Search
Searching Content indexed under Tax Authorities by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Vergi uyuşmazliklarinda mahkeme karari uyarinca iade edilecek vergilerde faiz uygulamasi
Vergi uyuşmazlıklarında, yapılan yargılama sonucu mükelleflerin iddialarının kabul edildiği durumlarda, haksız ve hukuka aykırı idari işlem nedeniyle vergi olarak ödenen tutarlar üzerinden yaşanan değer kaybının ...
Turkey
20 Sep 2019
2
Limited Şirketlere Ait Vergi Borçlarindan Ortaklarin Sorumluluğu
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Turkey
19 Sep 2019
3
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
4
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
5
Gayri Maddi Haklarin Vergilendirilmesi: DEMPE Analizi
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
Turkey
18 Sep 2019
6
Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayit Şerhi Konulmasi Mümkün!
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
Turkey
10 Sep 2019
7
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Taahhüdü Ve Vergisel Sonuçlari
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi halinde ticaret hukuku bağlamında yapılması gereken işlemlere TTK'da yer verilmiştir.
Turkey
5 Jul 2019
8
Vergi Incelemesi Sirasinda Ibraz Edilmeyen Defter-Belgelerin Mahkemeye Ibrazi
Mükellefler yapmış oldukları faaliyetin bir gereği olarak belirli amaçların yerine getirilmesi amacıyla defter tutmakla yükümlüdürler.
Turkey
2 Jul 2019
9
"Daimi İşyeri" Konseptinin Dijital Hizmetlerde İşlevselliği
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
Turkey
20 Jun 2019
10
Gümrük vergilerinden muaf olan eşya diğer ithalat vergilerinden ve kkdf'den de muaf midir?
Gümrük Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gümrük Vergileri, Gümrük Muafiyeti, İthalat Vergileri.
Turkey
4 Feb 2019
11
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
29 Jan 2019
12
Spekülatif sermaye hareketleri ve tobin vergisi
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Turkey
15 Jan 2019
13
Kontrol edilen yabancı kurum düzenlemesindeki açmaz
Vergi literatürümüze 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte giren Kontrol Edilen Yabancı Kurum düzenlemesi genel hatlarıyla bir vergi güvenlik müessesesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turkey
11 Jan 2019
14
Kur farklarında kdv'de son raund
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin kur farklarına katma değer vergisi ("KDV") uygulanması gerektiğine dair düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan davada gelinen noktada, Danıştay 4.
Turkey
11 Jan 2019
15
Matrah artirimi ve sürdürülmekte olan vergi incelemeleri
İnceleme safhasındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile matrah artırımı 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ...
Turkey
17 Sep 2018
16
BEPS 10. Eylem Plani Çerçevesinde Düşük Katma Değerli Hizmetlerde Basitleştirilmiş Fiyatlandirma Uygulamasi
Çok uluslu şirket grupları genel merkezin sağladığı yönetimsel faydaları vergi matrahını aşındırmaya yönelik olarak kullanabilmektedir
Turkey
17 Sep 2018
17
Gider Pusulasi İle Yapilan Ödemelerin Vergisel Ve Sosyal Güvenlik Riskleri
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Turkey
7 Aug 2018
18
Değersiz & Vazgeçilen Alacaklarda Özellik Arz Eden İki Durum
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Turkey
2 Aug 2018
19
Örtülü Sermaye Kapsaminda Düzeltme İşlemi Yapilabilmesi İçin Verginin Kesinleşmesi Ve Ödenmiş Olmasi Şart Midir?
Vergi güvenlik müessesi olarak ele alınan örtülü sermaye müessesesi, kapsamı bakımından hem Vergi Hukuku'nu hem de Ticaret Hukuku'nu ilgilendirir konuları içermektedir.
Turkey
2 Aug 2018
20
Ekonomik İşbirliği Ve Kalkinma Örgütünün Matrah Aşindirma Ve Kâr Aktarmayi Önlemeye Yönelik Çalişmalari: MAKA Eylem Plani Ve Ülke Bazli Raporlama
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarmayı Önlemeye Yönelik Çalışmaları çerçevesinde getirilen raporlama ilkeleri, çok uluslu şirketlerin belgelendirme yükümlülüklerini artırıcı bir sonuç doğurmuştur.
Turkey
26 Apr 2018
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next