European Union: GDPR Update October 2018: Overview Of Developments Since May 25, 2018 (Dutch)

Last Updated: 9 October 2018
Article by Marc Elshof and Celine Van Es

Recente ontwikkelingen in de Europese Unie (EU)

Artikel 29 Werkgroep vervangen door de European Data Protection Board

Per 25 mei 2018 is de Artikel 29 Werkgroep opgeheven en vervangen door de European Data Protection Board (de EDPB). De EDPB is een onafhankelijk beslisorgaan met rechtspersoonlijkheid. De EDPB zal bijdragen aan de consistente toepassing van gegevensbeschermingsregels in de EU en zal de (grensoverschrijdende) samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten bevorderen. De EDPB is ingesteld op grond van de AVGB en bestaat uit de hoofden van de toezichthoudende autoriteiten van de EU-lidstaten en de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (de European Data Protection Supervisor (de EDPS), dan wel hun vertegenwoordigers. De EDPB is bevoegd om juridisch bindende beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wanneer toezichthoudende autoriteiten een conflict hebben over hun competentie. De taken van de EDPB staan omschreven in artikel 70 AVGB.

EDPB-publicaties en EDPB-verklaring over de e-Privacy Verordening

Tijdens de eerste plenaire bijeenkomst op 25 mei 2018, heeft de EDPB een conceptversie van de Guidelines on Certification aangenomen. Tot 12 juli 2018 lagen deze richtlijnen voor ter publieke consultatie. De EDPB heeft ook de finale versie van de Guidelines on derogations applicable to International Transfers (artikel 49) aangenomen.

Daarnaast heeft de EDPB een verklaring aangenomen over de concept e-Privacy Verordening en de impact van die verordening op de bescherming van personen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van hun communicatie.

Resolutie over de adequaatheid van de bescherming die het EU-US Privacy Shield biedt

Het EU-US Privacy Shield is een overeenkomst tussen de EU en de VS die het mogelijk maakt dat persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Europese en Amerikaanse bedrijven. Indien een Amerikaans bedrijf gecertificeerd is onder het EU-US Privacy Shield, dan wordt het bedrijf geacht te zijn gevestigd in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat dit land een adequaat beschermingsniveau biedt. In een dergelijk geval is doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar het betreffende bedrijf in de VS toegestaan.

In juli 2018 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het Europees Parlement het standpunt inneemt dat de Privacy Shield-overeenkomst geen adequaat beschermingsniveau biedt naar maatstaven van het gegevensbeschermingsrecht zoals dat geldt in de EU en op grond van het EU-Handvest. In de resolutie pleit het Europees Parlement voor een schorsing van het EU-US Privacy Shield, tenzij de Amerikaanse autoriteiten voor 1 september 2018 volledig zouden voldoen aan de vereisten.

Momenteel is het EU-US Privacy Shield nog in werking, maar wij adviseren organisaties om terughoudend te zijn om de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS uitsluitend op het EU-US Privacy Shield te baseren.

Beheerder van een Facebook fan-pagina is gezamenlijke verantwoordelijke met Facebook

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het HvJ) heeft beslist dat de beheerder van een Facebook fan-pagina gezamenlijk verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van fan-paginabezoekers door middel van het gebruik van Facebook Insights. In het geval waarover het HvJ besliste, is de beheerder van de fan-pagina een Duitse organisatie, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, die opereert in het onderwijsveld en onderwijsdiensten aanbiedt onder andere via een fan-pagina die wordt gehost door Facebook.

Het HvJ oordeelde dat Wirtschaftsakademie het mogelijk heeft gemaakt voor Facebook om persoonsgegevens te verzamelen van fan-paginabezoekers door de fan-pagina te creëren. Facebook werd daarmee in staat gesteld om cookies te plaatsen op de randapparatuur van de bezoekers. In die context had Wirtschaftsakademie de mogelijkheid om met behulp van filters die door Facebook beschikbaar waren gesteld criteria te definiëren aan de hand waarvan statistieken voor advertentiedoeleinden moesten worden samengesteld door Facebook. De beheerder van de fan-pagina heeft zelfs de mogelijkheid om de categorieën van personen aan te wijzen van wie persoonsgegevens gebruikt mogen worden door Facebook. De beheerder van de fan-pagina assisteert op deze manier in het verwerken van persoonsgegevens via haar fan-pagina en moet daarom worden aangemerkt als gezamenlijke verantwoordelijke met Facebook. Belangrijk is dat het HvJ opmerkt dat voor het bestaan van gezamenlijke verantwoordelijkheid niet is vereist dat iedere verantwoordelijke daadwerkelijk toegang heeft tot de betreffende persoonsgegevens.

De uitspraak van het HvJ is gebaseerd op de Privacy Richtlijn (zoals ingetrokken per 25 mei 2018). Echter, aangezien de het begrip 'verantwoordelijke' inhoudelijk niet is gewijzigd, is deze uitspraak ook van belang onder de AVGB.

In reactie op de uitspraak van het HvJ heeft Facebook een Addendum Gezamenlijke Verantwoordelijke gemaakt waarmee iedere gebruiker van Facebook Insights nu akkoord moet gaan.

Klachten tegen Google, Facebook, Instagram en Whatsapp door privacygroep noyb.eu

Op de eerste dag dat de AVGB van toepassing was, heeft privacygroep Nyob.eu (geleid door privacy-activist Max Schrems) vier klachten over "gedwongen toestemming" ingediend (pdf) tegen Google, Facebook, Instagram en Whatsapp bij vier verschillende toezichthoudende autoriteiten (de toezichthoudende autoriteiten in Frankrijk, België, Hamburg en Oostenrijk). Tot op heden zijn er nog geen verdere ontwikkelingen openbaar gemaakt over de consequenties of afwikkeling van deze klachten.

CNIL geeft formele waarschuwing aan twee marketing startups

De Franse toezichthoudende autoriteit (de CNIL) heeft formele waarschuwingen gegeven aan twee Franse startups in de advertentiebranche, te weten FIDZUP en TEEMO.

FIDZUP (een bedrijf dat partnerschappen heeft met verschillende uitgevers van mobiele applicaties), heeft een trackingtool ontworpen die geïmplementeerd werd in de applicaties van uitgevers van mobiele applicaties. De implementatie hiervan stelde FIDZUP in staat om MAC-adressen en advertentie-ID's te verzamelen van de gebruikers van deze applicaties. Daarnaast plaatste FIDZUP bij verschillende winkels Wi-Fi-routers die MAC-adressen registreerden van personen die zich binnen het bereik van de router bevonden. FIDZUP combineerde de gegevens en kon vervolgens de MAC-adressen zoals verzameld via de applicaties koppelen aan de MAC-adressen zoals verzameld via de Wi-Fi-routers. Dit stelde FIDZUP in staat om gebruikers van de applicatie advertenties te laten zien gebaseerd op hun locatie.

Volgens de CNIL heeft FIDZUP geen geldige toestemming verkregen voor het verzamelen van deze persoonsgegevens. Gebruikers werd bij het installeren van de applicatie om toestemming gevraagd voor het verzamelen van locatiegegevens. De CNIL meent dat deze toestemming niet 'geïnformeerd', en dus ongeldig was. De gebruikers werden bijvoorbeeld niet geïnformeerd over de advertentiedoeleinden en de identiteit van FIDZUP. Deze informatie werd pas verstrekt nadat de persoonsgegevens waren verzameld (terwijl dit op voorhand had moeten gebeuren). Daarnaast overwoog de CNIL dat de toestemming niet 'vrij' was gegeven. Het bleek niet mogelijk om de applicaties te downloaden zonder de trackingtool van FIDZUP.

Volgens de CNIL werd ook de informatie omtrent de verzameling van persoonsgegevens via de Wi-Fi-routers te laat gegeven. De informatie werd gegeven via papieren posters die in de winkels hingen. Echter, op het moment dat betrokkenen de posters daadwerkelijk konden lezen, waren hun gegevens al verzameld.

De startup TEEMO lijkt qua werkzaamheden op FIDZUP. Ook TEEMO kon via een trackingtool geografische gegevens van applicatie gebruikers verzamelen. Door middel van de verzamelde informatie kon TEEMO profielen maken van de gebruikers om hen vervolgens gerichte advertenties aan te kunnen bieden.

Volgens de CNIL heeft ook TEEMO geen geldige toestemming verkregen. Allereerst bleken de gebruikers op het moment van het installeren van de applicatie niet geïnformeerd te zijn over het feit dat hun geografische gegevens voor profileringsdoeleinden zouden worden verzameld. De informatie werd pas verschaft na de installatie van de applicatie (op dat moment waren de persoonsgegevens al verzameld). Daarnaast was het ook in het geval van TEEMO niet mogelijk om de applicatie zonder de trackingtool te downloaden. De CNIL was van mening dat ook in dit geval toestemming daardoor niet 'vrij' kon zijn gegeven.

De CNIL heeft beide bedrijven opgedragen om binnen drie maanden (alsnog) geldige toestemming te verkrijgen van de gebruikers. Doen zij dit niet dan zullen er vermoedelijk sancties volgen.

Recente ontwikkelingen in Nederland

Meer dan 600 klachten ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens

Meer dan 600 personen hebben inmiddels een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Op 29 juni 2018 had de AP de eerste 400 klachten al geanalyseerd. Bijna een derde van de klachten is gerelateerd aan problemen met verwijderingsverzoeken. Andere klachten gaan voornamelijk over ongewenste doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen (18%) en over problemen met inzageverzoeken (5%).

Toezichtkader van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 heeft de AP haar toezichtkader gepubliceerd. In dit document zijn de uitgangspunten voor het toezicht voor het jaar 2018 – 2019 opgenomen. Volgens het toezichtkader zal de AP zich in eerste instantie richten op de naleving van het zogeheten accountability-beginsel door middel van onderzoek en het doen van verzoeken tot informatieverstrekking.

In deze context heeft de AP inmiddels onderzocht of de organisaties die verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (een FG) aan te stellen dit ook daadwerkelijk hebben gedaan. Daarbij heeft de AP zich gericht op overheden en zorginstellingen. De AP is bij meer dan 400 overheidsorganisaties nagegaan of zij een FG hadden aangesteld en geregistreerd. De eerste resultaten van deze steekproef (of 'speldenprikactie') toonden aan dat minder dan 4% van de organisaties (nog) geen FG had aangesteld. Deze organisaties kregen van de AP tot 11 juni om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Op 3 september liet de AP weten dat nog slechts één van de onderzochte organisaties nog geen FG had aangewezen, maar dat deze organisatie dit spoedig zou doen.

Volgens het toezichtkader van de AP zijn andere focusgebieden van de AP: (i) de verwerking van medische gegevens, (ii) de handel in persoonsgegevens en (iii) datalekken (in het bijzonder niet-gemelde datalekken en datalekken die het gevolg zijn van ernstige tekortkomingen in de beveiliging).

Op 17 juli 2018, heeft de AP een onderzoek aangekondigd naar de naleving van de AVGB door grote organisaties in de private sector. Bij dertig grote organisaties in tien verschillende private sectoren werd gecontroleerd op de implementatie van het verplichte register van verwerkingsactiviteiten. De AP meent dat het hebben van een compleet en accuraat register van verwerkingsactiviteiten een belangrijke eerste stap is waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

Op 17 september kondigde de voorzitter van de AP in een radio-interview aan dat een aantal bedrijven een last onder dwangsom is opgelegd die verbeurd zal worden op het moment dat deze bedrijven niet binnen een door de AP gestelde termijn voldoen aan de AVGB. De AP heeft niet bekend gemaakt welke bedrijven het betreft, om wat voor soort overtredingen het gaat en hoelang de periode is die de organisaties hebben gekregen om overtredingen te herstellen. Voorgaande bevestigt wel de voorzetting van de pre-AVGB-praktijk door de AP waarbij er in geval van een overtreding eerst een waarschuwing wordt gegeven alvorens er een boete volgt. De AP heeft echter wel duidelijk gemaakt dat wanneer bedrijven bewust de AVGB overtreden, zij wel onmiddellijk tot het opleggen van boetes zal overgaan.

Aanpassing van nationale wetgeving aan de AVGB (Aanpassingswet AVGB)

Als gevolg van de AVGB (die rechtstreeks doorwerkt in het Nederlandse recht) en de Uitvoeringswet AVGB, is het noodzakelijk dat de nationale wet- en regelgeving die nog steeds verwijzingen naar de Wet bescherming persoonsgegevens bevat of verouderde terminologie hanteert, wordt aangepast. De Aanpassingswet AVGB/UAVGB is in werking getreden en heeft terugwerkende kracht tot 25 mei 2018, de datum waarop de AVGB van toepassing is geworden.

Belastingdienst verwerkt BSN in strijd met de AVGB

De AP heeft geoordeeld dat de Belastingdienst geen wettelijke grondslag heeft om het Burgerservicenummer (het BSN) in het btw-identificatienummer van ZZP'ers te gebruiken. Volgens de AP maakt gebruik van het BSN tevens inbreuk op artikel 5(1)(a) en artikel 6(1) AVGB (respectievelijk de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, en de wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking).

In Nederland zijn ZZP'ers die onder de btw-wetgeving vallen verplicht zich te registreren voor een btw-nummer bij de Belastingdienst. Het btw-nummer bestaat voornamelijk uit het BSN van de ZZP'er. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer dat wordt gebruikt om communicatie te faciliteren tussen de burger en de overheid.

Btw-nummers moeten worden weergegeven op facturen en op de website van ZZP'ers, wat betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft het BSN van de ZZP'ers te achterhalen. Dit kan leiden tot identiteitsfraude en andere vormen van misbruik.

Artikel 87 AVG geeft lidstaten de mogelijkheid hun eigen voorwaarden te stellen aan het verwerken van nationale identificatienummers. Deze mogelijkheid is geïmplementeerd in artikel 46 van de UAVGB: het verwerken van het BSN is slechts toegestaan als er regelgeving is die expliciet verwerking van het BSN voor een specifiek doel toestaat. Dit is niet het geval voor btw-nummers.

De Belastingdienst moet voor 1 januari 2019 stoppen met het verwerken van het BSN. Het is echter al duidelijk geworden dat de Belastingdienst niet in staat is om haar systemen voor deze datum aan te passen. Het is de vraag hoe de AP hiermee in de praktijk zal omgaan.

De Nationale Politie beboet voor het niet monitoren van toegang tot persoonsgegevens

In 2015 heeft de AP een onderzoek gedaan naar de verwerking van persoonsgegevens door de Nationale Politie met het computersysteem dat gebruikt wordt om inkomende en uitgaande goederen en personen in het Schengengebied te monitoren. In dat onderzoek heeft de AP meerdere kwetsbaarheden gevonden in het systeem. Een van deze kwetsbaarheden was dat de Nationale Politie niet (zorgvuldig) de logbestanden met informatie over wie zich op welk moment toegang tot had verschaft tot de persoonsgegevens monitorde. De AP benadrukte dat het monitoren van dergelijke logbestanden een belangrijk hulpmiddel is om te achterhalen of persoonsgegevens onrechtmatig worden ingezien of gebruikt. De Nationale Politie heeft dit probleem niet binnen de door de AP gestelde termijn opgelost en kreeg daarvoor een boete van EUR 40.000. Hoewel dit besluit is genomen onder de Richtlijn, blijft dit ook in de AVGB-praktijk relevant.

Waarschuwing voor misleidend AVGB-keurmerk

In een recent nieuwsbericht heeft de AP organisaties gewaarschuwd voor misleidende AVGB-keurmerken. Er zijn bedrijven die beweren dat zij AVGB-keurmerken kunnen afgeven waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij voldoen aan de privacyregelgeving. Dit soort bedrijven zegt soms nauw samen te werken met de AP, maar dit is niet het geval. Slechts certificatie-instellingen die zijn goedgekeurd (geaccrediteerd) door de Raad voor Accreditatie zijn bevoegd om dergelijke certificaten uit te schrijven. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen organisaties geaccrediteerd voor het afgeven van een AVGB-keurmerk.

Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Overzicht behandelde onderwerpen

Januari 2017 Territoriale reikwijdte van de AVGB
Februari 2017 Het concept van toestemming
Maart 2017 Bijzondere persoonsgegevens
April 2017 'Accountability', 'Privacy by Design' en 'Privacy by Default'
Mei 2017 Rechten van betrokkenen (informatievoorziening)
Juni 2017 Rechten van betrokkenen (inzage, correctie en overdraagbaarheid)
Juli 2017 Rechten van betrokkenen (wissing, beperking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming)
Augustus 2017 Verwerkers
September 2017 Datalekken en meldplichten
Oktober 2017 Functionaris voor de Gegevensbescherming
November 2017 Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)
December 2017 Toezichthouders (competenties, taken en bevoegdheden)
Januari 2018 One Stop Shop
Februari 2018 Sancties
Maart 2018 Verwerkingen van persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen
April 2018 Profiliering en Retail
Mei 2018 Overview
Oktober 2018 Overzicht van ontwikkelingen sinds 25 mei 2018

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions