Turkey: Döviz Kredisi ve TCMB Bildirim Yükümlülüğü Rehberi

Last Updated: 9 October 2018
Article by Consulturk  

ÖZET

TCMB SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Döviz nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar müteakip hesap döneminden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde kurulmuş olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne bildirimde bulunmak zorundadır.
 • Bildirimler www.tcmbveri.gov.tr adresi üzerinden yapılır.
 • İlk bildirim 31 Mart 2018 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi itibariyle 18 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılmalıdır.
 • Bildirim yükümlülüğüne tabi bir firma, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde bağımsız denetçi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ("TCMB") bildirilen verilerin doğruluğuna ilişkin denetim sözleşmesi yapar.

  • Söz konusu bağımsız denetim Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bağımsız denetimden farklıdır ve bu denetime ilişkin olarak ayrı bir sözleşme imzalanır.
  • 31 Mart 2018 itibariyle bildirim yükümlülüğü olan firmalar 31 Haziran 2018'e kadar TCMB'ye bildirilen verilerin doğruluğuna ilişkin denetim sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.
 • Veri bildiriminin yapılmaması, yanlış veya eksik gerçekleştirilmesi veya olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hallerinde ilgili şirketlerin görevli ve ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

DÖVİZ KREDİLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 • Kredi kullanım tarihinde döviz kredisi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olan firmalar sadece aşağıdaki hallerde döviz kredisi kullanabilirler.

  • Döviz gelirleri mevcutsa, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç malî yılın döviz gelirleri toplamını aşmamak şartıyla, ve
  • İşbu rehberin devamında sayılan istisna hallerinin mevcut olduğu durumlarda.
 • 2 Mayıs 2018'den önce kullanılmış döviz kredilerinde sınırlamalar uygulanmaz.
 • Döviz kredisi kullanılmasına ilişkin sınırlamalar yalnızca Türkiye'de yerleşik kişi veya şirketler için uygulanır. Yurt dışında yerleşik Türk sermayeli şirketlere döviz kredisi açılması serbesttir.
 • Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler yurt dışından veya yurt içinden döviz kredisi kullanamaz.
 • Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler yurt içinden veya yurt dışından dövize endeksli kredi kullanamaz.
 • Türkiye'de yerleşik bir firma Türkiye'de yerleşik başka bir firmaya döviz kredisi kullandıramaz.

AÇIKLAMALAR

(A) TCMB SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİNE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN ESASLAR

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN BAŞLAR?

 • Döviz nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar müteakip hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü kapsamına girer.

  • ÖNEMLİ NOT: Bildirim yükümlülüğü sınırına ilişkin hesaplamada sadece kredilerin (faizler hariç) ana para tutarı dikkate alınır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİNDE HANGİ FİNANSAL TABLO ESAS ALINIR?

 • Varsa son hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide olmayan bireysel finansal durum tablosu,
 • Yoksa vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınır.

BİLDİRİM NASIL YAPILIR?

 • Bildirimler TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin ("Sistem") genel ağ adresi olan www.tcmbveri.gov.tr üzerinden yapılır.
 • Bildirim yükümlülüğüne tabi şirketler genel ağ adresi üzerinden elektronik imza oluşturma aracı ile kayıt olarak aktif kullanıcı olur. Sistem'in MERSİS entegrasyonu ile firma ön bilgileri dolu olarak gelir.

  • ÖNEMLİ NOT: Sistem kullanıcısı (hesap yöneticisi) sadece firmanın imza yetkilileri arasından belirlenebilir.
 • Sistem'e kullanıcı tarafından firma adına giriş yapıldıktan sonra veri formu doldurulmak suretiyle bildirim yapılır.

BİLDİRİMLER NE ZAMANA KADAR YAPILMALIDIR?

 • Ara hesap dönemleri için: Ara hesap dönemlerini (takvim yılını hesap dönemi olarak belirleyen şirketler için ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren hesap dönemlerini) takip eden birinci ayın sonuna kadar,
 • Yıllık hesap dönemi için: Yıllık hesap dönemini (takvim yılını hesap dönemi olarak belirleyen şirketler için 31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemini) takip eden üçüncü ayın sonuna kadar bildirimler tamamlanır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?

 • Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri toplamı 15 milyon ABD dolarının altında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erer.
 • Örneğin, hesap dönemi olarak takvim yılını benimsemiş, 31 Mart 2019 tarihinde yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri toplamı 15 milyon ABD doları ve üzerinde olan şirketin borçları 30 Haziran 2019 hesap dönemi itibarıyla belirlenen limitin altına düştüğünde, firmanın bildirim yükümlülüğü 30 Haziran 2019, 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2019 hesap dönemleri için devam etmekte, 30 Mart 2020 tarihli hesap dönemi için ise (borcun halen belirlenen limitin altında olması durumunda) sona ermektedir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ NASIL ATANIR?

 • Bildirim yükümlülüğüne tabi bir şirket, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapar.

  • ÖNEMLİ NOT: Söz konusu bağımsız denetim Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bağımsız denetimden farklıdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi bir şirket ise TCMB'ye bildirilecek verilerin denetimine ilişkin olarak ayrı bir denetim sözleşmesi imzalar. Bu denetim için Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılacak denetim için seçilen denetçi seçilebileceği gibi, başka bir denetçi de seçilebilir.
 • Şirket, Sistem'e girmiş olduğu verileri denetleyecek denetçiyi Sistem üzerinden kullanıcı olarak belirler ve denetçi ile imzaladığı sözleşmenin bir örneğini Sistem'e yükler.

BAĞIMSIZ DENETİM NASIL GERÇEKLEŞİR?

 • Bağımsız denetçi yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin doğruluğunun denetimi ve bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimini gerçekleştirir.

  • ÖNEMLİ NOT: Bağımsız denetçi her ara hesap döneminin sonunda ayrı bir denetim yapmaz; yıllık hesap döneminin sonunda denetim yapar. Ancak yıllık denetim kapsamında ara dönemlerde bildirilen verilerin yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimini gerçekleştirir.
 • Bağımsız denetçi denetimini izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlar.

BAĞIMSIZ DENETİMİN SONUCU

 • Veriler doğru ve eksiksiz olarak Sistem'e girilmişse: Bağımsız denetçi olumlu görüş içeren denetim raporunun imzalanmış kopyasını denetimi gerçekleştirilen yılı izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar Sistem'e yükler ve onay işlemini gerçekleştirir.
 • Denetçi bildirilen verilerde bariz biçimde önemsiz sayılanlar dışında yanlışlık tespit etmesi durumunda: Bağımsız denetçi firmadan gerekli düzeltmeleri yapmasını Sistem üzerinden talep eder. Denetçi tarafından bildirilen yanlışlıklar firma tarafından beş iş günü içerisinde düzeltilerek Sistem'e yüklenir.

  • Denetçi tarafından bildirilen yanlışlıklar şirket tarafından düzeltilmişse: Bağımsız denetçi olumlu görüş içeren denetim raporunun imzalanmış kopyasını denetimi gerçekleştirilen yılı izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar Sistem'e yükler ve onay işlemini gerçekleştirir.
  • Denetçi tarafından düzeltilmesi talep edilen yanlışlıkların firma yönetimi tarafından düzeltilmemesi halinde: Bildirilen veriler için onay işlemi yapılmaz ve olumsuz görüş verilir. Olumsuz görüşü içeren denetim raporunun imzalanmış kopyası denetimi gerçekleştirilen yılı izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar Sistem'e yüklenir.
 • Bildirilmesi zorunlu olan verilerin denetiminin mümkün olmaması halinde: Denetçi denetimden çekilir ve bu durumun nedenlerini yazılı olarak Sistem'e yükler.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYULMAZSA NE OLUR?

 • Veri bildiriminin yapılmaması, yanlış veya eksik gerçekleştirilmesi veya olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hallerinde 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 68. maddesi gereğince ilgili şirketlerin görevli ve ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

(B) DÖVİZ KREDİLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

2 MAYIS 2018'DEN ÖNCE KULLANILMIŞ OLAN DÖVİZ KREDİLERİ

 • 32 sayılı Kararda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden (2 Mayıs 2018) önce kullanılmış döviz kredilerinde sınırlamalar uygulanmaz.
 • 2 Mayıs 2018'den önce kullanılmış döviz kredilerinin yeniden yapılandırılması halinde de sınırlamalar uygulanmaz.
 • Ancak dövize endeksli kredilerin yapılandırılması tekrar dövize endeksli olarak yapılmaz. Sınırlamalardaki şartlar sağlanıyorsa döviz olarak veya herhalde Türk Lirası olarak yeniden yapılandırılır.

KREDİ KULLANIM BAKİYESİ NASIL HESAPLANIR?

 • Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt dışında yerleşik kişilerden alınan döviz kredileri de firma kredi bakiyesine dâhil edilir.
 • Geri ödenen döviz kredisi tutarları firma kredi bakiyesinden düşülür.
 • İstisnalar kapsamında kullanılan döviz kredileri firmanın kredi bakiyesine eklenir.
 • 2 Mayıs 2018'den önce kullanılmış olan dövize endeksli krediler kredi bakiyesine dahil edilir.
 • ÖNEMLİ NOT: Holding şirketi veya bünyesindeki şirketlerin kredi bakiyeleri hesaplanırken, tüm şirketlerin kredi bakiyeleri toplamı dikkate alınır.
 • ÖNEMLİ NOT: Adi ortaklıklar tarafından kullanılan döviz kredilerinde adi ortaklık bünyesindeki tüm şirketlerin payları oranında kredi bakiyeleri toplamı dikkate alınır.

"DÖVİZ GELİRLERİ" NELERDEN OLUŞUR?

 • "Döviz gelirleri" aşağıdakilerden oluşur:

  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gelirleri;
  • Ekonomi Bakanlığı'nın ihracata ilişkin 2017/4 sayılı Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan işlemlerden elde edilen gelirler; ve
  • Yurt dışı yerleşiklerden tahsil edildiğinin tevsiki kaydıyla Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen diğer ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
 • ÖNEMLİ NOT: Yurt içinde yerleşiklerden elde edilen dövizler döviz geliri olarak kabul edilmez (2017/4 sayılı Ekonomi Bakanlığı Tebliği'nin 6. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan işlemlerden elde edilen gelirler hariç).
 • Aracı ihracatçı, acente, yurt dışında yerleşik firma temsilciliği gibi üçüncü bir firma aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin gelirler ile ihraç kayıtlı satış yapan firmaların yaptıkları satışlara ilişkin gelirler aşağıda sayılan belgelerin firmalarca SMMM/YMM'ye ibrazı kaydıyla ve bu faturadaki tutarı aşmamak üzere ilgili firmaların döviz geliri olarak kabul edilebilir.

  • Gerekli Belgeler:

   1. ihracatı gerçekleştiren firmanın yazılı muvafakati,
   2. ilgili gümrük beyannamesinin veya SMMM/YMM onaylı faturanın bir örneği, ve
   3. ihracatçıya yapılan satışa ilişkin SMMM/YMM onaylı faturanın ya da e-faturanın bir örneği.
  • ÖNEMLİ NOT: Bu durumda ihracatçı aracı firma söz konusu tutarın kendi döviz gelirlerine sayılmasından feragat etmiş olur.
 • Serbest bölgelere yapılan ihracat ve transit ticaretten elde edilen gelirler, serbest bölgeye satılan malın buradan üçüncü bir ülkeye satıldığının tevsiki kaydıyla, döviz geliri olarak kabul edilir.
 • Yurt dışında yerleşiklerden elde edilen Türk lirası cinsi ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin gelirler döviz gelirlerine dâhil edilir.

DÖVİZ GELİRİ NASIL BELGELENİR?

 • Son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin ekinde yer alan Döviz Gelirleri Beyan Formu ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporlar kredi kullanılacak/krediye aracılık edecek bankalara ve finansal kuruluşlara ibraz edilir.

  • ÖNEMLİ NOT: Döviz geliri beyanları, aynı grup veya holding bünyesinde bulunan firmalar da dâhil olmak üzere firma bazında yapılır.
  • ÖNEMLİ NOT: Her yıl yıllık hesap dönemini takip eden dördüncü ayın son iş gününden itibaren (takvim yılını hesap dönemi olarak benimseyen şirketler için Nisan ayının son iş gününden itibaren) döviz geliri beyanlarına bir önceki yıl dâhil edilir ve eski döviz geliri beyanlarının üçüncü yıla ait olan bölümü dikkate alınmaz.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK ŞİRKETİN YURTDIŞINDAKİ GRUP ŞİRKETLERİNE DÖVİZ KREDİSİ AÇMASI

 • Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine döviz kredisi açabilir.
 • Bu kredilerin bankalar aracılığıyla yurt dışına transfer edilmesi zorunludur.
 • Bu krediler borçlusuna farklı tarihlerde kredi çekme ve geri ödeme olanağı sağlayan, belirli bir vadesi bulunmayan ve genellikle değişken faizli olan borçlu cari hesap veya rotatif kredi şeklinde kullandırılamaz.

  • Gerekli Belgeler:

   1. ilgili kredi sözleşmesinin bir örneği, ve
   2. yurt dışındaki kredi lehtarının firmanın iştiraki, grup şirketi veya ana şirketi olduğuna ilişkin ilgili ticaret sicil kayıtları
   aracı bankaya ibraz edilir.

ROTATİF DÖVİZ KREDİLERİ

 • Yurtdışından rotatif döviz kredisi temin edilmesi: Bankalar ve finansal kuruluşlar hariç olmak üzere, cari hesap şeklinde yenilenebilir/rotatif kredi kullanılamaz.
 • Yurtiçinden rotatif döviz kredisi temin edilmesi: Genel döviz kredisi şartlarına tabidir.

DÖVİZ KREDİSİ SINIRLAMALARININ İSTİSNALARI NELERDİR?

Aşağıdaki istisna hallerinin mevcut olduğu durumlarda yurtdışından veya yurtiçinden döviz gelirine bakılmaksızın döviz kredisi kullanılabilir.

 • Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketi gibi finansal kuruluşların kullanacakları döviz kredileri,
 • Yatırım teşvik belgesi (YTB) kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri,

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: YTB'de belirtilen yabancı kaynak tutarı.
 • İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri,

  • Gerekli belge:

   1. yurtdışından makine veya cihaz alımı yapılıyorsa - 24 ay içerisinde ithalata ilişkin ilgili gümrük beyannamesi kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir ve kullandırımı yapan/aracı banka veya finansal kuruluş bu beyanname üzerine şerh düşer.
   2. yurtiçinden makine veya cihaz alımı yapılıyorsa - alıma ilişkin fatura aslı kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir ve kullandırımı yapan/aracı banka veya finansal kuruluş fatura aslı üzerine şerh düşer.
 • Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,

  • Gerekli belgeler:

   1. ihaleye konu projeye ilişkin sözleşmenin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asılları, ve
   2. ilgili kamu kuruluşundan alınacak onay yazısı
  kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir ve kullandırımı yapan/aracı banka veya finansal kuruluş bu belgeler üzerine şerh düşer.

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: Sözleşme bedeli
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,

  • Gerekli belgeler:

   1. ihaleye konu projeye ilişkin sözleşmenin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asılları, ve
   2. ilgili kamu kuruluşundan alınacak onay yazısı
  kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir ve kullandırımı yapan/aracı banka veya finansal kuruluş bu belgeler üzerine şerh düşer.

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: Sözleşme bedeli
 • Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,

  • Gerekli belgeler:

   1. kurulan görevli şirketin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği,
   2. uygulama sözleşmesinin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asılları, ve
   3. sözleşme tutarını içerecek şekilde ilgili kamu kuruluşundan alınacak bir onay yazısı
 • kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir ve kullandırımı yapan/aracı banka veya finansal kuruluş bu belgeler üzerine şerh düşer.

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: Sözleşme bedeli
 • Muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla kullanılacak döviz kredileri,

  • Şartları:

   1. Kredi kullanacak şirketin son üç mali yılda döviz geliri olmaması gerekir.
   2. Bu istisna kapsamında bir kez döviz kredisi kullanıldıktan sonra takip eden üç mali yıl boyunca aynı firma tarafından bu kapsamda döviz kredisi kullanılamaz. Ancak aynı mali yıl içerisinde ek döviz gelirlerinin tevsiki kaydıyla birden fazla döviz kredisi kullanılabilir.
   3. Vadesi en çok 24 aydır (Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi ("VRHİB") veya Dâhilde İşleme İzin Belgesi ("DİİB") ile başvurulmuşsa belgenin süresi kadardır).
   4. En az kredi tutarı kadar muhtemel döviz gelirinin kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay içerisinde (VRHİB veya DİİB ile başvurulmuşsa belge süresi içerisinde) elde edildiğinin kullandırımı yapan/aracı banka veya finansal kuruluşa belgelenmesi gerekir.
  • Gerekli belgeler:

   1. (a) Muhtemel döviz gelirine ilişkin sözleşme, ödeme şekli peşin olmayan gümrük beyannamesi veya proforma fatura veya (b) VRHİB veya DİİB,
   2. VRHİB veya DİİB ile başvurulmamışsa, ibraz edilen belgelerin başka bir kredi için kullanılmadığına dair yazılı beyan.
  • Maksimum döviz kredisi tutarı: Muhtemel döviz gelirleri toplamı
 • Devletin alım garantisi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,

  • Gerekli belge: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi) veya bu kapsamda verilen lisans
 • kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir.

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: Lisanslarına derç edilmiş olan yıllık üretim miktarlarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamına konu fiyat ile çarpımının devlet alım garantisi için kalan süreye göre hesaplanmış toplamının %80'i.
 • Özelleştirme ihaleleri ile bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,

  • Gerekli belgeler:

   1. ihaleye ilişkin sözleşmelerin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asılları, ve
   2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya ilgili kamu kuruluşundan alınacak bir onay yazısı
  kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir.

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: İhale tutarı
 • Yeni bir şirket payı alımı amacıyla kurulan ve bu amacı gerçekleştirmek haricinde herhangi bir faaliyeti olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,

  • Gerekli belge: pay alımına ilişkin sözleşmelerin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asılları
 • kullandırımı yapan/aracı bankaya ibraz edilir.

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: alımı öngörülen şirket paylarına ilişkin toplam tutarı
 • Sadece yurtiçinden temin edilecek döviz kredileri için: bankaların Türkiye'deki şubelerinde teminat olarak bulundurulan döviz ve/veya OECD üye ülkelerince ihraç edilen yabancı para menkul kıymet karşılığında Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,

  • Maksimum döviz kredisi tutarı: teminat olarak bulundurulan döviz ve/veya OECD üye ülkelerince ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarı
 • Sadece yurtiçinden temin edilecek döviz kredileri için: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) alımına ilişkin döviz üzerinden gerçekleştirilen finansal kiralama işlemleri.

DÖVİZ KREDİSİ KULLANILMASINDA MEVZUATA UYGUNLUK NASIL KONTROL EDİLİR?

 • Yurtiçinden kullanılan döviz kredilerinde krediyi kullandıran banka veya finansal kuruluş; yurtdışından kullanılan döviz kredilerinde ise kullanıma veya geri ödemeye aracılık eden banka mevzuata uygunluğu kontrol eder.

MEVZUATA AYKIRI DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMI HALİNDE NE OLUR?

 • Yurt dışından mevzuata aykırı bir biçimde kredi kullandığının anlaşılması halinde mevzuata aykırı kullanım ile ilgili olarak kullanıma veya geri ödemeye aracılık eden bankalarca Hazine Müsteşarlığına bildirimde bulunulur.
 • Yurtiçindeki bankalar tarafından veya yurtiçindeki bankaların yurt dışındaki şubeleri (off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullandırılan döviz kredilerinde kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı, tespitin yapılmasını müteakip on işgünü içerisinde geri çağrılır veya Türk lirası krediye dönüştürülür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions