Netherlands: GDPR Update: Data Processors (Dutch)

Last Updated: 22 August 2017
Article by Marc Elshof, Barry Breedijk and Celine Van Es

AVGB-update: VerwerkersHet onderscheid tussen de verantwoordelijke en de verwerker 

In deze AVGB-update staat de rol van de bewerker centraal (onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVGB) voortaan aangeduid met de term 'verwerker'). Wij belichten de rol van de verwerker vanuit het perspectief van de verwerker zelf en vanuit het perspectief van de verantwoordelijke.

Anders dan onder de Richtlijn 95/46/EC (de Richtlijn) en de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp), krijgen verwerkers onder de AVGB bepaalde zelfstandige verantwoordelijkheden. Dit betekent dat niet langer slechts de verantwoordelijke verantwoordelijk voor is voor de naleving van de (Nederlandse) privacyregelgeving, maar dat vanaf 25 mei 2018 ook de verwerker zelfstandig kan worden aangesproken op de niet-naleving van de AVGB en daarbij behorende aanvullende regelgeving. Meer nog dan in het verleden is het vanaf nu van groot belang om de rol van verwerker goed te kunnen onderscheiden van de rol van verantwoordelijke.

De verantwoordelijke (in de AVGB-terminologie de 'verwerkingsverantwoordelijke') is de (rechts)persoon die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. De verwerker is de (rechts)persoon die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent dat de verwerker geen doel en middelen vaststelt ten aanzien van de verwerking. In de praktijk gaat het vaak om een uitbesteding van een specifieke verwerking binnen een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de salarisverwerking, personeelsadministratie, klantenbeheer, cloud- en hostingdiensten en/of camerabeveiliging.

De verwerker dient te opereren binnen de grenzen van hetgeen de verantwoordelijke de verwerker heeft opgedragen. Zodra de verwerker verder verwerkt (ofwel zelf de doeleinden en middelen van de verwerking gaat bepalen) dan wordt de verwerker (voor dat deel) aangemerkt als een verantwoordelijke. Men denke hierbij aan een verwerker die persoonsgegevens tevens verwerkt ten behoeve van statistische analyses voor intern gebruik. Dit betekent een organisatie ten aanzien van dezelfde set persoonsgegevens verschillende rollen kan aannemen.

Een van de belangrijkste gevolgen voor verwerkers van de inwerkingtreding van de AVGB, is dat er rechtstreeks wettelijke verplichtingen op verwerkers komen te rusten. Die verplichtingen rusten onder de Wbp slechts op de verantwoordelijke en worden in de praktijk nu al vaak contractueel doorgelegd aan de verwerker. Met de inwerkingtreding van de AVGB kan de verwerker nu ook zelfstandig worden aangesproken door de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP) en kan hij civielrechtelijk aansprakelijk zijn jegens derden. Voor een uitgebreide analyse van de rollen verantwoordelijke en verwerker verwijzen wij naar Opinie 1/2010 (pdf) van de Artikel 29 Werkgroep, de koepel van privacy toezichthouders in de Europese Unie (EU).

De AVGB vanuit het perspectief van de verwerker

Territorialiteit 

De Wbp is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten van een vestiging van een verantwoordelijke in Nederland. De AVGB is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten van een vestiging van de verantwoordelijke of verwerker in de EU, ongeacht of de verwerking daadwerkelijk in de EU plaatsvindt. Verwerkers worden geconfronteerd met een uitbreiding van de territoriale reikwijdte van Europese privacyregelgeving. Daarbij is de AVGB eveneens van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de EU bevinden, door een verantwoordelijken of verwerkers wanneer zij niet in de EU gevestigd zijn en wanneer de verwerking verband houdt met:

 1. het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen; of
 2. het monitoren van het gedrag van deze betrokkenen.

In deze gevallen dient de verwerker schriftelijk een vertegenwoordiger in de EU aan te wijzen, tenzij sprake is van een incidentele verwerking waarbij de kans gering is dat die een risico inhoudt voor de betrokkenen. Overheidsinstanties en -organen zijn uitgezonderd van deze verplichting. Deze vertegenwoordiger dient door de betreffende verwerker gemachtigd te worden om te mogen worden benaderd door toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen in het kader van de met de verwerking verband houdende activiteiten. De verplichting een vertegenwoordiger in de EU aan te wijzen is een verplichting waar de verwerker - in ieder geval op grond van de wet - tot op heden nog niet over na hoefde te denken.

Verwerkersovereenkomst

Net als de Wbp vereist de AVGB dat de afspraken tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker met betrekking tot de verwerking worden neergelegd in een verwerkersovereenkomst. Nieuw ten opzichte van de Wbp is de dwingende invulling die de AVGB aan de verwerkersovereenkomst geeft. Artikel 28 AVGB bevat een vrij gedetailleerde regeling ten aanzien van de vereisten waar een verwerkersovereenkomst aan moet voldoen.

Artikel 28 AVGB schrijft onder meer voor dat het de verwerker in beginsel niet is toegestaan om voor de verwerking andere verwerkers of sub-verwerkers in dienst te nemen, zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke. Deze specifieke of algemene schriftelijke toestemming kan worden opgenomen in de verwerkersovereenkomst tussen partijen. Indien er sprake is van een algemene toestemming, zal de verwerker de verantwoordelijke telkens op de hoogte moeten stellen wanneer hij (een deel van) de (sub-)verwerkers vervangt. De verantwoordelijke moet dan de mogelijkheid worden geboden om bezwaar te maken tegen de keuzes van de verwerker op dit punt. De verantwoordelijke blijft immers eindverantwoordelijk ten aanzien van de verwerking en is doorgaans het aanspreekpunt van de betrokkenen (die veelal niet zullen weten dat een verwerker is ingeschakeld).

Zodra de verwerker een sub-verwerker inschakelt voor een bepaald onderdeel van de verwerking, moet verwerker de verplichtingen die hij heeft uit hoofde van de verwerkersovereenkomst doorleggen aan de betreffende sub-verwerker. Indien de sub-verwerker zijn verplichtingen niet nakomt, dan blijft de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de sub-verwerker. Het is aldus van belang dat verwerkers zeer bewust en zorgvuldig te werk gaan bij het kiezen van sub-verwerkers. Verwerkers mogen slechts overeenkomsten sluiten met sub-verwerkers die afdoende garanties bieden.

De verwerkersovereenkomst dient allereerst een algemene beschrijving van de verwerking te bevatten. Artikel 28 AVGB bepaalt dat hieronder valt: (i) het onderwerp en de duur van de verwerking, (ii) het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, (iii) de categorieën van de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, en (iv) de rechten en verplichtingen van de verantwoordelijke.

Voorts dient de verwerkersovereenkomst expliciet te bepalen dat de verwerker:

 1. de persoonsgegevens uitsluitend zal verwerken op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker mag de persoonsgegevens derhalve niet voor eigen doeleinden verwerken;
 2. waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of op grond van de wet aan vertrouwelijkheid zijn gebonden (de geheimhoudingsplicht);
 3. passende technische en organisatorische maatregelen zal nemen om de verwerking te beveiligen. Voorbeelden hiervan zijn pseudonimisering, versleuteling van persoonsgegevens, en het regelmatig uitvoeren van beveiligingstesten;
 4. aan de voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker en/of sub-verwerker voldoet, waaronder het schriftelijkheidsvereiste en het doorleggen van verplichtingen (zoals hierboven reeds beschreven);
 5. de verwerkingsverantwoordelijke bijstand zal verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken van betrokkenen in te willigen met betrekking tot de uitoefening van hun rechten;
 6. verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent in de nakoming van enkele, specifieke verplichtingen die uit hoofde van de AVGB op de verwerkingsverantwoordelijke rusten, waaronder het melden van datalekken, het uitvoeren van een privacy impact assessment (PIA; of zoals de Nederlandse taalversie van de AVGB het beknopt noemt: een 'gegevensbeschermingseffectbeoordeling') en eventuele voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit in het kader van een PIA;
 7. na afloop van de verwerkingsdiensten alle persoonsgegevens wist of teruggeeft (de keuze is aan de verwerkingsverantwoordelijke), en bestaande kopieën van de persoonsgegevens verwijdert, tenzij het bewaren van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is (denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale bewaarplichten of specifieke sectorale wetgeving); en
 8. de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVGB neergelegde verplichtingen aan te tonen en meewerkt aan audits, waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

De AVGB biedt de nationale toezichthoudende autoriteiten de mogelijkheid om een model voor een standaard verwerkersovereenkomst op te stellen. De AP heeft echter aangegeven van deze mogelijkheid voorlopig geen gebruik te maken, waarmee de bal daarmee bij organisaties zelf ligt. De verwerkersovereenkomst hoeft overigens geen afzonderlijke overeenkomst te zijn, specifieke bepalingen over het verwerken van persoonsgegevens mogen deel uitmaken van een groter geheel aan afspraken (bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst of een service level agreement).

Registerplicht

Net als de verwerkingsverantwoordelijke krijgt de verwerker onder de AVGB een registerplicht: de verwerker moet zijn verwerkingsactiviteiten bijhouden in een schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) register. De AVGB somt een aantal specifieke verplichtingen op dat in ieder geval moet worden opgenomen in het register:

 1. de naam en contactgegevens van eventuele (sub-)verwerker(s) en van iedere verantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt;
 2. indien van toepassing, de naam en contactgegevens van de vertegenwoordiger van verwerker en de functionaris voor de gegevensbescherming (de FG);
 3. de categorieën van verwerkingen die voor rekening van verantwoordelijken zijn/worden uitgevoerd;
 4. indien van toepassing, of er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens aan een land buiten de EU en indien dit het geval is, de vermelding van dit land inclusief de met deze doorgifte gepaard gaande documenten inzake de passende waarborgen (zoals Model Contracts for the transfer of personal data to third countries van de Europese Commissie of Binding Corporate Rules); en
 5. een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die de verwerker heeft getroffen.

Het register moet desgevraagd worden verstrekt aan de AP.

De registerplicht is niet van toepassing op organisaties die minder dan 250 personen in dienst hebben, tenzij (i) het waarschijnlijk is dat de verwerking een risico inhoudt voor rechten en of vrijheden van de betrokkenen, (ii) de verwerking niet incidenteel is, of (iii) de verwerking bijzondere categorieën van persoonsgegevens bevat. Verwerkers die diensten aanbieden waarbij de verwerking van persoonsgegevens standaard is, zullen geen beroep kunnen doen op deze uitzonderingen, en zullen aldus verplicht zijn tot het opmaken van een schriftelijk verwerkingsregister.

Functionaris voor de gegevensbescherming en meldplicht datalekken

Zodra de AVGB van toepassing is, heeft de verwerker bovendien de volgende verplichtingen:

 1. Indien de verwerker een overheidsinstantie of -orgaan is, hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens van strafrechtelijke aard, of hoofdzakelijk is belast met regelmatige en stelselmatige observatie van betrokkenen op grote schaal, dient de verwerker een FG aan te stellen. Een concern dat is gevestigd in meerdere landen, kan in beginsel volstaan met het aanwijzen van één FG. Deze FG moet echter wel in staat zijn om in de lokale taal met de betrokkenen en de bevoegde toezichthouders te communiceren.
 2. De verwerker dient de verantwoordelijke - zonder onredelijke vertraging - te informeren zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (ofwel, een datalek). Op grond van de verwerkersovereenkomst is de verwerker vervolgens verplicht om de verantwoordelijke bijstand te verlenen in haar verplichtingen richting de AP en eventueel de betrokkenen.

Sanctionering en aansprakelijkheid

Toezichthoudende autoriteiten kunnen verwerkers die niet in overeenstemming handelen met AVGB sanctioneren. In geval van grensoverschrijdende verwerkingen is de toezichthoudende autoriteit de autoriteit in de lidstaat waar de verantwoordelijke zijn hoofdvestiging heeft. De bevoegde toezichthoudende autoriteit van de verwerker moet worden beschouwd als betrokken toezichthoudende autoriteit en zal moeten deelnemen aan de in de AVGB vastgestelde samenwerkingsprocedure.

Voor verwerkers die grensoverschrijdend opereren is het aldus van belang om zich ook bewust te zijn van specifieke regelgeving in het land waar de hoofdvestiging van de verantwoordelijke. In Nederland geldt als relevante regelgeving op dit gebied onder andere de Uitvoeringswet AVGB (vooralsnog slechts als concept), het algemene bestuursrecht en (in de praktijk) richtlijnen van de AP.

In geval van inbreuk op (onder andere) artikel 28 AVGB, kunnen administratieve boetes oplopen tot €10 miljoen dan wel (indien dit hoger is) 2% van de totale wereldwijde jaaromzet van de betreffende onderneming. In geval van inbreuk op bepaalde andere artikelen – waar verwerker ook mee te maken heeft – staan administratieve boetes die kunnen oplopen tot €20 miljoen dan wel (indien dit hoger is) 4% van de totale wereldwijde jaarlijkse omzet. In plaats van 'slechts' contractueel aansprakelijk te zijn uit hoofde van een verwerkersovereenkomst (zoals onder de Wbp gebruikelijk is) zijn verwerkers onder de AVGB derhalve rechtstreeks bestuursrechtelijk aansprakelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen uit hoofde van de AVGB.

Naast bestuursrechtelijke aansprakelijkheid, kan een verwerker civielrechtelijk aansprakelijk zijn ten opzichte van betrokkenen die schade lijden/hebben geleden als gevolg van het overtreden van de AVGB door de verwerker, tenzij de verwerker kan bewijzen dat de schade hem niet kan worden toegerekend. Het begrip schade moet daarbij ruim worden opgevat op een wijze die ten volle rechtdoet aan de doelstellingen van de AVGB. Indien er meerdere verantwoordelijken en verwerkers betrokken zijn bij dezelfde verwerking, zijn zij jegens de betrokkene ieder aansprakelijk voor de gehele schade en hebben zij een intern regresrecht.

De verwerker vanuit het perspectief van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke mag slechts een beroep doen op een verwerker die afdoende garanties met betrekking tot toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen biedt. De verwerker moet ervoor instaan dat zijn verwerking aan de AVGB voldoet en dat de bescherming van de rechten van de betrokkenen worden gewaarborgd. Deze verplichting komt overeen met artikel 17 (2) Richtlijn en artikel 14 Wbp.

Voor de verantwoordelijke is het van belang om controle te blijven uitoefenen op de verwerking van verwerkers en de eventuele keten van betrokken sub-verwerkers. De verantwoordelijke blijft immers (eind)verantwoordelijk en is daarmee een aanspreekpunt voor zowel de AP als de betrokkenen.

Op het moment dat de verwerker een andere of sub-verwerker inschakelt, is de verwerker verplicht deze potentiële verwerker ter goedkeuring voor te leggen aan verantwoordelijke. Voor de verantwoordelijke kan dit het moment zijn waarop hij inzage kan eisen in de sub-verwerkersovereenkomst tussen de verwerker en de sub-verwerker en daarin al dan niet noodzakelijke wijzigingen kan aanbrengen.

Het is verder van belang dat de verantwoordelijke in de verwerkersovereenkomst duidelijk de taken van de verwerker formuleert, zodat er geen onzekerheid ontstaat over de rolverdeling tussen beiden. In de praktijk zullen discussies over de verdeling van aansprakelijkheid tussen de verantwoordelijke en de verwerker aan gewicht toenemen. Een verwerker die wordt ingeschakeld voor een relatief kleine verwerking (met bijbehorende beperkte vergoeding), zal niet snel bereid zijn de verantwoordelijke te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van betrokkenen en boetes van toezichthouders.

Praktische aanbevelingen

Over negen maanden is het dan eindelijk zover: de AVGB wordt van toepassing. Binnen organisaties worden de eerste (baby)stappen in de richting van de implementatie van de vernieuwde privacyregelgeving gezet. Negen maanden lijkt nog lang, maar een goede implementatie kost veel tijd. Voldoen aan de AVGB is niet zo simpel als enkel aanpassen van de privacyverklaring op de website.

Organisaties dienen hun rol in de verschillende processen van gegevensverwerking en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en verplichtingen helder voor ogen te hebben. Er zal zorgvuldig geïnventariseerd moeten worden welke partijen betrokken zijn bij de verschillende verwerkingen binnen de organisatie en welke rol zij vervullen. Deze rolverdeling is van invloed op de verantwoordelijkheden die de partij heeft bij de gegevensverwerking en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid.

Organisaties wordt bovendien aangeraden op korte termijn hun huidige verwerkersovereenkomsten naast de vereisten van artikel 28 AVGB te houden en aan te passen waar nodig.

Overzicht van te behandelen onderwerpen

Januari 2017

Territoriale reikwijdte van de AVGB

Februari 2017

Het concept van toestemming

Maart 2017

Bijzondere persoonsgegevens

April 2017

'Accountability', 'Privacy by Design' en 'Privacy by Default'

Mei 2017

Rechten van betrokkenen (informatievoorziening)

Juni 2017

Rechten van betrokkenen (inzage,rectificatie en overdraagbaarheid)

Juli 2017

Rechten van betrokkenen (bezwaar, verwijdering en beperking van verwerking

Augustus 2017

Verwerkers

September 2017

Datalekken en meldplichten

Oktober 2017

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de Functionaris voor de Gegevensbescherming

November 2017

Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)

December 2017

Toezichthouders (competenties, taken en bevoegdheden)

Januari 2018

One Stop Shop

Februari 2018

Sancties

Maart 2018

Verwerkingen van persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen

April 2018

Profiliering en Retail

Mei 2018

Overzicht

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions