Turkey: Son değişiklikler ışığında - "Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar"

Last Updated: 23 November 2018
Article by Ekin Çinar, Kemal G. Aydin and Mithatcan Aydos
Most Popular Article in Turkey, November 2018

13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da ("32 Sayılı Karar") değişiklik yapıldı. Müteakiben 6 Ekim 2018 tarihinde, 2018-32/51 numaralı Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık"), Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in ("Tebliğ") 8. maddesini düzenlendi. Bu düzenleme ile Dövizle Sözleşme Yasağı'nın kapsamı, istisnaları ve sözleşme bedellerinin Türk Lirası cinsinden nasıl tekrar belirleneceği gibi hususların açıklığa kavuşturulması öngörüldü. 12 Ekim 2018 tarihinde, bilhassa dövizden Türk Lirası'na tahvil noktasında hesaplama yönünden ortaya çıkan belirsizlikler ve kodifikasyona yönelik eleştiriler nazara alınarak Bakanlık tarafından Soru- Cevap içerikli bir açıklama metni ilan edildi. Bu açıklama ise -ayrıca ilan edilmeksizin- 16 Ekim 2018'de hesaplama yöntemi bakımından tekrar değiştirildi. Nihayet Bakanlık, 2018- 32/52 numaralı tebliğ ile 16 Kasım 2018'de Tebliğ'in 8. maddesini, muhtelif noktalardaki belirsizlikleri gidermek adına yeniden düzenledi.

A. Dövizle Sözleşme Yasağının Kapsamı ve Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 Sayılı Kararın "Döviz" başlıklı 4. maddesine "Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz" bendi eklendi. Böylece Bakanlık tarafından 16 Kasım 2018 tarihinde belirlenmiş olan istisnalar hariç olmak üzere, Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak sözleşme akdetmeleri kısıtlandı.

i. Sözleşme Tarafları

32 sayılı Karar'daki değişiklik yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki sözleşmelerin Dövizle Sözleşme Yasağı kapsamında olacağını belirtmektedir. Ayrıca 32 sayılı Karar'da Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yerleşik sayılmıştır. Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları da bu kişilere dahil olup kendilerinin yurt dışında yerleşik kişilerle akdettikleri sözleşmeler ise yasağın kapsamı dışındadır.

Tebliğ ile birlikte Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışındaki şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler Dövizle Sözleşme Yasağı kapsamında Türkiye'de yerleşik olarak değerlendirilmiştir.

Tebliğ'de yukarıdaki düzenlemelere istisna teşkil eder şekilde, Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan yerleşik kişilerin taraf olduğu gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinin döviz cinsinden yapılabileceği ayrıca hüküm altına alınmıştır. 8. maddenin üçüncü fıkrasında öngörüldüğü üzere: "m.8(3): Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri" döviz üzerinden belirlenebilmektedir.

Tebliğ'de yer verilen bir diğer önemli düzenleme ise Türkiye'de kurulu fakat yabancı sermayeli şirketlere ilişkindir. Buna göre: "m.8(19): Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgedeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri" yasaktan muaf kabul edilmektedir.

Ayrıca Tebliğ'de, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşları, yap-işlet-devret/yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projeler kapsamında ödeme yükümlülükleri Hazine Müsteşarlığınca garanti edilen kuruluşlar ve hibelerle sınırlı olmak kaydıyla sivil toplum örgütleri" ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin yasaktan ayrı tutulduğu; bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerin de yasak kapsamında bulunmadığı hüküm altına alınmıştır.

ii. Sözleşme Tipleri

Tebliğ'in 4. maddesinin (g) bendinde, Türkiye'de yerleşik kişiler arasındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmeleri Dövizle Sözleşme Yasağı kapsamında sayılmıştır. Buna karşın Tebliğ'in 8. maddesinde Dövizle Sözleşme Yasağı'nın istisnaları belirtilmiştir. İlgili sözleşme, Tebliğ'in 4. maddesindeki yasak kapsamında olsa dahi, 8. maddede yazılı hallerden birinin varlığı halinde sözleşme bedellerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmaya devam olunması mümkün kılınmıştır.

32 sayılı Karar'da yapılan değişiklik, özellikle iş ve hizmet sözleşmelerinin kapsamı bakımından tartışmalara zemin hazırlasa da Tebliğ ile birlikte "aracılık" ve "danışmanlık" sözleşmelerinin de "hizmet sözleşmeleri" kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır. Fakat bu düzenleme Dövizle Sözleşme Yasağı'nın sözleşme tipleri bakımından yarattığı belirsizliği gidermekte yeterli olmamıştır. Örneğin iş görme akitlerinden biri olan vekalet sözleşmesinin Dövizle Sözleşme Yasağı'nın kapsamı dışında bırakıldığı görülmektedir. Dolayısıyla Tebliğ vekalet sözleşmelerinin de yasak kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunu yanıtsız bırakmıştır.

Kanımızca yasağın kapsamını sözleşme tipleri üzerinden belirlerken, hükmün amacının "sınırlı sayı prensibini esas almak" olduğu kabul edilmelidir ve hükümde açıkça bahsedilmeyen sözleşmelerin kapsam dışı bırakıldığı anlaşılmalıdır. Aksi bir görüşün kabulü halinde, yasağa aykırı davranış neticesinde gündeme gelecek idari yaptırım, öngörülebilir ve belirli olmadığı gerekçesiyle sebep yönünden sakat kabul edilebilecektir.

iii. 32 Sayılı Karar Kapsamında Bedelin Yeniden Belirlenmesi Hususu

Yasak kapsamında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin 32 Sayılı Karar'ın geçici 8. maddesi uyarınca 30 gün içerisinde Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesi zorunludur.

Bakanlık tarafından 12 Ekim 2018 tarihinde ilan edilen "Tebliğ'e İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" başlıklı açıklama metninde, eğer istisna (örneğin Tebliğ'in sekizinci maddesinin on beşinci fıkrasında olduğu gibi) yalnızca sözleşmenin bir tarafına tanınmışsa ve istisna tanınan taraf sözleşmeyi döviz ya da dövize endeksli olarak devam ettirme hakkını kullanmak istemiyorsa sözleşme bedelinin Türk Lirası'na çevrilmesi zorunluluğu olduğu ifade edilmiştir.

İlaveten, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden akdedilip faturanın döviz üzerinden tanzim edilmesinin mümkün olmadığı hususu da açıklığa kavuşturulmuştur.

Yasak kapsamındaki sözleşmelerde yer alan bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesi hususunda taraflarca mutabakata varılamazsa belirlemenin nasıl yapılacağı hakkında Tebliğ'de yer verilen düzenleme şu şekildedir:

"(28) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının, bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir."

Bu hesabın nasıl yapılacağı, aşağıda detaylıca gösterildiği üzere, Bakanlık tarafından 12 Ekim 2018 tarihli duyuru metniyle açıklanmıştır:

 • Öncelikle 2 Ocak 2018 tarihli kura göre sözleşme bedelinin Türk Lirası karşılığı yeniden belirlenir.
 • Sonra ise 2 Ocak 2018 ve yeniden belirleme tarihi arasındaki TÜFE değişim oranı gözetilerek ilk adımda bulmuş olduğumuz bedel güncellenir.

Ek olarak, yine Bakanlık'ın açıklamaları uyarınca ikinci adımda yapılan hesaplama aylık olacak ve artık günler hesaplanmayacaktır. Bakanlık tarafından örnek olarak verildiği üzere, Ekim 2018'de Türk Lirası'na çevrilecek 1.000 ABD Doları değerindeki sözleşme bedelinin hesabı şu şekilde yapılır:

 • Sözleşme Tarihi: 18 Şubat 2017
 • Türk Lirası'na Çevrilme Tarihi: 11 Ekim 2018
 • Döviz Sözleşme Bedeli: 1.000 ABD Doları
 • 2 Ocak 2018 TCMB Kuru: 3,7776 Dolar/TL
 • 2 Ocak 2018 tarihinden 11 Ekim 2018'e kadar TÜİK tarafından açıklanan 9 Aylık Toplam TÜFE Değişim Oranı: %19,37
 • Türk Lirası'na Çevrilen Sözleşme Bedeli: (1000x3,7776)x(1+0,1937) = 4.509,32 TL

Kanaatimizce, 2 Ocak 2018 kuruna göre Türk Lirası olarak hesaplanan bedele TÜFE uygulanmasındansa, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, 2 Ocak 2018 tarihli kura TÜFE uygulanması ve sonrasında bedelin bulunan kur üzerinden Türk Lirası'na çevrilmesi daha pratik bir yöntem olacaktır.

Tebliğ'in en problematik düzenlemelerinden birisi, kuşkusuz taşınmaz kiralarındaki iki yıllık mehil tayinidir. Şöyle ki, ebliğ'in madde 8 altında düzenlenen 28. bendinin 2. fıkrasında, 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilen "konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde" döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedellerin "iki yıllık süre için" Türk parası olarak belirleneceği belirtilmiştir. Bu durumda anılan kapsamdaki sözleşmeler bakımından döviz yasağının yalnızca iki yıllık süre ile şart koşulduğu ve sonrasında yeniden dövizle taşınmaz kiralamanın mümkün kılındığı yorumuna cevaz verilmektedir.

"(28) (...) Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur."

Görüldüğü üzere bu hüküm yalnızca hükmün ne zamana kadar geçerli olacağını değil aynı zamanda yenileme halinde kira bedeli artırım esaslarını da düzenlemeyi amaçlamaktadır. Fakat yenileme ile ilgili bir yöntem ortaya koymasına rağmen iki yıllık mehil ile yeni sorunlar sunmaktan öteye gidilememiştir. Nitekim, 12 Ekim 2018 tarihli Bakanlık izahatında da bu iki yıllık müddetin hitamında yeniden dövizle kiralama yapılmasının mümkün olup olmadığı konusuna değinilmemiş ve belirsizliğin önüne geçilmesi sağlanamamıştır.

iv. Yasağa Aykırılığın Yaptırımı

Yasak kapsamındaki sözleşmelerde bulunan döviz cinsinden kararlaştırılmış bedellerin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmemesinin yaptırımı idari para cezasıdır. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un 3/1. Maddesine göre:

"Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk irasından yirmibeşbin Türk irasına kadar idar para cezası ile cezalandırılır".

Alıntılanan hükümde yer alan parasal değerlerin yaklaşık tutarlar olarak sırasıyla "6.300-TL" alt sınır ve "55.000-TL" üst sınır olarak güncellendiğini hatırlatmak gerekir. Ayrıca Karar'da "ödeme" yerine "sözleşme" ifadesine yer verildiğinden, cezanın yeniden Türk Lirası üzerinden belirlenen sözleşme bedeli dikkate alınarak takdir edileceği değerlendirilmektedir.

Son olarak, 5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karara göre gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir. Söz konusu suçların tekerrürü halinde ise verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilecektir. Tebliğe aykırılığın yaptırımı hakkında 12 Ekim 2018 tarihli Bakanlık izahatından aynen alıntı yapılacak olursa:

"10. Tebliğ'e aykırılıklara ilişkin Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 1567 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında 3.000-25.000 TL tutarında (yeniden değerleme oranları dikkate alındığında yaklaşık 6.300-55.000 TL) idari para cezası sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacaktır. Tekerrür durumunda ise bu cezalar iki katı olarak uygulanmaktadır."

B. İstisnaların Değerlendirilmesi

Sözleşmelerde döviz yasağı olarak takdim edilen mevzuat değişikliğinin istisnalarını kişi yönünden istisnalar ve sözleşme konuları yönünden istisnalar şeklinde iki başlık altında tasnif etmek mümkündür.

"Sözleşme Konusuna Göre İstisnalar" tek bir tabloda konsolide edilecek olursa:


Görüleceği üzere Karar ile getirilen döviz yasağının, halen dahi tekâmül sürecini tamamlamadığı, dolayısıyla müteakip tebliğ ya da Bakanlık duyuruları marifetiyle yoruma açık konuların ele alınmaya devam olunacağı öngörülmektedir. Bu esnada doğacak ihtilaflarla ilgili olarak ise henüz hiçbir emsal karar bulunmadığı gözetilerek mevcut düzenlemenin yargı eliyle yorumlanıp belirsizliklerin bu şekilde giderilmesinin tecrübe edilmesi de ihtimaller dahilindedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions