Netherlands: Warmtewet in de revisie

Last Updated: 27 June 2017
Article by Bas Van Der Reep

Inleiding

De Warmtewet heeft de afgelopen periode geregeld tot vragen en discussie(s) geleid in o.a. de huursector. De wet blinkt niet uit in helderheid en sluit niet even goed aan bij de praktijk. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden en heeft dit geresulteerd in een wetsvoorstel dat 22 mei is ingediend (Kamerstukken 2016/2017, 34723). In dit artikel adresseren wij de belangrijkste wijzigingen, maar staan wij eerst stil bij een stukje achtergrond.

Onderdeel van de warmtetransitie is overschakelen naar collectieve voorzieningen. Om deze overstap te realiseren, moeten afnemers (en investeerders in potentiele voorzieningen) collectieve afneming van warmte net zo veilig en betrouwbaar ervaren als aardgas. Door enkele knelpunten uit de wet te zuiveren, zal dit vertrouwen sneller moeten groeien. Als eerste speerpunt wordt aanpassing van de reikwijdte genoemd gelet op de, nu ongelijke situaties die waren ontstaan. Daarnaast moet het vertrouwen gestimuleerd worden door meer ruimte te bieden waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld in de tariefstelling, en betere toegangscondities te creëren om de ingroei van duurzame warmtebronnen mogelijk te maken. Een cruciaal vraagstuk betreft de financiering van de infrastructuur die nodig is om in de resterende warmtevraag te voorzien en de verdeling van de kosten.

Het voorstel bevat in totaal wijzigingen op 17 punten, zo gecategoriseerd in de Memorie van Toelichting. Deze staan hieronder uitgewerkt met op de meest relevante punten een korte toelichting:

Wijzigingen

 • Reikwijdte: blokverwarming
  Bij blokverwarming is een bepaalde groep warmteleverende verhuurders gebonden aan de maximumprijs ten opzichte van haar huurders, maar geniet zij niet die bescherming zelf doordat haar aansluiting groter is dan 100 kW. Daarnaast geeft dezelfde groep aan dat zij met hoge en disproportionele administratieve lasten wordt geconfronteerd. Ook ervaren sommige verbruikers de Warmtewet als overbescherming en brengt samenloop van de Warmtewet en andere (huur)wetgeving rechtsonzekerheid met zich mee.
  Als gevolg hiervan is in het voorstel opgenomen dat de Warmtewet niet meer geldt voor een leverancier van warmte die tevens de vereniging van eigenaars is waarbij de verbruiker als lid is aangesloten. De leden zijn dan niet meer aan te merken als gebonden verbruikers die bescherming behoeven. De tweede groep die voortaan niet meer onder de reikwijdte zal vallen is de groep verhuurders die warmte levert aan haar huurders en waarbij de levering van warmte onlosmakelijk is verbonden aan de huur van de woon- of bedrijfsruimte. Deze groep verbruikers heeft namelijk reeds rechtsbescherming doordat zij een beroep kan doen op de huurcommissie. Tot slot wordt voorgesteld de reikwijdte van de Warmtewet juist uit te breiden voor verhuurders en verenigingen van eigenaars die meer dan 100 kW afnemen, maar (door)leveren aan kleine verbruikers

 • Reikwijdte: koude en lauw water
  Ook de levering van koude en lauw water zal onder het bereik van de Warmtewet komen te vallen. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om voor zowel de levering van koude, als onlosmakelijk onderdeel van de levering van warmte, als voor de levering van warmte van lagere temperaturen aparte maximumtarieven vast te stellen, welke na aanvullend onderzoek bij lagere wetgeving zullen worden vastgesteld.

 • Tariefregulering algemeen
  Naast het N(iet) M(eer) D(an) A(nders)-principe worden ook de volgende factoren van (invloed op de tariefregulering) gewijzigd dan wel toegevoegd: wijziging parameters bij leveringscomponent, toevoeging van de eenmalige aansluitbijdrage, de kosten voor afsluiting en de tarieven voor het beschikbaar stellen van afleversets. Voor deze laatste kosten worden op dit moment hoge tarieven in rekening gebracht die niet in verhouding staan tot de werkelijke kosten. Daarnaast bevat het voorstel de mogelijkheid voor leveranciers en afnemers om in overleg een andere tariefstelling te kiezen dan het wettelijke regime. Meer flexibiliteit die hopelijk creativiteit en innovatie vergroot.

 • Eenmalige aansluitbijdrage
  Invoeren van een wettelijk maximumtarief voor een nieuwe aansluiting, door de ACM vast te stellen, met onderverdeling in verschillende categorieën.

 • Afsluiting en beëindiging leveringsovereenkomst
  Voor beide aspecten, de fysieke ontkoppeling van de aansluiting en de beëindiging van de overeenkomst, worden aanpassingen voorgesteld om consumenten meer duidelijkheid te geven en hen te beschermen tegen te hoge tarieven. Voor fysieke ontkoppeling zal een maximumtarief worden opgenomen, ongeacht of de afnemer om afsluiting verzoekt of de leverancier overgaat tot afsluiting. Het voorstel bevat daarnaast een regeling om voor alle afnemers opzegging mogelijk te maken, behalve als dit technisch onmogelijk is of het voor een andere gebruiker leidt tot 'aanzienlijk nadeel'. Voor reeds lopende overeenkomsten blijft het huidige regime van kracht.

 • Ruimte voor variatie in leveringstarieven
  Het wetsvoorstel beoogt leveranciers, binnen strikte voorwaarden, in de gelegenheid te stellen om tarieven aan te bieden naast en in afwijking van het wettelijke maximumtarief. De nadere voorwaarden zullen nog worden uitgewerkt.

 • Afleversets
  In het voorstel is opgenomen dat het installeren en onderhouden van een afleverset blijft voorbehouden aan de leverancier. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid van de leverancier voor een functionerend warmtenet. De leverancier draagt dan ook de consequenties indien de installatie of onderhoudsplicht niet naar behoren wordt vervuld. Zoals gezegd wordt er een maximumtarief aan de installatie verbonden, vast te stellen met behulp van een referentiesituatie.

 • Verantwoordelijkheid voor inpandige warmtenetten
  Gebouweigenaren worden opgenomen in de Warmtewet. De gebouweigenaar die eigenaar is van een inpandig leidingstelsel dat wordt gebruikt voor de levering van warmte aan verbruikers en de individuele aansluiting van de verbruiker daarop, wordt verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van dit net en deze aansluiting. De gebouweigenaar zal ook verantwoordelijk zijn voor de kosten. Het staat gebouweigenaren en leveranciers vrij hier afwijkende afspraken over te maken. Voor de storingscompensatie blijft het uitgangspunt gelden dat de verbruiker storingscompensatie ontvangt van de leverancier, maar wordt tevens bepaald dat, indien zich een storing voordoet in het inpandig leidingstelsel van de gebouweigenaar of de individuele aansluiting van de verbruiker daarop, de gebouweigenaar verplicht is de kosten te vergoeden van de compensatie, die de leverancier heeft moeten uitkeren. Ook hier zijn afwijkende afspraken toegestaan, bijvoorbeeld als de leverancier verantwoordelijk is voor het onderhoud van het inpandig leidingstelsel.

 • Veiligheid
  Leveranciers worden verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van afleversets, aangezien daar veel lekkages optreden. Daarnaast dienen ook eisen geformuleerd te worden waar een binnen-installatie van een verbruiker aan moet voldoen, zodat veilig gebruik van de installatie wordt gewaarborgd.

 • Meting warmteproductie centrale installatie bij gebouw-gebonden blokverwarming
  Het wordt voor de leverancier verplicht om de hoeveelheid door de installatie geproduceerde warmte daadwerkelijk te meten.

 • Warmtekostenverdeling

 • Correctiefactoren
  Door het ontbreken van correctiefactoren belemmeren laagverbruikers (omringd door anderen) maatregelen om duurzamer te worden. Dit wordt in het voorstel hersteld door het invoeren van correctiefactoren. 

 • Storingscompensatie
  Compensatieregeling wordt meer in lijn gebracht met de compensatieregeling voor gas en elektriciteit. 

 • Ruimte voor experimenten

 • Toegang tot warmtenetten
  Het gesloten systeem wordt ervaren als een rem op verdere groei en verduurzaming van warmtenetten. Daarnaast kunnen calamiteiten beter worden opgevangen. Het wetsvoorstel voorziet in een regeling dat een beheerder op verzoek van een producent de belangrijkste netwerkeigenschappen overlegt, waardoor deze nieuwe producent een betere inschatting kan maken

 • Rapportageverplichting duurzaamheid

 • Handhavingsplan
  Verdere concretisering van het handhavingsplan door de ACM wordt onwenselijk geacht.

Uiteraard worden deze ontwikkelingen met belangstelling gevolgd, zowel de behandeling van het voorstel als de nadere uitwerking van verschillende punten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Memorie van Toelichting, te vinden via deze link.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions