Netherlands: GDPR Update: Rights Of The Data Subjects (Dutch)

Last Updated: 22 May 2017
Article by Marc Elshof, Barry Breedijk and Celine Van Es

Introductie

In deze vijfde update staan wij stil bij het (nieuwe) recht op informatie van de betrokken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVGB). In de volgende twee updates gaan wij uitgebreider in op de andere rechten van de betrokkene (waaronder het recht op inzage, correctie en verwijdering).

Eén van de kernprincipes van de AVGB is dat verantwoordelijke transparant is naar de betrokkenen dat hen betreffende persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of anderszins worden verwerkt, en in hoeverre de persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt. Dit transparantiebeginsel vereist dat informatie en communicatie over de verwerking van persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en dat duidelijke en eenvoudige taal wordt gebruikt.

In dit kader wordt het recht op informatie in de AVGB aanzienlijk uitgebreid.

Transparantie

De AVGB verplicht organisaties om de betrokkenen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en in eenvoudige taal te informeren over de hieronder vermelde informatie (in het bijzonder wanneer de informatie voor kinderen bestemd is). In voorkomend geval kan gebruik worden gemaakt van aanvullende visualisaties (bijvoorbeeld standaard pictogrammen).

De informatie moet in beginsel schriftelijk worden verstrekt (bijvoorbeeld door middel van een privacy beleid), en indien passend via elektronische middelen (bijvoorbeeld via een website).

Te verstrekken informatie indien persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkene worden verkregen

Indien persoonsgegevens rechtstreek worden verkregen van de betrokkene, is de verantwoordelijke verplicht de volgende informatie te verstrekken aan de betrokkene:

 1. diens identiteit en contactgegevens en, indien van toepassing, van diens vertegenwoordiger;
 2. in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 3. de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, inclusief de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke indien de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond 'noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke';
 4. de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 5. indien van toepassing, details van de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU, waaronder op welke wijze de bescherming van de persoonsgegevens is gewaarborgd (bijvoorbeeld door het gebruik van EU Model Clauses of Binding Corporate Rules) en op welke wijze de betrokkene een kopie van de toegepaste waarborgen kan verkrijgen of raadplegen;
 6. de bewaartermijn van de persoonsgegevens, of indien dat niet mogelijk is, de criteria waarmee de bewaartermijn wordt bepaald (bijvoorbeeld één jaar na beëindiging overeenkomst);
 7. dat de betrokkene het recht heeft om inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking te verzoeken, het recht heeft bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht heeft op overdraagbaarheid van hem of haar betreffende persoonsgegevens;
 8. indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, dat de betrokkene het recht heeft zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken;
 9. dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 10. of er een wettelijke of contractuele verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken, dan wel of de verstrekking noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten, of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt; en
 11. of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, alsmede informatie over de onderliggende logica en het belang en de (verwachte) gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.   

Bovenstaande informatie moet ten tijde van het verkrijgen van de persoonsgegevens worden verstrekt aan de betrokkene.

Te verstrekken informatie indien persoonsgegevens niet rechtstreeks van de betrokkene worden verkregen

In aanvulling op bovenvermelde informatie moet de verantwoordelijke onderstaande informatie verstrekken aan de betrokkene, indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks van de betrokkene worden verkregen:

 1. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 2. de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en indien van toepassing, dat zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

De informatie moet worden verstrekt aan de betrokkene:

 1. binnen een redelijke termijn na verkrijging van de persoonsgegevens (uiterlijk binnen één maand);
 2. indien de persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie met de betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste contact; of
 3. indien verstrekking van de persoonsgegevens aan derden wordt overwogen, uiterlijk op het tijdstip waarop de persoonsgegevens worden verstrekt.    

Verdere verwerking van persoonsgegevens

Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens initieel zijn verkregen, moet de verantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking voorzien van informatie over de andere doeleinden, alsmede van alle verdere relevante informatie.

Uitzonderingen

Indien persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkene worden verkregen, geldt bovenvermelde informatieplicht niet indien de betrokkene reeds over de informatie beschikt (informatie hoeft maar één keer verstrekt te worden).
Indien persoonsgegevens niet rechtstreeks van de betrokkene worden verkregen, geldt bovenvermelde informatieplicht niet, indien:

 1. de betrokkene reeds over de informatie beschikt;
 2. het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, mits de verantwoordelijke passende maatregelen neemt om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokken te beschermen, waaronder het openbaar beschikbaar maken van de informatie;
 3. het verkrijgen of verstrekken van de persoonsgegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven door Europees of lidstatelijk recht en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of
 4. de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim, voorgeschreven door Europees of lidstatelijk recht (bijvoorbeeld het beroepsgeheim voor advocaten en artsen).

Aanbevelingen

De AVGB heeft aanzienlijke gevolgen voor de bestaande informatieplichten en het is verstandig voor organisaties om hun bestaande verwerkingsactiviteiten te analyseren en bestaande (privacy) beleidsregels, (werknemers) handboeken, et cetera waar nodig aan te passen om aan de informatieverplichtingen onder de AVGB te voldoen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken die niet rechtstreeks bij de betrokkenen worden verkregen, zullen ervoor moeten zorgen dat bovenvermelde informatie tijdig wordt verstrekt aan de betrokkenen.

Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief

Januari 2017 Territoriale reikwijdte van de AVGB
Februari 2017 Het concept van toestemming
Maart 2017 Bijzondere persoonsgegevens
April 2017  'Accountability', 'Privacy by Design' en 'Privacy by Default'
Mei 2017 Rechten van betrokkenen (informatievoorziening)
Juni 2017 Rechten van betrokkenen (inzage, correctie en overdraagbaarheid)
Juli 2017 Rechten van betrokkenen (bezwaar, verwijdering en beperking van verwerking
Augustus 2017 Verwerkers
September 2017 Datalekken en meldplichten
Oktober 2017 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de Functionaris voor de Gegevensbescherming
November 2017 Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)
December 2017 Toezichthouders (competenties, taken en bevoegdheden)
Januari 2018 One Stop Shop
Februari 2018 Sancties
Maart 2018 Verwerkingen van persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen
April 2018 Profiliering en Retail
Mei 2018 Overzicht

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions