Turkey: Türk hukukunda melek yatırımcı

Last Updated: 27 May 2019
Article by Nusret Cetin

I. MELEK YATIRIMCI KİMDİR?

Melek yatırımcı, henüz başlangıç aşamasında olan (Start-up) girişimlerin büyümesi ve gelişmesi için onlara sermaye ve bilgi birikimi desteği sağlayan kişidir. Genellikle başarılı bir iş geçmişine sahip olan üst düzey yöneticilerden veya varlıklı kişilerden oluşmakta olan melek yatırımcılar gelecek vaat ettiğini düşündükleri yenilikçi iş fikirlerine yatırım yaparak onların hayata geçmesini ve gelişmesini sağlamaktadırlar.

II. TÜRKİYE'DE MELEK YATIRIMCILIK

A. Giriş

"Melek yatırımcı" ifadesi ilk olarak, ABD'de Broadway yapımlarına finansal destekte bulunan varlıklı iş adamları için kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de melek yatırımcılık sistemi son dönemde gelişmeye başlamış olmakla beraber, günümüze bakıldığında ABD'deki melek yatırımcıların sayısı 300 bini, Avrupa'daki melek yatırımcıların sayısının ise 75 bini geçtiği görülmektedir.

Ülkemizde melek yatırımcılığın hukuki alt yapısı ilk olarak 4059 sayılı eski adı ile Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na 13.06.2012 tarihinde eklenen "bireysel katılım sermayesi" başlıklı mülga Ek Madde 5 ile kurulmuştur. Söz konusu kanunun adı 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle "Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte, 703 numaralı 2/7/2018 tarihli KHK ile "bireysel katılım sermayesi" başlıklı ek madde yürürlükten kaldırılarak, aynı başlıklı madde 10/07/2018 tarihli 304741 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 253 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Maddenin içeriğinde herhangi bir değişikliğe gidilmezken, ikinci fıkrasında düzenlenen "yatırımcıların vergi desteklerinden yararlanabilmesi için gerekli usul ve esasları belirleme yetkilisi" Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") olarak değiştirilmiştir.

Mülga ekmadde ile Hazine Müsteşarlığı'na tanınmış olan düzenleme yetkisi çerçevesinde, 15.02.2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ile melek yatırımcılık olarak bilinen bu işbirliği modeli, Türkiye'de daha da kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş, hukuki altyapısı pekiştirilmiştir. Yönetmelik'te "Melek Yatırımcı", "Bireysel Katılım Yatırımcısı" ("BKY") olarak ifade edilmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile melek yatırımcılığı teşvik eden birtakım düzenlemeler yapılmış ve bu doğrultuda Yönetmelik'te yer alan şartların sağlanması durumunda BKY' lerin vergi desteğinden yararlanmasına ilişkin hükümler getirilmiştir.

11 Eylül 2018 tarihli 30532 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, yukarıda izah edildiği üzere yönetmeliğin dayanak maddesinin revize edilmesi haricinde, bireysel katılım sermayelerindeki iş ve işlemlere ilişkin yetkili kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

B. Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ile Getirilen Esaslar

1) Kavramlar

Yönetmelik'te melek yatırımcı ile ilgili kavramsal çerçeve çizilmiş ve tanımlamalar yapılmıştır.

Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, "Bireysel katılım sermayesi ("BKS") bireysel katılım yatırımcılarının bu Yönetmelik kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi ifade eder.

Aynı maddenin (ç) bendi ise Bireysel katılım yatırımcısı ("BKY") kavramını açıklamıştır. BKY'ler kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler olarak tanımlanmaktadır.

BKY'ler sadece gerçek kişi olabilir, ancak lisans sahibi melek yatırımcıların bir araya gelerek ortak bir yatırım yapmaları da mümkündür. Yönetmelik'in 28'inci maddesi uyarınca, "en az iki lisanslı BKY tarafından bir girişim şirketine beraber yatırım yapılması durumunda, bu yatırımlar BKY ortak yatırımları olarak adlandırılır." Ayrıca bu ortakların tamamı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket ortakları için getirilen hükümlere tabidir.

BKY'ler tarafından yapılan ortak yatırımlarda BKY'ler kendi aralarından bir kişiyi lider ortak olarak belirler. Lider ortak, BKY ağı üzerinden ortaklık adına iş planını Bakanlığa sunar.

Yukarıda anılan 28'inci maddede geçen girişim şirketi de yine Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin (h) bendinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre "Girişim şirketi", BKY'lerin yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu anonim şirkettir. Bu nedenledir ki ortakların tamamı anonim şirket ortaklarına ilişkin hükümlere tabidir.

2) BKY Lisansı

Yönetmelik'in 5'inci maddesi uyarınca, BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden ve diğer avantajlardan yararlanabilmesi için BKY lisansına sahip olması gerekir.

BKY'lerin lisans sahibi olması için ise yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı olması gerekmektedir. Lisans almanın ön şartı olan "Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı" ile "Tecrübeli Yatırımcı" kavramları Yönetmelik'te açıklanmıştır.

Yönetmelik'in 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar: "Lisans almadan önceki iki yıl için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının veya ücretli çalışanlar için yıllık ücretlerinin gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri en az 200.000 TL olan veya müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri en az 1.000.000 TL olan yatırımcıları" ifade eder.

Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Yönetmelik'in 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ise tecrübeli yatırımcıyı açıklamaktadır. Buna göre tecrübeli yatırımcı:

 • Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,
 • Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az

25.000.000 TL olan bir işletmede genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,

 • BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL'nin altında olan ve halka açık olmayan bir veya daha fazla şirkette BKY olarak ortak olan veya,
 • Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL sermaye koyan kişileri ifade eder.

Yönetmelik'in "lisans başvurusu" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş kişilerin lisans başvuruları, Yönetmelik'in 5'inci maddesinde öngörülen şartları taşısalar dahi, kabul edilmez.

Yönetmelik'in lisans süresi başlıklı 8'inci maddesi uyarınca BKY'lere verilen lisanslar beş yıl için geçerlidir. Lisans süresi sonunda, BKY'ler akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan güncel belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde bulunabilirler. Lisans yenileme talebi Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilir ve BKY'nin sahip olduğu lisansın süresi beşer yıllık sürelerle uzatılabilir.

Belirtilmesi gereken bir başka husus ise lisans devrine ilişkindir. Yönetmeliğin 9'uncu maddesine göre BKY lisansları başkasına devredilemez.

Lisansın iptalini gerektiren durumlar ise Yönetmeliğin 11'inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; a) BKY'nin fiil ehliyetini kaybetmesi, b) Lisanslama kriterlerinin kaybedildiğinin tespit edilmesi, c) BKY'nin vefatı, ç) BKY tarafından girişim şirketine konulan sermayenin iş planında belirtilen amaca aykırı biçimde kullanılması, d) Bakanlığa kasıtlı olarak yanlış bilgi ve belge verilmesi, Bakanlığı aldatmaya yönelik işlemlere girişilmesi ve e) 13'üncü maddedeki sektörel kısıtlamalara, 14'üncü maddedeki yatırım sınırlamalarına, 18'inci maddedeki ortaklık payına ve oranına uyulmaması hallerinde, BKY lisansı iptal edilir.

3) BKY'lerin Vergi Desteğinden Yararlanması ve BKY Yatırımlarının Tabi Oldukları Hususlar

Yönetmelik'in 4'üncü maddesi uyarınca BKY'lerin, vergi desteğinden yararlanmak için Yönetmelik'te belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması zorunludur.

BKY'ler, hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Ancak, vergi desteği için Bakanlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan BKY'ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL'yi aşamaz.

Yönetmelik, BKY yatırımları için birtakım yatırım sınırları getirmiştir. Örneğin Yönetmeliğin 13'üncü maddesi uyarınca BKY'ler en fazla yirmi farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için devlet desteği sağlanmaz.

Ayrıca Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre BKY'nin girişim şirketine koyduğu sermayenin indirimden yararlanabilmesi için BKY tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli emisyon primi dahil20.000 TL'den az ve yıllık bazda 1.000.000 TL'den fazla olamaz. Ancak BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir.

Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ise, BKY'ler tarafından, ortak yatırımlarda yıllık bazda her bir girişim şirketine yapılacak yatırım için konulacak sermayenin azami tutarı emisyon primi dahil 2.000.000 TL olarak uygulanır. Ortak yatırım için aranan şartları taşımaması durumunda her bir girişim şirketine BKY'ler tarafından yatırılan toplam sermaye yıllık emisyon primi dahil 1.000.000 TL'yi aşamaz.

Yönetmeliğin 16'ncı maddesi uyarınca, BKY'lerin girişim şirketine koydukları sermayenin vergi desteğinden yararlanması için BKY'nin girişim şirketiyle veya girişimci ile mutabık kaldığı bir iş planını Bakanlığa sunması gerekir.

Yatırım yapılacak şirketin niteliği de Yönetmelik'te belirtilmiştir. Yönetmelik'in 26'ıncı maddesine göre, BKY'lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için sermaye koydukları şirketin Türk Ticaret Kanunu' na tabi bir anonim şirket olması zorunludur. Buna ek olarak, iktisap ettikleri hisselere ait şirketin (i) Yönetmelik'in 4 numaralı ekinde belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren, (ii) yatırım öncesi son iki mali yıldaki net satışları yıllık 5.000.000 TL'den fazla olmayan, (iii) en fazla elli çalışana sahip olan, (iv) BKY'nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmayan ya da nüfuzu altında olmayan, (v) payları halka arz edilmemiş bir anonim şirket olması gerekir.

Yönetmeliğin 17'inci maddesinin üçüncü fıkrası önemli bir hususu düzenlemektedir. Bu fıkra uyarınca BKY'ler girişim şirketlerine koydukları sermaye karşılığında girişimciden borç doğurucu nitelikte bir belgeyi imzalamasını talep edemez, ipotek, rehin gibi teminatlar alamaz, temlik ve temettü garantisi talep edemez. Bu durumun tespiti halinde, BKS yatırımı destek kapsamından çıkarılır ve BKY lisansı iptal edilebilir.

Yönetmeliğin 18'inci maddesine göre de, BKY'ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde hâkim ortak olamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez. BKY'ler tek başlarına veya birlikte veya eşi ya da kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50'sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50'sinden fazlasını atayamaz.

BKY'ler girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan imtiyazlı paylara sahip olabilirler.

BKY'lerin yatırım yaptıkları şirketin yönetimine katılımı resmi yönetim organına katılımla sınırlı olup BKY'ler yatırım yaptıkları şirkette yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamazlar.

Ayrıca devlet desteğinden yararlanmak isteyen BKY, yatırım yapmadan önce Bakanlığa Yönetmeliğin 21'inci maddesinde sayılan belgeleri ibraz ederek akredite BKY ağı aracılığıyla yatırım için müracaatta bulunmalıdır.

4) BKY Ağları

Bakanlık aşağıda belirtilen akreditasyon kriterlerini yerine getirmesi durumunda BKY ağlarını akredite ederek bu akredite ağlarla BKY faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapabilir. Akredite olmayan BKY ağlarıyla izleme ve denetim alanında işbirliği yapılmaz.

Yönetmelik'in 34'üncü maddesinde sayılan akreditasyon kriterleri aşağıdaki gibidir:

 • BKY ağının, BKY ve girişimcilerin bir araya gelmelerini sağlayacak, ayrıntıları protokolle belirlenecek olan yeterli teçhizata sahip fiziki bir mekana sahip olması,
 • BKY ağında girişimci tekliflerinin ön elemesini yapacak üniversite lisans mezunu en az bir kişinin istihdam edilmesi,
 • BKY ağına üye en az beş lisanslı BKY'nin bulunması ve bu BKY'lerin son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL'nin altında olan toplam en az beş şirkete yatırım yaparak ortak olması,
 • BKY ağının işlevsel bir internet sayfasının ve veri tabanının olması ve
 • Bakanlıkça düzenlenen protokolü imzalamış olması.

Yönetmelik'in 35'inci maddesi uyarınca Bakanlıkça verilen akreditasyonun süresi beş yıldır. Beşinci yılın sonunda BKY ağı tarafından tekrar akreditasyon başvurusunda bulunulması durumunda Bakanlık akreditasyon kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve kriterlere uyum sağlanıyorsa ağın geçmiş performansı ve Bakanlığın düzenlemelerine uyumda gösterdiği başarıyı göz önüne alarak akreditasyon süresini beşer yıllık sürelerle uzatabilir.

Ayrıca Yönetmeliğin 36'ncı maddesi uyarınca BKY'lerin yatırımlarının devlet desteğinden yararlanabilmesi için BKY'ler müracaatlarını akredite olmuş ağlar üzerinden gerçekleştirirler. Bir BKY, birden fazla BKY ağına üye olabilir.

C. Melek Yatırım Yapıldıktan Sonraki Süreç

Yönetmelik'in 24'üncü maddesi uyarınca, vergi desteğinin sağlanmasından itibaren iki yıllık süre içerisinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılması durumunda, Bakanlık değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir.

Yönetmelik, aynı zamanda altıncı bölümünde raporlama ve bildirime ilişkin yükümlülükler getirmiştir. BKY'nin girişim şirketine ortak olmasından ve ortaklık banka hesabına nakdi sermayeyi yatırmasından itibaren iki yıllık süre boyunca girişim şirketi, altı aylık dönemler itibariyle iş planına göre hangi aşamada olduğunu, gerçekleştirdiği yatırımı ve faaliyetleri gösteren faaliyet raporunu ve ortaklık banka hesap özetlerini Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

Tescilden sonraki esas sözleşme değişiklikleri, iflas gibi önem arz eden durumların, olayın ortaya çıkışından itibaren en geç bir ay içerisinde, yapılan vergi incelemelerine ilişkin raporların ise vergi mükellefine tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde BKY'ler tarafından Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Girişim şirketi hisselerinin tamamının BKY tarafından satışına kadar girişim şirketinin iflas etmesi durumunda, BKY'ler iflas sürecinin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde hazırlanan iflas raporunu Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions