Search
Searching Content indexed under Government, Public Sector by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreign Investment
The article sets forth the structure of the legal aspect and ways of investments to be made by foreign investors for acquisition of Turkish citizenship.
Turkey
28 Jun 2019
2
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 35. Madde Doğrultusunda Yargıtay Kararı İncelemesi
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
Turkey
21 May 2019
3
Evli Kadının Kendi Soyadını Kullanması
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesine göre evlenen kadının kocasının soyadını kullanması zorunludur.
Turkey
11 Feb 2019
4
Türk Hukukunda Kamulaştırma Usulü
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Turkey
18 Dec 2018
5
Exceptıonal Regulatıons Regardıng Decısıons By Foreıgn Authorıtıes
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
Turkey
3 Dec 2018
6
Yabancı makamlar tarafından verilen boşanma kararları hakkında istisnai düzenleme
29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
3 Dec 2018
7
Kamulaştırmasız el atma
Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur.
Turkey
20 Nov 2018
8
Konkordato Komiserinin Nitelikleri Nelerdir?
Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve konkordato komiserinin niteliklerine ilişkin usul esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak...
Turkey
27 Jul 2018
9
Adil Yargılanma Hakkında Makul Süre
Anayasamız olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Hak Arama Hürriyeti Başlıklı MADDE 36.
Turkey
30 Oct 2017
10
Anayasa Mahkemesinden Çek Kanununa İlişkin Karar
5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi oybirliğiyle 26.07.2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
Turkey
26 Oct 2017
11
Investing To Turkey
Turkey as a developing country has shown remarkable performance with its steady growth over the last years.
Turkey
16 May 2017
Links to Result pages
 
1