζεται από την κατοικία του πατέρα του κατά την ημερομηνία γέvvησής τoυ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις με βάση τις οποίες η κατοικία καταγωγής καθορίζεται με βάση την κατoικία της μητέρας κατά την ημερομηνία γέvvησής τoυ.

Η κατοικία καταγωγής ενός ατόμου επικρατεί και διατηρείται μέχρι vα αποκτηθεί κατοικία επιλογής διαφορετική από την κατοικία καταγωγής.

Έλληνας επιχειρηματίας γεννημένος από μη-Κύπριους γονείς, που γίνεται φορολογικός κάτοικος Κύπρου, έχει την κατοικία καταγωγής του εκτός Κύπρου.

Με βάση το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, φορολογικός κάτοικος Κύπρου, με κατοικία καταγωγής εκτός Κύπρου, εξαιρείται από φορολογία σε τόκους και μερίσματα για τουλάχιστο 17 χρόνια από το έτος που γίνεται φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

Φορολόγηση Εισοδημάτων Φυσικών Προσώπων

Άτομο φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται πάνω στο εισόδημα που προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο εκτός Κύπρου, με ορισμένα εισοδήματα να απαλλάσσονται από την φορολογία.

Ετήσιο εισόδημα μέχρι €19,500 είναι αφορολόγητο. Το φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των €19.500, φορολογείται με κλιμακωτά ποσοστά που κυμαίνονται από 20% έως και 35% για εισοδήματα άνω των €60.000.

Το Κυπριακό φορολογικό σύστημα προσφέρει επίσης τις ακόλουθες απαλλαγές τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί ένας Έλληνας επιχειρηματίας (ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής του) ο όποιος θα εγκατασταθεί στην Κύπρο:

 • 50% της αμοιβής από εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο νοουμένου ότι η ετήσια αμοιβή ξεπερνά τις €100.000 και το άτομο, πριν την έναρξη της εργοδότησής του δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Η απαλλαγή ισχύει για 10 έτη από το έτος έναρξης της απασχόλησης.
 • 100% της αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα φορολογικό έτος ξεπερνά τις 90 ημέρες
 • 100% των κερδών από την πώληση μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 • 100% των κεφαλαιουχικών κερδών από την πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός Κύπρου (νοουμένου ότι δεν αποτελεί τη κύρια δραστηριότητα του).

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν υπόκεινται σε φόρο κληρονομίας, φόρο περιουσίας ή/και φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

Άλλα φορολογικά χαρακτηριστικά

Η Κύπρος έχει ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη της τάξης του 19%. Ισχύουν επίσης μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 9% και 5% και μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ πάνω σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.

Εργοδότες και εργοδοτούμενοι συμβάλλουν από 8,3% επί των απολαβών τους (με μέγιστο ποσό ετήσιων αποδοχών €54.648) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο εργοδότης καταβάλλει επίσης επιπλέον συνεισφορές 3.7% πάνω στις αποδοχές των εργοδοτουμένων.

Από την 1 Μαρτίου 2019, εργοδότες και εργοδοτούμενοι συμβάλλουν επίσης 1,7% επί των απολαβών τους (με μέγιστο ποσό ετήσιων αποδοχών €180.000) στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Διμερείς Φορολογικές και άλλες σχετικές συμβάσεις

Η Κύπρος έχει διμερή σύμβαση με την Ελλάδα τόσο σε θέματα αποφυγής διπλής φορολογίας όσο και σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας.

Η διακρατική σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας τέθηκε σε ισχύ πριν από 50 χρόνια. Ως εκ τούτου πολλές από τις πρόνοιες της συμφωνίας χρήζουν αναθεώρησης και ανανέωσης. Παρόλα αυτά, η διμερής σύμβαση μεταξύ των δύο χωρών παρέχει σημαντικά οφέλη σε άτομα και εταιρείες οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι στο ένα συμβαλλόμενο κράτος και είτε διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος ή αποκτούν εισόδημα το οποίο πηγάζει από αυτό όπως:

 • η προστασία από τον κίνδυνο διπλής φορολογίας,
 • η σαφήνεια στο φορολογικό χειρισμό εισοδημάτων που προκύπτουν από διασυνοριακό εμπόριο και διασυνοριακές επενδύσεις, και
 • η μειωμένη φορολογία παρακράτησης σε μερίσματα, τόκους και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προκλήσεις και συμπεράσματα

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για να μπορεί να επωφεληθεί των φορολογικών πλεονεκτημάτων που έχει να προσφέρει η Κύπρος, ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει επίσης να λάβει προσεχτικά υπόψη του τις πρόνοιες του ελληνικού φορολογικού κώδικα οι οποίες δεν καλύπτονται σε αυτό το άρθρο.

Ο Ελληνικός φορολογικός κώδικας έχει ειδικούς κανόνες τόσο για τον φορολογικό χειρισμό δαπανών ελληνικών επιχειρήσεων προς προμηθευτές σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως η Κύπρος όπως και ειδικούς κανόνες για τα κέρδη αλλοδαπών (για παράδειγμα Κυπριακών) εταιρειών οι οποίες ελέγχονται από την Ελλάδα (CFC rules).

Συμπερασματικά, το φορολογικό σύστημα της Κύπρου προσφέρει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον Έλληνα επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο. Η οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση όμως προαπαιτεί την ανάλογη φορολογική ανάλυση ούτως ώστε να μετριαστούν πιθανά ρίσκα και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες. Για φορολογικές συμβουλές που άπτονται του Κυπριακού ή/και του Ελληνικού φορολογικού συστήματος παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε σε επαγγελματία φορολογικό σύμβουλο.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions