Netherlands: GDPR Update: Regulators (Competence, Tasks And Powers) (Dutch)

Last Updated: 21 December 2017
Article by Marc Elshof, Barry Breedijk and Celine Van Es

AVGB-Update: Toezichthouders (taken en bevoegdheden)

Inleiding

In deze AVGB-update staat de rol van de nationale toezichthoudende autoriteiten centraal, met inbegrip van hun territoriale bevoegdheid, (nieuwe) taken en (nieuwe) handhavingsmiddelen.

De AVGB introduceert verscheidene nieuwe regels met betrekking tot de bevoegdheid van nationale toezichthoudende autoriteiten en bevat uitgebreide onderzoeks- en handhavingsmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om hoge boetes uit te vaardigen.

De bevoegdheid van nationale toezichthoudende autoriteiten

Ook onder de AVGB blijven nationale toezichthouders bestaan. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er is geen overkoepelende toezichthoudende autoriteit op Europees niveau op grond van de AVGB. Iedere lidstaat is verplicht om een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit aan te stellen die verantwoordelijk is voor het toezicht op de toepassing van de AVGB.

Indien een verantwoordelijke of een verwerker grensoverschrijdende verwerkingsactiviteiten verricht, is de toezichthoudende autoriteit van de hoofdvestiging (of de enige vestiging van de verantwoordelijke of verwerker) exclusief bevoegd om als leidende toezichthoudende autoriteit ten aanzien van die grensoverschrijdende verwerkingsactiviteiten. De bevoegdheid en de rol van de leidende toezichthoudende autoriteit zal in de volgende AVGB-update in meer detail worden besproken.

Iedere toezichthoudende autoriteit is bevoegd om op het grondgebied van haar eigen lidstaat toezicht te houden op verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op betrokkenen op haar grondgebied, alsmede op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door een niet in de EU gevestigde verantwoordelijke of verwerker wanneer zij zich richt op betrokkenen die zich op het grondgebied van de toezichthoudende autoriteit bevinden. Deze 'lokale' zaken dienen door de nationale autoriteit bij de leidende autoriteit te worden gemeld. De leidende autoriteit heeft vervolgens drie weken de tijd om te besluiten of zij de zaak al dan niet zal behandelen. Indien de leidende autoriteit besluit om de zaak niet te behandelen, zal deze door de nationale autoriteit worden behandeld met, waar nodig, wederzijdse bijstand en gezamenlijke onderzoeken.

Taken

De AVGB bevat een uitgebreide lijst met taken voor de toezichthoudende autoriteiten. Deze taken omvatten de verplichting om:

 • de AVGB te monitoren en handhaven;
 • de bekendheid met en het inzicht in de risico's, regels, waarborgen en rechten met betrekking tot verwerkingsactiviteiten (met name met betrekking tot kinderen) te bevorderen bij het brede publiek;
 • nationale instellingen en organen te adviseren over de toepassing van de AVGB;
 • de verantwoordelijken en de verwerkers beter bekend te maken met hun verplichtingen op grond van de AVGB;
 • desgevraagd informatie te verstrekken aan betrokkenen over de uitoefening van hun rechten op grond van de AVGB;
 • klachten van betrokkenen of hun vertegenwoordiger(s) te behandelen, de inhoud te onderzoeken en de betrokkenen binnen een redelijke termijn van de uitkomst in kennis te stellen;
 • samen te werken met andere toezichthoudende autoriteiten teneinde de samenhang in de toepassing en de handhaving van de AVGB te waarborgen;
 • onderzoeken te verrichten naar de toepassing van de AVGB;
 • de relevante ontwikkelingen te volgen voor zover deze van invloed kunnen zijn op de bescherming van persoonsgegevens;
 • standaard verwerkingsovereenkomsten goed te keuren;
 • standaardbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen goed te keuren;
 • bindende bedrijfsvoorschriften goed te keuren;
 • voorwaarden op te stellen voor het verrichten van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
 • het opstellen van gedragscodes te bevorderen; en
 • andere taken uit te voeren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Bevoegdheden

Een groot deel van de bevoegdheden die de AVGB aan de toezichthoudende autoriteiten verleent, hebben betrekking op de hierboven genoemde specifieke taken. De meeste bevoegdheden zijn een gedetailleerde(re) uitwerking van de bevoegdheden die reeds onder het huidige privacy regelgevingskader (de Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens 95/46/EC, geïmplementeerd in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens) aan toezichthoudende autoriteiten worden toegekend.

De toezichthoudende autoriteiten hebben onder de AVGB onder meer de volgende handhavingsmiddelen:

 • verantwoordelijken en verwerkers gelasten informatie te verstrekken met betrekking tot verwerkingsactiviteiten;
 • onderzoeken verrichten in de vorm van gegevensbeschermingscontroles;
 • toegang verkrijgen tot alle bedrijfsruimten van verantwoordelijken en verwerkers, alle uitrustingen en middelen voor gegevensbescherming daaronder begrepen;
 • waarschuwingen of berispingen geven;
 • boetes opleggen (het onderwerp 'boetes' zal meer in detail worden besproken in de AVGB update van februari 2018);
 • verantwoordelijken en verwerkers gelasten de verzoeken van betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van hun rechten op grond van de AVGB in te willigen (inzage, rectificatie, verwijdering et cetera);
 • verantwoordelijken en verwerkers gelasten hun verwerkingsactiviteiten in overeenstemming met de AVGB te brengen;
 • verantwoordelijken gelasten een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkenen mee te delen; en
 • het doorgeven van persoonsgegevens naar een ontvanger in een derde land opschorten.

Lidstaten kunnen voorzien in aanvullende bevoegdheden voor hun toezichthoudende autoriteit. De Nederlandse regering heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door in het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVGB (momenteel aanhangig bij de Tweede Kamer) de AP de bevoegdheid te geven een last onder dwangsom en, weliswaar minder waarschijnlijk, een last onder bestuursdwang op te leggen bij niet-naleving van de AVGB.

In het geval van een last onder dwangsom krijgt de betreffende organisatie een bepaalde termijn om haar werkwijze aan te passen. Indien de organisatie dit nalaat, zal er een boete worden opgelegd. In het geval van een last onder bestuursdwang zal de AP zelf de nodige maatregelen nemen, indien de organisatie in gebreke blijft om tijdig passende maatregelen te nemen om de niet-naleving te herstellen. Een voorbeeld van het gebruik van deze bevoegdheid is wanneer de AP de verantwoordelijke gelast de betrokkenen in kennis te stellen van een datalek. Indien de verantwoordelijke niet aan deze last voldoet, is de AP bevoegd zelf een openbare verklaring te publiceren om zo de betrokkenen te informeren over het datalek. De kosten die de AP in dit verband maakt, kunnen op de verantwoordelijke worden verhaald.

Een dergelijke verklaring van de AP zal een aanzienlijk breder publiek bereiken dan alleen de desbetreffende betrokkenen. Deze methode kan dan ook aanzienlijke gevolgen voor de reputatie van de verantwoordelijke hebben, waardoor dit mogelijk een zeer effectief hulpmiddel voor is voor de AP om naleving van de AVGB te handhaven.

Praktische aanbevelingen en conclusie

Hoewel de AVGB een uitgebreide lijst met taken en bevoegdheden voor de toezichthoudende autoriteiten bevat, zijn deze taken en bevoegdheden grotendeels gelijk aan de bestaande taken en bevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten op grond van de huidige regelgeving. Echter, onder de AVGB kunnen diverse bevoegdheden worden uitgeoefend zowel jegens verantwoordelijken als verwerkers, terwijl de bevoegdheden onder de huidige regelgeving alleen jegens verantwoordelijken kunnen worden uitgeoefend.

Bovendien kunnen sommige bevoegdheden een behoorlijke invloed hebben op de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties, bijvoorbeeld de bevoegdheid om de doorgifte van gegevens naar ontvangers in derde landen op te schorten. Daarnaast zijn toezichthoudende autoriteiten bevoegd om aanzienlijke boetes op te leggen, wat wij verder zullen bespreken in onze AVGB-update van februari 2018.

Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief

Overzicht van te behandelen onderwerpen

Januari 2017 Territoriale reikwijdte van de AVGB
Februari 2017 Het concept van toestemming
Maart 2017 Bijzondere persoonsgegevens
April 2017 'Accountability', 'Privacy by Design' en 'Privacy by Default'
Mei 2017 Rechten van betrokkenen (informatievoorziening)
Juni 2017 Rechten van betrokkenen (inzage,rectificatie en overdraagbaarheid)
Juli 2017 Rechten van betrokkenen (wissing, beperking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming)
Augustus 2017 Verwerkers
September 2017 Datalekken en meldplichten
Oktober 2017 Functionaris voor de Gegevensbescherming
November 2017 Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)
December 2017 Toezichthouders (competenties, taken en bevoegdheden)
Januari 2018 One Stop Shop
Februari 2018 Sancties
Maart 2018 Verwerkingen van persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen
April 2018 Profiliering en Retail
Mei 2018 Overzicht

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions