Зміни до Податкового кодексу  – antiBEPS

16 січня 2020 року Верховна рада України проголосувала в другому читанні і в цілому проект Закону України № 1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» («Закон»), який істотно змінює діюче податкове законодавство та спрямований на впровадження в Україні плану протидії BEPS.

Зміни спрямовані на деофшоризацію однак дещо ускладнюють процедуру звітування платників податків та встановлюють більш жорстку відповідальність платників податків перед податковими органами.

Закон поки що не підписаний Головою Верховної ради України і, відповідно, не переданий на підпис Президенту України, після підпису якого він має бути опублікований. 

З огляду на це наш огляд змін до Податкового кодексу України («ПКУ») є попереднім, більш детальна інформація буде наявна  після опублікування офіційного тексту Закону.

1. Оподаткування прибутку нерезидентів від відчуження акцій 

Запроваджено оподаткування прибутків від відчуження акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав:

 • іноземної юридичної особи, вартість яких на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, часток в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано;
 • або іноземної юридичної особи вартість акцій, часток якої в українській юридичній особі на 50% і більше утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні.

у разі якщо такий продаж / відчуження здійснюється у будь-який момент часу впродовж 365 днів.

Зазначені зміни стосуються нерезидентів, які прямо чи опосередковано володіють частками в українських компаніях або вартість таких часток утворюється переважно за рахунок нерухомості та здійснюють відчуження акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав в українських компаніях.

Зміни наберуть чинності з 1 липня 2020 року.

2. Оподаткування виплат, що прирівнюються до дивідендів

Встановлено, що до дивідендів прирівнюються наступні виплати:

 • платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється українською юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини);
 • суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки» (тобто у випадку відмінності між ринковою ціню та ціною придбання);
 • вартість товарів ((робіт, послуг) що придбаваються у нерезидента, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 • виплата (в грошовій або негрошовій формі), що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом або виходом учасника.

Зміни наберуть чинності з 1 січня 2021 року.

3. Уточнення критеріїв постійного представництва

 • збільшено кваліфікаційний термін для визнання постійним представництвом будівельного майданчика, будівельний, складальний або монтажний об'єкту і т. ін. чи пов'язану з ними наглядову діяльність з 6 до 12 місяців;
 • обмежено термін для надання консультаційних послуг, який не призводить до виникнення постійного представництва до 183 днів;
 • уточнено випадок виникнення постійного представництва на підставі договору або іншого правочину між платником податку - резидентом і нерезидентом, якщо резидент за ним фактично має та звичайно реалізує повноваження від нерезидента;
 • уточнено критерії виникнення постійного представництва у разі здійснення діяльності через «залежних» і «незалежних» агентів, та ін.

Зміни наберуть чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

4. Визначено необхідність податкових коригувань у разі здійснення операцій з нерезидентами, в яких відсутня ділова мета

Встановлено, що для цілей оподаткування операція, здійснена з нерезидентами, не буде мати розумної економічної причини  і призведе до негативних податкових наслідків, зокрема, якщо:

 • головною ціллю або однією із головних цілей операції, та/або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
 • в зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) у непов'язаних осіб відповідні роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів.

Платники податку будуть зобов'язані збільшити результат до оподаткування на суму витрат, понесених при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо в таких операціях відсутня ділова мета.

Зміни наберуть чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

5. Зміни до трансфертного ціноутворення

Запроваджено визначення міжнародної групи компаній для цілей трансфертного ціноутворення  - дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов'язані між собою за критеріями володіння або контролю.

Уточнено критерії пов'язаних осіб – це, зокрема, коли одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 25 і більше відсотків.

Запроваджено трирівневу модель подання звітності щодо контрольованих операцій резидентів України, які належать до міжнародних груп компаній (Звіт про контрольовані операції; Майстер-файл; Звіт в розрізі країн). 

Така звітність може бути об'єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.

Запит на Майстер-файл компанія може отримати, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній складає 50 мільйонів євро та більше. 

Звіт у розрізі країн компанія повинна подавати, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній складає 750 мільйонів євро.

Зміни стосовно трирівневої системи звітності наберуть чинності  з 1 січня 2021 року.

6. Контрольовані іноземні компанії - КІК

 • запроваджено визначення контрольованої іноземної компанії, це - юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України) відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
 • визначено критерії КІК:

Якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):

 • володіє часткою в іноземній юридичній особи у розмірі більше ніж 50 відсотків, або володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше  ніж 10 відсотків, за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб -резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 • окремо або разом із іншими резидентами України пов'язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
 • Запроваджено процедуру оподаткування прибутку КІК:
 • платником податку прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа, тобто український платник податку.
 • об'єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день звітного періоду.

Таким чином, українська фізична або юридична особа, яка є контролюючою особою, зобов'язана сплатити в Україні податок на прибуток (18%); а фізична особа-резидент податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та тимчасовим військовим збором за ставкою 1,5 % з прибутку КІК.

Зміни наберуть чинності з 1 січня 2021 року. 

7. Скасовано пільги з ПДВ для операцій із ввезення товарів категорії 8502 31 00 00

 • скасовується звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України  вітроенергетичних електрогенераторних установок (товарна підкатегорія 8502 31 00 00).

Зміни наберуть чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

8. Адміністрування податків

 • запроваджено обов'язок платника податку на прибуток оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом одночасно з відповідною податковою декларацією у порядку, передбаченому для подання податкової декларації;
 • уточнено процедуру надання індивідуальних податкових консультацій, зокрема: консультації можуть надаватися в усній формі та у паперовій та електронній формі. Індивідуальна податкова консультація, надана у паперовій або електронній формі, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій;
 • уточнено процедуру подання скарг – платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів протягом шести місяців з дати закінчення строку;
 • запроваджено процедуру взяття но облік нерезидентів, які:
  • здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або
  • придбають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або
  • відкривають рахунки в банках України.
 • запроваджено процедуру проведення перевірок нерезидентів, зокрема, у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, без взяття на податковий облік;
 • запроваджено процедуру взаємного узгодження між платником податку і контролюючими органами за договорами про уникнення подвійного оподаткування, у разі якщо внаслідок дій або рішення контролюючого органу України такий платник податку піддається оподаткуванню, яке не відповідає положенням міжнародного договору;
 • деталізовано вимоги щодо притягнення до відповідальності, платників податків, їх представників, включаючи наявність «вини» платника податку та наміру «удавано та цілеспрямовано» не виконати податкові зобов'язання;
 • запроваджено процедуру відповідальності контролюючих органів перед платниками податків та процедуру відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів;
 • збільшено розмір штрафів за випадки порушень порядку реєстрації, подання податкової звітності, трансфертного ціноутворення та контрольованих іноземних компаній.

Деякі зміни набудуть чинності з з дня, наступного за днем опублікування Закону. 

Деякі зміни (зокрема стосовно розгляду деяких скарг колегіальним органом; право подавати документи до заперечень до акту перевірки про відсутність вини платника податків; відповідальності податкових органів перед платниками податків) набудуть чинності з 01.07.2020.

Зміни до Угоди про уникнення подвійного оподаткуванн з Сінгапуром

14 січня 2020 року Верховна Рада України ратифікувала Протокол про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Положення Протоколу відповідають вимогам Модельної Конвенції ОЕСР стосовно обміну інформацією. Так, зокрема Сторони домовились:

 • що кожна з держав для отримання інформації, стосовно якої здійснено запит, повинна застосувати всі заходи зі збору інформації навіть якщо інша Держава може не потребувати такої інформації для своїх власних податкових цілей;
 • що будь-яка інформація, одержана Договірною Державою вважається конфіденційною і вона може розкриватися тільки особам або органам влади (у тому числі судам і адміністративним органам), які займаються нарахуванням або збором, примусовим стягненням податків, або судовим розслідуванням, або розглядом апеляцій стосовно податків;
 • у жодному разі положення статті не повинні тлумачитися як такі, що дозволяють Договірній Державі відмовляти у наданні інформації виключно на підставі того, що інформація належить банку, іншій фінансовій установі, призначеній особі (номінальному власнику) або особі, що діє як агент або фідуціар, або тому, що вона стосується майнових часток в особі.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.