Cyprus: Παραβίαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Αποζημιώσεις
Last Updated: 19 August 2019
Article by Andreas Damianou
Most Read Contributor in Cyprus, August 2019

Το παρόν άρθρο δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο από την αυτούσια παράθεση ενός επίκαιρου πλέον γνωμικού του αρχαίου φιλόσοφου Σωκράτη:

"Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία".

Ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη δημοκρατία την 16η Αυγούστου 1960. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 (Μέρος ΙΙ) καθορίζει, κατοχυρώνει και προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Περαιτέρω, ο Περί Ευρωπαϊκής Σύμβασης δια την Προάσπισιν των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικό) Νόμος του 1962, Ν.39/62 κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση αποτελεί μέρος του εσωτερικού δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και ελευθεριών τα οποία προστατεύονται τόσο από την εγχώρια όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως εξάλλου φαίνεται πιο πάνω, αποτελούν μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

 • Δικαίωμα ζωής και σωματικής ακεραιότητας.
 • Δικαίωμα ελευθερίας και προσωπικής ασφάλειας.
 • Δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης εντός τους εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
 • Απαγόρευση βασανιστηρίων, ή απάνθρωπης ή ταπεινωτικής τιμωρίας ή μεταχείρισης.
 • Απαραβίαστο (άσυλο) της κατοικίας.
 • Το απόρρητο της αλληλογραφίας και επικοινωνίας.
 • Δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
 • Δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της με οποιονδήποτε τρόπο έκφρασης.
 • Δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
 • Δικαίωμα της απεργίας.
 • Αρχή της ισότητας (όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου, της Διοικήσεως και της Δικαιοσύνης και δικαιούνται να τυγχάνουν ίσης προστασίας και μεταχείρισης).

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες έχουν καθολικό χαρακτήρα και οφείλουν οι πάντες να τα σέβονται και να απέχουν από κάθε είδος παραβίασης και προσβολής τους. Τυχόν αποστέρηση τους μπορεί να αποφέρει και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής, ενσπείροντας τη βία και τη σύγκρουση μεταξύ κοινωνιών και εθνών. Όπως πολύ ορθά διατυπώνεται στην πρώτη πρόταση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 1948, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια "αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο".

Το Άρθρο 35 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας οριοθετεί το πεδίο εξουσίας της κάθε μιας από τις τρείς κρατικές εξουσίες και συγκεκριμένα της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών αναγνωρίζει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστικών αρχών καθώς επίσης και κατοχυρώνει το δικαίωμα παροχής θεραπείας για παράβαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, το Άρθρο 30.1 του Συντάγματος προβλέπει τα κάτωθι:

«1. Εις ουδένα δύναται ν' απαγορευθή η προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου, εις ο δικαιούται να προσφύγη δυνάμει του Συντάγματος. Η σύστασις δικαστικών επιτροπών ή εκτάκτων δικαστηρίων υπό οιονδήποτε όνομα απαγορεύεται.»

Είναι ξεκάθαρο πως όπου υπάρχει βλάβη, ο παθών, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί βλάβη, έχει δικαίωμα στην απόδοση θεραπείας όπως πολύ ορθά ειπώθηκε από τον έντιμο δικαστή κ. Αρτεμίδη στην υπόθεση ορόσημο Τάκη Γιάλλουρου v Ευγενίας Νικολάου (2001) 1 ΑΑΔ 558. Συνεπώς με απλά λόγια, όταν και εφόσον παραβιαστούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τότε ο παθών ή πιο απλά το θύμα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται όχι μόνο νομοθετικά αλλά και νομολογιακά, να προσφύγει στα Δικαστήρια για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σχετικό είναι και το αρχαίο Ρωμαικό απόφθεγμα-γνωμικό «ubi jus ibi remedium», το οποίο μεταφράζεται ως «όπου υπάρχει αδικοπραξία, υπάρχει θεραπεία». Παρέκκλιση από την πιο πάνω αρχή θα συνιστούσε ανωμαλία. Στην υπόθεση Γιάλλουρου (βλέπε άνω) λέχθηκε ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Μέρος ΙΙ του Συντάγματος παρέχει αυτόματα στο θύμα αγώγιμο δικαίωμα.

Ο ρόλος όμως της δικαστικής εξουσίας δεν σταματάει μόνο στη διαπίστωση παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά συνεχίζει και στην απόδοση και παροχή εύλογης και δίκαιης θεραπείας προς το θύμα.

ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Η βασική αρχή της παροχής αποζημιώσεων σε ένα θύμα είναι η αποκατάσταση του στην πρότερα του αδικήματος κατάσταση (restitution in integrum). Στην περίπτωση όμως όπου οι ζημιές τις οποίες υπέστηκε το θύμα δεν είναι υλικές δηλαδή δεν μπορούν να υπολογιστούν με μαθηματική ακρίβεια, άρα δεν μπορεί να αποτιμηθεί η αξία τους, τότε το Σεβαστό Δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του ορισμένες αρχές ούτως ώστε να αποδώσει στο θύμα εύλογη και κατάλληλη υπό τις περιστάσεις αποζημίωση.

Στην υπόθεση Guzzardi case (1960-1987) Vol I, para 272 λέχθηκε πως είναι πάγια αρχή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) ότι ο προσδιορισμός της επάρκειας της θεραπείας είναι εκείνος της δίκαιης αποζημίωσης (equitable compensation).

Περαιτέρω στο αγγλικό σύγγραμμα Clerk and Lindsen on Tort 17th edn (1995) υποστηρίζεται ότι ο καθορισμός για την αποτίμηση μη υλικών ζημιών βασίζεται στο ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να είναι δίκαιες και κατάλληλες. Τα Άρθρα 8 (1) και (3) του Human Rights Act 1998 προνοούν ότι ένα δικαστήριο μπορεί να αποδώσει θεραπεία, ή να διατάξει με παρόμοιο τρόπο όπως εκείνο θεωρεί σωστό και πρέπον αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποδώσει αποζημιώσεις εκτός εάν είναι ικανοποιημένο ότι είναι αναγκαίο να το κάνει για να ικανοποιήσει το θύμα.

Στην αγγλική υπόθεση R v. Governor of Brockhill Prison (No 2) (1998) 4 Αll ER 993 ο Λόρδος Woolf τόνισε ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί μέτρο που να καθορίζει το επίπεδο των αποζημιώσεων στις περιπτώσεις μη υλικής ζημιάς, λόγω των εγγενών διαφορών μεταξύ γεγονότων που στοιχειοθετούν τη ζημιά σε υποθέσεις που αγνοούνται ενώπιον του δικαστηρίου σ' αυτό το επίπεδο δικαιοδοσίας.

Σε υπόθεση του Εφετείου της Νέας Ζηλανδίας (Simpson v. Attorney General (1994) 3 NZ LR 667), ο Πρόεδρος Cooke τόνισε τα εξής:

«Ως προς το επίπεδο της αποζημίωσης ......... νομίζω ότι θα ήταν πρόωρο σε αυτό το στάδιο να λεχθεί οτιδήποτε πέραν του ότι επιπρόσθετα προς τη φυσική ζημία, μη υλική βλάβη όπως απόγνωση και τραυματισμός αισθημάτων μπορεί να αποζημιωθούν . η σοβαρότητας της παραβίασης και η ανάγκη να τονίσουμε τη σημασία των βεβαιούμενων δικαιωμάτων και αποτροπής παραβιάσεων είναι επίσης παραδεκτοί παράγοντες . αλλά υπερβολικές αποζημιώσεις πρέπει να αποφεύγονται.»

Έχει νομολογηθεί, δηλαδή καταγράφηκε μέσα από αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες είναι δεσμευτικές ως προς το αποτέλεσμα τους, ότι ανησυχία, θλίψη, αγωνία, αισθήματα αδικίας, ο δυσμενής επηρεασμός του τρόπου ζωής, ο πόνος, η οδύνη, η δυσχέρεια, η απόγνωση, η ψυχική οδύνη, που συναρτώνται με τη λειτουργία του ανθρώπου, αποτελούν παραδεκτά κεφάλαια-στοιχεία αποζημίωσης προς το θύμα. Επιπλέον στην υπόθεση Khorasandjian v. Bush (1993) QB 727 τονίστηκε ότι όσον αφορά τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα, η παρενόχληση στο θύμα αποτελεί επαρκή βλάβη.

Ως προς το ύψος των αποζημιώσεων ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια φόρμουλα υπολογισμού των γενικών αποζημιώσεων που μπορεί να αποδοθούν στο θύμα και επομένως αυτό εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.

Παρόλα ταύτα, το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη του, μεταξύ άλλων, την συνεχή και επανειλημμένη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σκόπιμο της παραβίασης αυτής, το μεγάλο χρονικό διάστημα που τυχόν διήρκεσε αυτή η παραβίαση καθώς και το κατά πόσο εξευτελίστηκε η ύπαρξη και υπόσταση του θύματος από τις τοιούτες παραβιάσεις. Όλα τα πιο πάνω θα προσδώσουν σαφώς σε αυξημένη απόδοση γενικών αποζημιώσεων προς το θύμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ) ΟΠΟΥ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΑΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Σημαντική Κυπριακή υπόθεση η οποία αποτελεί ορόσημο στην παροχή γενικών αποζημιώσεων για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί η υπόθεση Γιάλλουρου (βλέπε άνω). Εδώ το Εφετείο επικύρωσε το ποσό των 5,000 λιρών κύπρου που αποδόθηκε στον εφεσίβλητο από το Πρωτόδικο δικαστήριο και θεώρησε ότι ήταν εύλογη αποζημίωση για τις συνέπειες της παραβίασης των δικαιωμάτων του, του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής που θωρακίζει το άτομο στον κοινωνικό χώρο, και του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας που αποτελεί έκφραση της ελευθερίας του. Το Εφετείο θεώρησε ότι η συστηματική διείσδυση στον ιδιαίτερο χώρο του εφεσίβλητου, για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, συνιστά στοιχείο που προσμετρά στον καθορισμό του τραύματος που προκάλεσαν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του.

Επιπλέον, στην Γιάλλουρου (βλέπε άνω) αναφέρεται και η υπόθεση Lunt v. Liverpool City Justices (1991) CA Transcript 158 όπου το Εφετείο αύξησε τις αποζημιώσεις που αποδόθηκαν από το πρωτόδικο Δικαστήριο από 13 χιλιάδες σε 25 χιλιάδες στερλίνες για παράνομη φυλάκιση 42 ημερών, για κατ' ισχυρισμό παράλειψη πληρωμής από τον ενάγοντα οφειλομένων τελών (rates).

Στην R v. Governor of Brockhill Prison (No 2) (Lord Woolf MR) (1998)4 All E.R. 993, το Εφετείο αύξησε τις αποζημιώσεις για την άνευ νομικού ερείσματος κράτηση φυλακισμένου για 42 ημέρες μετά την εκπνοή της φυλάκισής του από δύο χιλιάδες σε πέντε χιλιάδες στερλίνες. Σημασίας είναι το γεγονός ότι λήφθηκε υπόψη στον καθορισμό των αποζημιώσεων και αυτή τούτη η συμπεριφορά του θύματος του αστικού αδικήματος και κρίθηκε ότι προσμετρά στον υπολογισμό της ζημίας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Πρόσφατα, το Δικηγορικό μας Γραφείο εκπροσώπευσε επάξια πρόσωπο (Ενάγουσα) το οποίο είχε πέσει θύμα κατάφορης παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών της. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε πως τόσο η συμπεριφορά όσο και οι πράξεις του παραβάτη-θύτη (Εναγόμενου) στην εν λόγω υπόθεση παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα της σωματικής ακεραιότητας, το δικαίωμα της ελευθερίας και προσωπικής ασφάλειας, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα της ελευθερίας μετακίνησης εντός του εδάφους της Δημοκρατίας και διαμονής σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής καθώς και το δικαίωμα που διασφαλίζει ότι κανείς δεν πρέπει να υποβάλλεται σε ταπεινωτική μεταχείριση.

Το Δικαστήριο, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω παραβιάσεων τόνισε ότι οι πράξεις αλλά και η κατ' εξακολούθηση απαράδεκτη συμπεριφορά του παραβάτη-θύτη προκάλεσαν στο θύμα δικαιολογημένα άγχος, ταλαιπωρία, ενόχληση, ανασφάλεια, απογοήτευσης, αρνητικού επηρεασμού των σχέσεων της με το φιλικό της περιβάλλον, τον εξευτελισμό και την ταπείνωση της στην παρουσία τρίτων κ.α. Τα πιο πάνω όπως τόνισε το Σεβαστό Δικαστήριο έδωσαν στο θύμα το δικαίωμα παροχής θεραπείας και αποκατάστασης και έτσι επιδίκασε εναντίον του παραβάτη-θύτη και υπέρ του θύματος χρηματικό ποσό ύψους €7.000 ως εύλογες και ικανοποιητικές γενικές αποζημιώσεις.

Περαιτέρω, και εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι στα πλαίσια της εν λόγω υπόθεσης το Σεβαστό Δικαστήριο εξέδωσε περιοριστικά μέτρα εναντίον του παραβάτη-θύτη όπου ο τελευταίος, μεταξύ άλλων, απαγορευόταν να παρενοχλεί, ακολουθεί, απειλεί, εκφοβίζει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή του θύματος.

Εν κατακλείδι, αλλά όχι εξαντλητικά, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται από πολλούς ένας εκ των θεμελίων λίθων ενός δίκαιου και αξιοκρατικού δημοκρατικού πολιτεύματος. Συνεπώς, οι δικαστικές αρχές οφείλουν να αντιμετωπίζουν, εξ' όσων φαίνεται εξάλλου και από Κυπριακές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί, με πλήρη σοβαρότητα αλλά και αυστηρότητα περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι για αυτό τον λόγο που παρέχεται η δυνατότητα εύλογης, δίκαιης και κατάλληλης υπό τις περιστάσεις αποζημίωσης στο θύμα μέσω της προσφυγής του τελευταίου στα Δικαστήρια.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions