Turkey: İnternet Ortaminda Verilen Reklamin Vergilendirmesine İlişkin Düzenlemeye Farkli Bir Bakiş

Last Updated: 2 July 2019
Article by Ömer Emen

ÖZET

19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır. Mezkûr Karar'da yer alan hükümlere ilişkin olarak kimlerden ve hangi oranlarda vergi kesintisi yapılması gerektiğine dair değerlendirmeler bu makalenin konusu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Vergi Kesintisi, İnternet, Reklam, Reklam Hizmetleri.

GİRİŞ

Günümüz ekonomisinde vergi kayıp ve kaçakçılığını önlemek adına 2018 yılı sonu itibarıyla birçok düzenleme getirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağı ile birlikte ekonominin ve "gelecek ekonomisi"nin önemli bir kısmını teşkil edecek olan internet ortamının vergilendirilmesi hususu gerçekleştirilen son düzenlemeler ışığında büyük önem kazanmıştır.

Kullanım alanı olarak oldukça yaygın olan internet ortamında meydana gelen vergiyi doğuran olayların da tabi olacakları vergi kapsamlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gün geçtikçe internet ortamında sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler de artmaktadır. Böylece kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

Ekonomik bireylerin rekabetçi ortamda tutunabilmek adına önem verdikleri ve gittikçe ivme kazanan reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi boyutu genişletilerek internet ortamında sunulması hususunda vergi kesintisi yapılması 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kararlaştırılmıştır.

17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi kapsamına alınacak ödemeler belirlenmiş olmakla birlikte bu hizmeti verenlere veya söz konusu hizmetin sağlanmasına aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmaması hususu göz önünde bulundurulmadan vergi kesintisi yapılması gerektiği kesinti oranlarıyla birlikte 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ ile birlikte, internet üzerinde gerçekleştirilecek olan reklam hizmetleri başta olmak üzere, internet ortamında gerçekleşen ekonomiyi etkin bir şekilde kayıt altına almak için vergisel boyutta düzenlemelerin artırılacağı anlaşılmaktadır.

I. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Kapsamında Gelir/Kurumlar Vergisi Kesintisi Kapsamına Girecek Olanlar

Bilindiği üzere 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2019 tarihinden itibaren, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. Maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve kurumlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.

Karar'a göre internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere bu hizmetlere ilişkin olarak yapılacak ödemelerden, kendisine ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacaktır.

Dolayısıyla, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere; vergi kesintisi yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

Karar'a istinaden yapılacak vergi kesintisinin 1.1.2019 tarihinden itibaren yapılan ödemeler için geçerli olacağı, 15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"de düzenlenmiştir.

II. İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Kapsamında Yapılması Gereken Gelir/Kurumlar Vergisi Kesinti Oranları

Mezkur Karar'a göre internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

  • Vergi mükellefi olup olmamalarına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,
  • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,
  • Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0 oranında vergi kesintisi yükümlülüğü getirilmiştir.

III. Karar'ın Dar Mükellef Kurum ve Reklam Hizmetinin Verilmesine Aracılık Eden Kurumlar Açısından Değerlendirilmesi

İnternet kullanımı ile birlikte küreselleşen ve sınırları olmayan bir dünya ekonomisinde rekabet gücünü artırmak, yüksek satış marjına ulaşabilmek adına reklam hizmetlerinden yararlanmak işletmelerin önemli stratejik planlarından biri hâline gelmektedir.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetinin yurt dışı mukimi kurumdan elde edilmesi durumunda yayımlanmış olan yeni Karar ışığında hizmeti alan Türk mukimi şirketin yapmış olduğu ödemenin brüt tutarı üzerinden %15 oranında stopaj hesaplaması gerekmektedir.

İnternet ortamında reklam hizmeti satın alan kurumun reklam hizmetini Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumdan satın alması halinde reklam hizmetini sunan Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kuruma yapılacak olan ödemeler üzerinden vergi oranı %0 olarak belirlendiğinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yine reklam hizmetini alan kurumun reklam hizmetini esasen dar mükellef bir kurumdan alması ancak reklam hizmetine ilişkin faturanın Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi olan bir kurum tarafından düzenlenmesi halinde de reklam hizmetini alan kurumun yapacağı ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmayacaktır. Bu durumda reklam hizmetini satın alan firmaya fatura düzenleyen Türk mukimi firmanın esasen reklam hizmetini sunan yabancı kuruma yapacağı ödeme üzerinden ise %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekecektir. Bahsedilen senaryoda reklam hizmetini alan kuruma fatura düzenleyen şirket reklam hizmetine aracılık eden kurum statüsünde bulunmaktadır. Uygulamada reklam hizmetine aracılık eden birçok firmanın yurtdışı firmalara yapmış olduğu reklam ödemeleri nedeniyle katlanmış olduğu vergi yükünü esasen reklam hizmetini alan firmalara yansıttıkları görülmektedir. Reklam hizmetini esasen alan firmalara reklam hizmetine aracılık eden firmaların vergi yükünün yansıtılması bu firmaların özel hukuk ilişkine bağlı olarak mümkün olabilecek olup, söz konusu ödemelerin yansıtılmasına ilişkin olarak fatura üzerinde stopaj hesaplanmasının yanlış bir uygulama olacağını değerlendirmekteyim.

İhdas edilen son Karar'ın Türkiye'de mukim firmaların internet ortamında alacakları reklam hizmetlerini Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlardan almalarına ve Türkiye'de reklam hizmeti sunan dar mükellef kurumların Türkiye'den elde ettikleri kazançlarının vergilendirilmesi amacına dayandığını değerlendirmekteyim. Bu düzenlemenin gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden reklam hizmeti sunan dar mükellef kurumlarla rekabet etme gücü bulunmayan Türk reklam firmaları açısından avantajlı bir durum yarattığı düşünülse dahi, pazar büyüklükleri, geliştirdikleri teknoloji, reklam hizmetinde yarattıkları katma değer ve portföyleri dikkate alındığında Türk reklam firmalarının dar mükellef statüsündeki reklam firmaları ile rekabet edebilmeleri için teknoloji alanında yapılacak düzenlemeler daha efektif olacaktır.

Yapılan düzenleme ile dar mükellef kurumlara yapılacak olan reklam hizmeti ödemeleri üzerinden yapılacak olan vergi kesintilerinin hukuki olup olmadığı noktasında ciddi tartışmaların ortaya çıkacağı kanaatindeyim. İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri üzerinden elde edilen gelirin ticari kazanç kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ticari kazanç kapsamına giren ödemelerde Türkiye'nin vergileme hakkının doğabilmesi için kazancın Türkiye'deki bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla verilmesi gerekmektedir. Çok uluslu yabancı şirketlerden internet ortamında alınan reklam hizmetlerinde Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci söz konusu olmadığından Türkiye'nin vergileme hakkı doğmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada yapılan düzenlemenin Türkiye'nin imzaladığı birçok çifte vergilemeyi önleme anlaşmasına ters düştüğü düşüncesindeyim.

SONUÇ

Yukarıda belirtildiği üzere 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır. Günümüz dünyasında hızla gelişen internet ortamında sunulan hizmetlerin vergilendirilmesi ile ilgili gelecek dönemlerde yeni düzenlemeler yapılacağı açıktır. Ancak burada yapılacak olan düzenlemelerde düzenlemenin mevcut uygulamalarla paralelliği ve mevcut düzenlemelere aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hüküm altına alınan dar mükellef kurumlardan alınan reklam hizmetleri üzerinden %15 oranında stopaj yapılması yönündeki düzenlemeden olumsuz etkilenen yine reklam hizmeti alan Türk firmaları olmaktadır. Çok uluslu birçok şirket tarafından sunulan reklam hizmetlerine ilişkin yapılan ödemeler brütleştirilmek suretiyle vergilendirildiği için yapılan düzenleme ile getirilen vergi Türk firmaları tarafından ödenmektedir. Ancak vergilemenin temel mantığında dar mükellef kurumun elde ettiği gelir üzerinden vergileme yapılmaktadır.

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere yapılan düzenlemenin birçok çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerine ters düştüğü ve reklam gelirinde Türkiye'nin vergileme hakkının doğabilmesi için reklam hizmetinin Türkiye'de bir işyeri aracılığıyla elde edilmesi gerektiği ileri sürülerek çok uluslu şirketler tarafından yargı yoluna başvurulması ve olumlu sonuç alınması gündeme gelebilecektir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde ise çok uluslu reklam hizmeti sunan şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri kazançlarının vergilenmesi planlanırken, düzenleme ile söz konusu şirketlerin gelirlerinde bir azalma olmadığı gibi Türk firmalar tarafından katlanılan stopaj yüklerinin çok uluslu reklam hizmeti sunan şirketlere iade edilmesi söz konusu olabilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions