עליון/ מעמדו הנורמטיבי של הליך הפרה-רולינג של רשות ניירות ערך

כחלק מדיון בערעורים על פסק דין של המחלקה הכלכלית בנושא אישור תובענה ייצוגית, בית המשפט העליון דן במעמדה של החלטה מקדמית (פרה-רולינג) של הרשות לניירות ערך ("הרשות").

הבקשה לאישור התביעה ייצוגית שנידונה במקרה זה נגעה לעסקה לפיה קבוצת דלק בע"מ ("דלק") רכשה את המניות שהחזיקו משפחות כהן ותדמור ("המשפחות") בחברת כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ ("החברה") ולאופן סיווג החזקת המניות על ידי המשפחות במניות אלה (החזקות נפרדות או החזקות ביחד היוצרות גוש שליטה בחברה). לקביעה שהחזקה היא "יחד" או "לחוד" חשיבות רבה שכן סיווג כהחזקה "יחד" פטרה את דלק מהגשת הצעת רכש מיוחדת למניות החברה ובכך הקלה על עסקת רכישת המניות. בטרם העסקה, פנו המשפחות לרשות וביקשו לקבל החלטה מקדמית כי אין מניעה לראות את המשפחות כמחזיקות יחד במניות החברה, זאת למרות דיווחים סותרים שהוגשו על ידי המשפחות בעבר. עמדת הרשות הועברה בעל פה והרשות לא הסכימה להציג עמדה בכתב. הרשות הייתה נכונה לומר באופן פורמלי רק כי לא תביע עמדה לגבי הדוח המעודכן שהמשפחות התכוונו להגיש ולא תשלח תגובה כלשהיא לחברה בעקבות פרסום הדיווח.

בית המשפט קבע כי לעמדת הרשות הניתנת במענה לפנייה בהליך של פרה-רולינג מעמד המצומצם למישור היחסים שבין הפונה הקונקרטי ובין הרשות ולכן דלק לא יכולה להסתמך כלל על עמדת הרשות שניתנה למשפחות. החלטה כזאת מייצגת את עמדתה המקצועית-מקדמית של הרשות בעניין הנוגע לפנייה בלבד, אין בה כדי ליצור נורמה משפטית חדשה, אין בכוחה לשנות נורמה משפטית קיימת ואין לה תוקף כלפי מי שיכול לראות עצמו ניזוק ממנה.

בהקשר זה בית המשפט דן גם בתחולתו של סעיף 6 לפקודת הנזיקין הנותן הגנה מסוימת מפני אחריות בנזיקין למי שפועל מתוך הסתמכות על חיקוק או מתוך אמונה סבירה או בתום לב לכך שהייתה הרשאה חוקית לעוולה שביצע. נקבע כי ההגנה יכולה להינתן רק במקרה שלרשות הייתה סמכות להתיר פעולה מסוימת – וזה אינו המקרה. בהינתן הימנעות הרשות מלהביע את עמדתה בכתב ואמירותיה בנוגע למעמד המוגבל של העמדה בהקשר זה, לא ניתן לקבוע כי הייתה אמונה סבירה ובתום לב בקיומה של הרשאה חוקית לפטור מפרסום של הצעת רכש מיוחדת. לאחר שנקבע שלמשפחות אין הגנה של סעיף 6 לפקודת הנזיקין, מובן שגם דלק גם לא יכולה ליהנות מהגנה זו, כיוון שהפרה-רולינג חל רק במישור היחסים בן הפונה (המשפחות) לרשות, כאמור לעיל.

הגשת התביעה הייצוגית נגד קבוצת דלק והמשפחות אושרה.

(עא 4154/14 הצלחה התנועה לקידום חברה כלכלית הוגנת ואח' נ' דוד כהן ואח')

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.