Netherlands: State Budget 2019 - Social Affairs And Employment (Dutch)

Last Updated: 27 September 2018
Article by Eugenie Nunes and Epke Spijkerman

Op 18 september 2018, de derde dinsdag van september, heeft de minister van Financiën traditiegetrouw de Miljoenennota gepresenteerd. Wat gaat er veranderen op arbeidsrechtelijk gebied? In deze nieuwsbrief bespreken wij de belangrijkste plannen van het kabinet ten aanzien van de arbeidsmarkt, arbeidsongeschiktheid, ziekte en zwangerschap en de oudedagsvoorziening.

Arbeidsmarkt

 • Het loonkostenvoordeel (de jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen) voor banenafspraak en scholingsbelemmerden is niet langer beperkt tot 3 jaar, maar geeft per 2020 structureel recht op loonkostenvoordelen. Hierdoor moet het arbeidsmarktperspectief van mensen met een arbeidsbeperking duurzaam worden vergroot.
 • De beoogde ingangsdatum van de Wet arbeidsmarkt in balans ('Wab') is 1 januari 2020. De Wab beoogt een aantal belangrijke wijzigingen tot stand te brengen:
  • De gronden voor ontslagen worden uitgebreid met de zogenaamde cumulatiegrond;
  • De mogelijkheid om flexibele arbeidsovereenkomsten aan te gaan wordt verruimd;
  • Het wordt het mogelijk om een langere proeftijd overeen te komen;
  • Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst ontstaat recht op transitievergoeding;
  • Er worden regels gesteld om permanente beschikbaarheid van werknemers met oproepcontracten en concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrollconstructies te voorkomen;
  • Tot slot wordt de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de contractvorm en worden sectorpremies afgeschaft.
 • Het kabinet gaat ook inzetten op het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Het kabinet werkt in 2019 maatregelen uit ter vervanging van de Wet DBA waarmee, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden, wordt tegengegaan. Daarnaast beogen de maatregelen zekerheid te geven aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers dat heen sprake is van een dienstbetrekking.
 • Werknemers vanaf 21 jaar krijgen per 1 juli 2019 recht op het volledige minimumloon. Het minimumloon voor 18, 19 en 20-jarigen gaat verder omhoog.
 • De Detacheringsrichtlijn wordt herzien. De implementatie van de nieuwe richtlijn moet uiterlijk 30 juli 2020 zijn voltooid. Zo krijgen gedetacheerde werknemers na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland, met uitzondering van de regels met betrekking tot ontslag en aanvullend pensioen.
 • De toegang van burgers uit het Verenigd Koninkrijk tot de Nederlandse arbeidsmarkt moet via nationale wetgeving worden geregeld, indien voor maart 2019 geen uittredingsakkoord is gesloten door het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Om die reden wordt een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voorbereid.
 • In 2019 wordt de meldplicht voor dienstverleners uit de EU ingevoerd. Deze plicht zal gaan gelden voor dienstverleners uit andere lidstaten die hun werknemers in Nederland te werk stellen.
 • Er komt meer aandacht voor preventie van arbeidsongevallen en –ziekten. Dit uit zich onder andere door de inwerkingtreding van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2018.

Arbeidsongeschiktheid

 • In 2018 stijgen de uitkeringslasten WIA (IVA en WGA) inclusief de lasten voor eigenrisicodragers met circa € 450 miljoen. Dit is een gevolg van het feit dat de WIA een relatief nieuwe regeling is, die nog niet het structurele niveau heeft bereikt.

Ziekte en zwangerschap

 • Per 1 april 2020 worden werkgevers door middel van de Wet transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gecompenseerd voor de transitievergoedingen die zij aan werknemers hebben betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Daarnaast wordt geld gereserveerd voor het compenseren van de transitievergoeding die kleine werkgevers hebben betaald bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
 • De Wet arbeid en zorg (WAZO) wordt gewijzigd op een aantal punten.
  • Werknemers mogen langer pleegzorg- of adoptieverlof opnemen. Dit wordt per 1 januari 2019 verlengd van 2 weken tot 6 weken.
  • Het kraamverlof wordt uitgebreid tot geboorteverlof en bedraagt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van salaris. Geboorteverlof komt ook toe aan de echtgen(o)te of geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend. Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsuur geboorteverlof. De werknemer ontvangt gedurende deze periode een uitkering van 70% van zijn (maximaal)dagloon.

Oudedagsvoorziening

 • Per 1 januari 2019 gaat de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen van start. Hierdoor wordt het afkopen van kleine pensioenen onmogelijk, en halen ook deze kleinere bedragen hun eindbestemming: het pensioen. Om de (administratieve) kosten bij pensioenuitvoerders te beperken vervallen de allerkleinste pensioenen (twee euro of minder bruto per jaar).
 • De AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt in 2019 66 jaar en vier maanden. Na 2019 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd geleidelijk verhoogd naar 67 jaar in 2021. Daarna wordt de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de leeftijdsverwachting.

Ten slotte

We hopen u hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van de (mogelijke) wijzigingen in wet- en regelgeving die u de komend tijd te wachten staan. Door middel van onze nieuwsbrieven blijven wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions