Turkey: Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi (Update)

Last Updated: 24 July 2019
Article by Nazali Attorneys and Kidemli Vergi Danişmani

ÖZET

Şirketler maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan vergi yükünü azaltmak amacıyla vergi planlaması adı altında maliyet azaltma arayışlarına girebilmektedir. Ülkeler arasında imzalanan anlaşmalar ve protokoller ile şirketlerin faaliyet gösterdiği ülke mevzuatlarında yer alan istisna mekanizmaları şirketlere bazı avantajlar sunmakta olup, bu avantajlar vergi planlamasının temelini oluşturmaktadır.

Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Planlaması, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Temettü Geliri

GİRİŞ

Günümüzde her ülkenin en temel ve en önemli gelir kaynağı vergidir. Ülkeler bu gelir kaynaklarını artırmak amacıyla hem kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmekte hem de dünyada yaşanan değişimlere uyum sağlamak amacıyla vergi mevzuatlarını sürekli olarak güncellemektedir. Öte yandan, yıllar içerisinde ülkelerin vergi toplama konusunda benzer sorunlar yaşamaya başlamaları ülkeleri bu sorunlara birlikte müdahale etme veya çözüm yolu arama çabasına itmiştir. Bu doğrultuda, ülkelerin imzaladığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları veya Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development – "OECD")'nün çalışmaları bu konuya ilişkin en bilinen örnekler arasındadır.

Öte yandan, globalleşmenin derinleşmesi ile birlikte hemen her sektörde meydana gelen köklü değişimler şirketleri de bu değişime ayak uydurmaya mecbur bırakmış ve şirketler de bu doğrultuda yönetimsel değişimlerin yanı sıra üretim yapılarında da değişime gitmişlerdir. Özellikle uluslararası piyasalardaki sert rekabet koşulları şirketleri maliyetleri düşürerek fiyat avantajı elde etme arayışlarına itmiştir. Bu doğrultuda, şirketler standartlaşmış maliyet kısma yöntemlerinin dışında yıllardır yeni yöntemlere de başvurmakta ve her geçen gün bu yöntemlere yenilerini de eklemektedirler. Çok uluslu şirketlerin daha düşük vergi maliyetiyle sonuçlanacak yapılanmalara yönelmesi ise yıllardır uygulanmakta olan yöntemlerden bir tanesidir. Şirketlerin kanunlara aykırı davranmadan vergi yüklerini azaltmaya yönelik çalışmaları "vergi planlaması" veya "vergiden kaçınma" olarak adlandırılmaktadır. Vergi planlaması yöntemlerinden yeniden yapılandırma yoluyla vergi planlaması bu yazımızın temelini oluşturmaktadır.

1. VERGİ PLANLAMASI

Vergi planlaması, mevcut kararlardan yararlanarak, gelecekte ne yapılması ile ilgilenen ayrıntılı faaliyetlerin bütünüdür. Bir diğer ifadeyle, "İşletmeler vergi durumlarıyla ilgili olarak ne karar verecek?" "Bu doğrultuda ne zaman ve nasıl faaliyette bulunacak?" sorularına cevap aranan bir süreç bütünü olup, işletmelerin vergiye karşı tepkilerinin, vergi mevzuatının çizdiği sınırlar içerisinde yönetimi yoluyla vergi yükünün en aza indirilmesi amacına yönelik olarak uygulanan yollardır.[1] Başka bir ifadeyle, yasal çerçeveler içerisinde yerel ve uluslararası mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalardan optimum düzeyde faydalanılarak vergi sonrası karın artırılmasını amaçlayan bir süreç olarak da tanımlanabilmektedir.

Vergi planlamasını, vergi kaçırmadan söz konusu planın ve yapılandırmanın yasal çerçeveler içerisinde gerçekleştirilmesi hususu ayırmaktadır. Dolayısıyla, efektif vergi yükünün azaltılması için belirlenecek stratejide söz konusu stratejinin maksimum kazanç sağlamasının yanında yasal çerçeve içerisinde ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştirilmesine de dikkat etmek gerekmektedir.

Vergi Planlaması Yöntemleri

Dünyanın önde gelen şirketlerinin hemen hepsinin başvurduğu vergi planlaması, şirketlere önlerini görmek ve karşılaşacakları yükümlülükleri önceden belirlemek gibi birçok fırsat sunmaktadır. Ancak, bu faydaların yanı sıra vergi mevzuatında ya da ikili ülkeler arasında yapılan anlaşmalarda yer alan avantajlar ve farklılıklardan faydalanarak vergi yüklerini azaltma imkanı da sunulmaktadır. Vergi planlamasında kullanılabilecek yöntemler ise genel olarak vergiye sebep olan olayın, vergilendirme açısından daha avantaj sağlayacak bir alana kaydırılmasıdır.

Bu bağlamda, vergi planlaması; grup içi işlemlerin fiyatlandırılmasındaki değişimler yoluyla, grup içi borç dağılımı yoluyla, gelir unsurlarının vergi cennetlerine taşınması yoluyla veya (reorganizasyon) yeniden yapılandırma yoluyla yapılabilmektedir.

Yeniden yapılandırma yönteminin, vergilendirilebilir bir gelir unsurunun uluslararası anlaşmalarda ve yerel kanunlarda yer alan avantajların en yüksek olduğu başka bir ifadeyle daha düşük oranlarla vergilendirilebileceği bir ülkeden elde edilmesini sağlayacak şekilde grup şirketlerinin yeniden yapılandırılması olarak açıklanması mümkündür.

Uluslararası şirketler tarafından vergi planlamasında en sık başvurulan yol ise ilgili ülkelerin vergi mevzuatlarında ve ülkelerin uluslararası anlaşmalarında veya protokollerde yer alan hükümlerin sağladığı avantajlardan faydalanmaktır. Dolayısıyla, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının incelenmesi vergi planlaması konusunun anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI ("ÇVÖA")

Günümüz dünyasında uluslararası ekonomik ve mali ilişkiler oldukça iç içe geçmiş ve bu ilişkiler kapsamında vergiyi doğuran olay birden fazla ulusu ilgilendirir hale getirmiştir. Ancak burada zaman zaman gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen gelirin nerede vergilendirileceği sorunu ortaya çıkmakta ve bu gelirden iki ayrı devlet de vergi talep edebilmektedir. Bu durum da çifte vergilendirmeye yol açabilmektedir. Çifte vergilendirme konusu yıllardır ülkelerin gündeminde olan bir konu olmakla birlikte devletler arasında imzalanmış olan vergi anlaşmalarının birçoğunun temelini oluşturan model anlaşmalardan birisi, OECD tarafından ilki "Gelir ve Sermaye Üzerine Taslak Çifte Vergilendirme Anlaşması" başlığıyla 1963 yılında OECD Konseyi'nin üye devletlere bir önerisi olarak kabul edilen ve en son 2010 ve 2014 yıllarında güncellenen OECD Model Anlaşması'dır[2]. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in de bir model anlaşması bulunmaktadır.

Öte yandan, mükerrer vergilendirme 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun 117. maddesine göre, "Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınması" şeklinde açıklanmış olmakla birlikte, çifte vergilendirme aynı vergi otoritesince olduğu kadar farklı otoriteler tarafından da yapılabilmektedir. Birincisine örnek, aynı vergi konusunun ülke içinde birden fazla vergi yükümlülüğü alanına girmesi veya merkezî idare ve yerel yönetimlerin aynı faaliyet üzerinden farklı vergiler tahsil etmeleridir. İkincisi ise birden fazla devletin aynı vergi konusunu vergileme kapsamı içine almasından kaynaklanmaktadır.[3]

Ancak, bir konunun birden fazla defa vergilendirilmesi özellikle uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle devletleri önlem almaya itmektedir. Bu bağlamda da ülkemizin birçok ülkeyle imzalamış olduğu gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunmaktadır. Türkiye'nin, bugüne kadar sonuçlandırdığı ÇVÖA'ların sayısı 90'a ulaşmış olup, bunlardan 85'i yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.[4]

Ülkemizin imzalamış olduğu ÇVÖA'lar genel itibariyle birbirlerine yakın doğrultuda olmakla birlikte örnek olarak Azerbaycan, Endonezya, Fas, Hindistan, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerle imzalanan anlaşmalar ve ek protokoller bazı konularda vergi avantajları sağlayabilmektedir. Anılan ülkelerle imzalanan anlaşmalar ve ek protokoller bu ülkelerde vergilendirilebilir gelir elde eden bir Türkiye mukiminin ÇVÖA kapsamında Türkiye tarafından vergiden muaf sayılmasını sağlamaktadır.

3. VERGİ PLANLAMASI YOLUYLA ELDE EDİLEBİLECEK VERGİ AVANTAJLARINA ÖRNEKLER

Uluslararası anlaşmalarda ve ülkelerin yerel mevzuatlarında yer alan istisnalara ilişkin hükümler doğrultusunda kurulan yapıların bazı vergi avantajları sağlayabileceğinden bahsetmiştik, örnek vermek gerekirse, bir temettü geliri için yeniden yapılandırma yöntemiyle vergi planlaması şu şekilde yapılabilir:

Örnek-1: Türkiye mukimi şirketin bir Yunanistan mukimi şirkete kar dağıtımı yapması

Türkiye mukimi şirketin Yunanistan mukimi A şirketine kar dağıtımı yapması durumunda: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 30. maddesinin 3. fıkrasında dar mükellef kuruma nakden veya hesaben yapılacak kar payı ödemesi üzerinden % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup, iki ülke arasında imzalanan ÇVÖA[5]'nın 10. maddesinde ise, "temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi temettünün gayrisafi tutarının yüzde 15 ini aşmayacağı" hüküm altına alınmıştır. İç mevzuatta daha düşük bir vergi oranı öngörülmüş olsaydı bu düşük oran dikkate alınacaktı.

Dolayısıyla böyle bir durumda minimum vergi yükü %15 olacaktır. Ancak, Yunanistan mukimi A şirketinin Türkiye mukimi şirket tarafından yapılacak stopaj kesintisini mahsup etme imkanı bulunmaktadır.

Oysaki, Şekil-1'de yer alan 2. yol izlenmiş olsaydı başka bir ifadeyle, Türkiye mukimi şirket tarafından Avrupa'da kurulacak olan daha avantajlı ÇVÖA'nın imzalandığı bir ülke mukimi holding şirketine kar dağıtımı yapılmış olsaydı, dağıtılacak kar üzerindeki vergi yükünü %5 (beş)'e kadar indirebilecekti. Avrupa Birliği Ana-İştirak Direktifi (EU Parent-Subsidiary Directive)'nin temettü gelirlerinin Avrupa içerisinde vergisiz aktarılabilme imkanı sağladığı da göz önüne alındığında söz konusu temettü geliri bu holding şirketi tarafından Yunanistan mukimi şirkete (Avrupa Birliği Ana-İştirak Direktifi uyarınca) daha düşük vergi yüküyle dağıtılabilecekti. Böylece, söz konusu temettü geliri vergi yükü taşımadan Yunanistan mukimi şirkete aktarılmış olacaktı.

Örnek-2: Türkiye mukimi şirketin Avrupa'nın farklı ülkelerinde mukim olan şirketlerden temettü geliri elde etmesi.

Temettü gelirini Türkiye mukimi şirket doğrudan Avrupa ülkelerinden elde etmiş olsaydı, bu gelir Avrupa ülkelerinin yerel mevzuatları ve ÇVÖA kapsamında her bir ülkede vergilendirildikten sonra Türkiye'ye getirilmiş olacaktı. Her ne kadar, ÇVÖA yabancı ülkelerde ödenen vergilerin mahsubuna imkân tanısa da 2. yolun izlenmesi daha avantajlı olacaktır.

Şöyle ki, KVK'nın 5. maddesinde istisna tutulan gelirlere yer verilmiştir. Bu maddenin 1. fıkrasının "d" bendinde yurtdışı iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri kanun maddesinde sayılan şartların sağlanması halinde kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca, Avrupa Birliği Ana-İştirak Direktifi temettü gelirlerinin Avrupa içerisinde vergisiz aktarılabilmesi imkanını sağlamaktadır.

Yeni yapıda Şekil-2'de yer alan 2. yol ile gösterilen Avrupa'daki şirketlerin yurtdışında kurulacak holding şirketine bağlanması bu şirketlerden holding şirketinin elde edeceği temettü gelirleri üzerinden alınacak vergiyi %0'a kadar düşürebilecektir. Söz konusu holding şirketinin Türkiye ile arasında daha avantajlı ÇVÖA'nın imzalandığı bir ülkede kurulması halinde ise Türkiye'ye yapılacak kar dağıtımlarının %0 (sıfır)'a kadar düşen oranlarla vergilendirilmesi söz konusu olabilecektir.

Öte yandan, yukarıda yer verilen KVK'nın 5/1-d maddesinde yer alan şartların da sağlanması halinde yurtdışında kurulan holding şirketinden Türkiye mukimi şirkete kar dağıtımı herhangi bir vergilendirmeye tabi olmadan yapılmış olacaktır.

SONUÇ

Dünyanın önde gelen şirketlerinin hemen hepsinin başvurduğu vergi planlaması şirketlere önlerini görmek ve karşılaşacakları yükümlülükleri önceden belirlemek gibi birçok fırsat sunmaktadır. Ancak, bu fırsatların yanı sıra kurulacak yapıya bağlı olarak vergi giderinde gelecek dönemler için bazı avantajlar da sunabilmektedir.

ÇVÖA ile diğer kanun ve anlaşmalarda yer alan hükümler farklı avantajları da beraberinde getirmektedir. Kurulacak yapının genişletilmesi halinde başka bir ifadeyle kurulacak yapıdaki ülke sayısı artması halinde faydalanılabilecek fırsatlar da artmaktadır. Bu avantajların doğru tespit edilebilmesi hususu birçok danışmanlık şirketinin üzerinde durduğu bir husustur.

Ancak, vergi planlaması ve bu doğrultuda yeniden yapılanma konusu şirketlere ciddi avantajlar sağlamasının yanı sıra bu süreçte yapılacak ilgili ülke mevzuatlarındaki yükümlülüklerin hatalı analiz edilmesi gibi durumlar çok ciddi maliyetlere sebep olabilmektedir. Öte yandan, vergi konusunun hassasiyeti de göz önüne alındığında bu hatalı analizlerin sonucunun vergi kaçakçılığı gibi çok ciddi suçlamalara kadar gidebileceğini hatırlatmak isteriz.


[1] İmren Peker ve Erhan Kılıçer, "Vergi Planlaması ve İşletmeleri Vergi Planlaması Yapmaya Yöneltebilecek Uygulamalar", Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,

https://www.researchgate.net/publication/320566634_Vergi_Planlamasi_ve_Isletmeleri_Vergi_Planlamasi_Yapmaya_Yoneltebilecek_Uygulamalar . (Erişim tarihi: 08.12.2018)

[2] BAŞOK, Cemal Baran, Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yorumlanması (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016, s. 3-4

[3] Yücel Güçlü, "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve Türkiye", Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi,

http://www.mfa.gov.tr/cifte-vergilendirmeyi-onleme-anlasmalari-ve-turkiye.tr.mfa . (Erişim tarihi: 08.12.2018)

[4] Haberler, Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr, (Erişim: 08.12.2018)

[5] Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Yürürlük 2004, Madde:10

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions