Netherlands: GDPR Update: Transfer Of Personal Data (Outside The EEA) (Dutch)

Last Updated: 27 November 2017
Article by Marc Elshof, Barry Breedijk and Celine Van Es
AVGB-update: Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER) Inleiding

In deze AVGB-update staat de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) centraal.

Net als onder de huidige Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens 95/46/EC (de Richtlijn) blijft de mogelijkheid tot doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EER beperkt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVGB) introduceert echter aan aantal wijzigingen, waaronder nieuwe mogelijkheden voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER in specifieke situaties.

Passend beschermingsniveau

Als hoofdregel geldt dat de doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER (ook wel een "derde land") slechts mag plaatsvinden indien het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt.

De Europese Commissie (de Commissie) heeft de bevoegdheid om middels een adequaatheidsbesluit vast te stellen of een derde land, een gebied of een specifieke sector in een derde land, dan wel een internationale organisatie, een passend beschermingsniveau biedt voor de doorgifte van persoonsgegevens. Zodra de Commissie heeft vastgesteld dat een derde land een passend beschermingsniveau biedt, mogen persoonsgegevens worden doorgegeven aan dit land zonder nadere beschermingsmaatregelen dan wel specifieke autorisatie. De AVGB verplicht de Commissie om haar adequaatheidsbesluiten ten minste om de vier jaar te herzien.

Bij de beoordeling van de vraag of een derde land, een gebied dan wel specifieke sector of een internationale organisatie een adequaat beschermingsniveau biedt, houdt de Commissie onder andere rekening met de volgende aspecten:

 1. de rechtsstatelijkheid, de eerbiediging van mensenrechten en relevante wetgeving, onder andere met betrekking tot (de (verdere) doorgifte van) persoonsgegevens alsmede het bestaan van effectieve en afdwingbare rechten van betrokkenen;
 2. het bestaan en het effectief functioneren van één of meer onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten, die tot taak heeft of hebben de naleving van de gegevensbeschermingsregels te verzekeren en te handhaven; en
 3. de internationale toezeggingen die het derde land of de internationale organisatie in kwestie heeft gedaan, dan wel andere verplichtingen die voortvloeien uit juridisch bindende overeenkomsten of instrumenten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De huidige adequaatheidsbesluiten die de Commissie op grond van de Richtlijn heeft vastgesteld (met name het besluit met betrekking tot het EU-VS-privacyschild) blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken door de Commissie op grond van de AVGB.

De doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden

Bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit van de Commissie, mogen persoonsgegevens louter naar een derde land worden doorgegeven indien (i) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker passende waarborgen biedt en (ii) betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikken.

Deze passende waarborgen kunnen worden geboden door de volgende instrumenten zonder dat daarvoor akkoord van een toezichthoudende autoriteit vereist is:

 1. een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen;
 2. bindende bedrijfsvoorschriften;
 3. door de Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming;
 4. door een toezichthoudende autoriteit vastgestelde en door de Commissie goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming;
 5. goedgekeurde gedragscodes; en
 6. goedgekeurde certificeringsmechanismen.

Hieronder gaan wij in op de drie voor de praktijk meest relevante instrumenten.

Bindende bedrijfsvoorschriften

Bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules, BCR's) door een multinationale groep van ondernemingen vastgestelde interne regels die zien op het wereldwijde beleid inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens binnen dezelfde groep van ondernemingen aan vestigingen in een derde land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt.

Op grond van de AVGB moeten BCR's:

 1. worden goedgekeurd door de bevoegde (leidende) toezichthoudende autoriteit;
 2. juridisch bindend zijn voor, van toepassing zijn op en worden gehandhaafd door alle betrokken leden van de groep van ondernemingen;
 3. betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten toekennen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens; en
 4. specifieke informatie bevatten die onder andere ziet op: (a) de structuur en contactgegevens van de groepering van ondernemingen; (b) de gegevensdoorgiften, met inbegrip van de categorieën van persoonsgegevens; (c) het soort verwerking en de doeleinden daarvan; (d) het soort betrokkenen in kwestie; (e) de identificatie van het derde land of de derde landen in kwestie; (f) de toepassing van de algemene beginselen inzake gegevensbescherming; (g) de rechten van betrokkenen; (h) de aanvaarding door de op het grondgebied van een lidstaat gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van aansprakelijkheid voor alle inbreuken op de BCR's door een niet in de EER gevestigde onderneming van de groep; (i) de taken van de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming; en (j) de klachtenprocedures.

Door de Commissie vastgestelde of goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming

De doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt, is tevens toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van standaardbepalingen die zijn vastgesteld door de Commissie of door een toezichthoudende autoriteit (en vervolgens zijn goedgekeurd door de Commissie).

In de AVGB is expliciet opgenomen dat standaardbepalingen inzake gegevensbescherming in een bredere overeenkomst mogen worden verwerkt. Het is partijen toegestaan extra bepalingen en waarborgen toe te voegen, mits deze niet in tegenspraak zijn met de standaardbepalingen en geen afbreuk doen aan de grondrechten of de fundamentele vrijheden van de betrokkenen.

Het is partijen tevens toegestaan om contractuele bepalingen op ad hoc basis te gebruiken. Deze dienen echter wel voorafgaand aan de internationale doorgifte van persoonsgegevens door de toezichthoudende autoriteit te worden goedgekeurd.

Ad hoc contractsbepalingen mogen ook worden gebruikt, maar deze vergen voorafgaande toestemming van de toezichthoudende autoriteit voordat de doorgifte naar een derde land plaatsvindt.

De Commissie heeft momenteel drie sets van contractuele standaardbepalingen gepubliceerd: twee sets voor de doorgifte van persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd in de EER naar een verwerkingsverantwoordelijke gevestigd buiten de EER en één set voor de doorgifte van persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd in de EER naar een verwerker die gevestigd is buiten de EER. Er bestaan geen contractuele standaardbepalingen voor de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens van verwerkers die gevestigd zijn in de EER naar sub-verwerkers die gevestigd zijn buiten de EER.

De op grond van de Richtlijn goedgekeurde contractuele standaardbepalingen blijven geldig, maar de AVGB laat de mogelijkheid open om deze in te trekken (en te vervangen door (een) nieuwe set(s) van goedgekeurde contractuele standaardbepalingen).

Goedgekeurde gedragscodes

Het gebruik van gedragscodes wordt onder de AVGB aangemoedigd, aangezien het als middel kan dienen om de naleving van de AVGB aan te tonen. Daarnaast kunnen gedragscodes als zodanig tevens dienen als een passende waarborg op grond waarvan internationale doorgifte van persoonsgegevens kan plaatsvinden.

Gedragscodes kunnen worden opgesteld door verenigingen of andere organen die verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen en dienen voorafgaand aan de doorgifte te worden goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit.

Het naleven van een goedgekeurde gedragscode in combinatie met toezeggingen van buiten de EER gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of een verwerkers dat zij de betreffende passende waarborgen zullen bieden, kan bewijzen dat de buiten de EER gevestigde organisatie passende waarborgen heeft geïmplementeerd.

Afwijkingen in specifieke situaties

De AVGB bevat enkele afwijkingen op het verbod dat persoonsgegevens niet doorgegeven mogen worden aan derde landen die geen adequate gegevensbescherming bieden. Deze afwijkingen zijn grotendeels gelijk aan de afwijkingen die de Richtlijn kent. De afwijkingen gelden in de volgende gevallen:

 1. de betrokkene heeft uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde doorgifte, na te zijn ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden door het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen (met andere woorden, het is onvoldoende om slechts te vermelden dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land);
 2. de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;
 3. de doorgifte is noodzakelijk voor het sluiten, of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een derde gesloten overeenkomst;
 4. de doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang;
 5. de doorgifte is noodzakelijk voor het instellen van, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 6. de doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
 7. de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het EU-recht of nationaal recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd, maar alleen voor zover in het geval in kwestie wordt voldaan aan de in EU-recht of nationaal recht vastgestelde voorwaarden voor raadpleging.

In geval doorgifte van persoonsgegevens niet mogelijk is op grond van contractuele standaardbepalingen of BCR's en geen van de afwijkingen voor een specifieke situaties zoals hierboven beschreven van toepassing is, dan is doorgifte desalniettemin mogelijk indien:

 1. de doorgifte niet herhaaldelijk plaatsvindt;
 2. de doorgifte een beperkt aantal betrokkenen betreft;
 3. de doorgifte noodzakelijk is voor de behartiging van dwingende gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke die zwaarder wegen dan de belangen of rechten en vrijheden van de betrokkenen;
 4. de verwerkingsverantwoordelijke alle omstandigheden in verband met de gegevensdoorgifte heeft beoordeeld en passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft getroffen;
 5. de verwerkingsverantwoordelijke de toezichthoudende autoriteit informeert over de doorgifte.

Deze laatste afwijking biedt enige flexibiliteit, maar vereist tevens een zorgvuldige afweging van de omstandigheden van het geval alsmede een goede documentatie. Deze afwijking dient enkel bij wijze van uitzondering te worden toegepast.

Praktische aanbevelingen

Op het in strijd met de AVGB doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen staan bestuursrechtelijke boetes van EUR 20.000.000 of, indien dit hoger is, 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van de betreffende organisatie. Organisaties zullen er dan ook goed aan doen om hun grensoverschrijdende datastromen in kaart te brengen en te beoordelen of huidige mechanismen in overeenstemming zijn met de AVGB.

In het algemeen raden af om doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen op toestemming van betrokkenen te baseren. Betrokkenen kunnen immers te allen tijde hun toestemming intrekken, hetgeen tot gevolg heeft dat er geen geldige grondslag meer bestaat voor de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land. Bovendien, aangezien gegevens steeds vaker in de cloud worden opgeslagen (waarvan de datacenters zich over de gehele wereld kunnen bevinden), kan intrekking van toestemming een ingewikkelde en tijdrovende puzzel worden. Indien mogelijk raden wij aan om internationale doorgifte van persoonsgegevens te baseren op passende waarborgen zoals de BCR's en contractuele standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, of door persoonsgegevens op te slaan binnen de EER en doorgifte buiten de EER te vermijden.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions