Netherlands: GDPR Update December 2018: EDPB Guidelines On The Territorial Scope Of The GDPR (Dutch)

Last Updated: 27 December 2018
Article by Marc Elshof and Celine Van Es

AVGB-update december 2018: EDPB-richtlijnen over de territoriale reikwijdte van de AVGB

Introductie

Op 16 november 2018 heeft de European Data Protection Board (de EDPB) haar conceptrichtlijnen over de territoriale reikwijdte van de AVGB gepubliceerd. Deze richtlijnen liggen nu voor ter publieke consultatie, wat betekent dat deze mogelijk nog worden aangepast. Voor een introductie over de territoriale reikwijdte van de AVGB verwijzen wij naar een van onze eerdere AVGB-updates. Deze update bouwt voort op deze eerdere update en vat samen op welke manier de conceptrichtlijnen van de EDPB de criteria die de territoriale reikwijdte van de AVGB bepalen nader uitleggen.

Daarnaast gaan wij in deze update in op de verplichting van niet-EU organisaties om een vertegenwoordiger in de EU aan te wijzen; de praktische problemen waar organisaties tegenaan lopen als gevolg van deze verplichting; en de risico's van het niet aanwijzen van een dergelijke vertegenwoordiger.

De territoriale reikwijdte van de AVGB

De territoriale reikwijdte van de AVGB wordt bepaald door artikel 3 AVGB. De territoriale toepassing van de AVGB wordt bepaald aan de hand van drie verschillende omstandigheden. Indien een van deze omstandigheden aan de orde is, is de AVGB territoriaal gezien van toepassing. Wij vatten de bevindingen van de EDPB met betrekking tot deze omstandigheden hieronder samen.

De AVGB is van toepassing op:

 1. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van een vestiging van een verantwoordelijke of een verwerker in de EU (ongeacht of de verwerking plaatsvindt in de EU)
  • Een belangrijk punt in de EDPB-richtlijnen, is dat het bestaan van een relatie tussen de verantwoordelijke en de verwerker niet noodzakelijkerwijs toepasselijkheid van de AVGB voor beide betekent, indien één van de twee in de EU is gevestigd. De toepasselijkheid van de AVGB is afhankelijk van de locatie van de vestiging van verantwoordelijke of de verwerker zelf.
  • De EDPB overweegt dat wanneer een in de EU gevestigde verwerker persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een buiten de EU gevestigde verantwoordelijke, de verwerker niet kwalificeert als een vestiging van de niet-EU verantwoordelijke in de zin van artikel 3 lid 1 AVGB, uitsluitend vanwege zijn status als verwerker. De EDPB beschrijft dat het instrueren van een verwerker in de EU door een niet in de EU gevestigde verantwoordelijke niet kwalificeert als verwerken door die verantwoordelijke "in het kader van activiteiten van een vestiging van de verwerker in de EU". De verwerkingen worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de verantwoordelijke zelf, de verwerker biedt enkel een verwerkingsdienst die niet onlosmakelijk is verbonden met de activiteiten van de verantwoordelijke. In een dergelijk geval zal de niet in de EU gevestigde verantwoordelijke daarom niet via artikel 3 lid 1 AVGB onder de AVGB vallen, alleen omdat hij een in de EU gevestigde verwerker gebruikt. De verwerker zal in een dergelijk geval wel onder de AVGB vallen via artikel 3 lid 1 AVGB, omdat de verwerker persoonsgegevens verwerkt in het kader van zijn eigen vestiging in de EU. Als gevolg daarvan zal de verwerker moeten voldoen aan de verplichtingen die voor een verwerker voortvloeien uit de AVGB. Hieronder vallen het aangaan van een verwerkingsovereenkomst (artikel 28 AVGB) en het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten (artikel 30 lid 2 AVGB).
  • De EDPB overweegt verder dat een niet in de EU gevestigde verwerker die niet onder de AVGB valt, niet onder de reikwijdte van de AVGB komt te vallen alleen omdat hij persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een verantwoordelijke die wel in de EU is gevestigd. Voor de verantwoordelijke is het uiteraard wel een verplichting om ervoor te zorgen dat er een verwerkingsovereenkomst aan de verwerking ten grondslag ligt. In de praktijk wordt een verwerker daarmee via de verwerkingsovereenkomst indirect onderworpen aan een aantal verplichtingen uit de AVGB. Het niet voldoen aan deze verplichtingen door de verwerker zal kwalificeren als wanprestatie jegens de verantwoordelijke, maar niet als een directe overtreding van AVGB.
 2. Het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de EU bevinden door een verantwoordelijke die niet in de EU is gevestigd, voor zover de verwerking verband houdt met het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen.
  • Verwerkingsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de verwerkingsactiviteiten in het kader van het aanbieden van goederen en diensten vallen ook binnen de territoriale reikwijdte van de AVGB. De EDPB overweegt in dit kader dat er een verband moet bestaan tussen de verwerkingsactiviteit en het aanbieden van de goederen of diensten, maar dat zowel directe als indirecte verbanden relevant zijn. De EDPB wijdt verder niet uit op dit punt en geeft geen voorbeelden van dergelijke 'gerelateerde' verwerkingsactiviteiten. Dit roept vragen op met betrekking tot de exacte reikwijdte van artikel 3 lid 2 sub a AVGB.
  • Om te beoordelen of een organisatie goederen en diensten aanbiedt die gericht zijn op betrokkenen in de EU, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in ogenschouw worden genomen. In haar conceptrichtlijnen verschaft de EDPB een niet-limitatieve lijst van negen omstandigheden die bij deze beoordeling een rol kunnen spelen. Deze omstandigheden zijn:
   • De EU of ten minste één EU-lidstaat wordt bij naam genoemd met betrekking tot het aanbieden van de goederen of diensten.
   • De marketing- en advertentiecampagnes zijn gericht op EU-lidstaten; of de organisatie betaalt de exploitant van een zoekmachine voor een zoekmachineadvertentiedienst om toegang tot haar website in de EU te bevorderen.
   • De betreffende activiteit heeft een internationaal karakter (bijvoorbeeld toeristische activiteiten).
   • De vermelding van specifieke contactgegevens voor de bereikbaarheid vanuit een bepaalde EU-lidstaat.
   • Er wordt een EU top-level domeinnaam gebruikt (zoals ".nl" of ".eu").
   • De verstrekking van routeinformatie van één of meer EU-lidstaten naar de plaats waar de dienst wordt verleend.
   • Er wordt gesproken over een internationale klantenkring die bestaat uit klanten die in de EU zijn gevestigd.
   • Er wordt een taal of valuta van een of meer EU-lidstaten gebruikt.
   • Bezorging in een EU-lidstaat wordt aangeboden.
  • De EDPB geeft aan dat een aantal van de hierboven genoemde omstandigheden op zichzelf genomen mogelijk niet leidt tot een duidelijke indicatie van het aanbieden van goederen of diensten in de EU. Bovengenoemde omstandigheden moeten echter wel allemaal in ogenschouw worden genomen om te beoordelen of een combinatie van de factoren kwalificeert als het aanbieden van goederen en diensten aan betrokkenen in de EU.  
 3. Het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de EU bevinden door een verantwoordelijke of een verwerker die niet in de EU is gevestigd, voor zover de verwerking verband houdt met het monitoren van hun gedrag.
 • Overweging 24 van de AVGB lijkt het monitoren van gedrag te beperken tot het volgen van personen over het internet, bijvoorbeeld door middel van bepaalde tracking cookies. Daarmee zouden andere wijzen van gedragsmonitoring, bijvoorbeeld via wearables of smart devices, buiten de territoriale reikwijdte van de AVGB vallen. Het was de vraag of de EDPB deze beperkte uitleg van artikel 3 lid 2 sub b AVGB zou onderschrijven. In de conceptrichtlijnen beschrijft de EDPB dat artikel 3 lid 2 sub b AVGB zich wat haar betreft mede uitstrekt tot het monitoren van gedrag van betrokkenen in de EU via andere netwerktypen of technologieën. De EDPB meent aldus dat overweging 24 de reikwijdte van artikel 3 lid 2 sub b AVGB niet beperkt. De EDPB noemt de volgende voorbeelden van het monitoren van gedrag die ook in beschouwing moeten worden genomen:
  • Gedragsgerichte reclame
  • Geo-localisering, in het bijzonder voor marketing doeleinden
  • Online tracken door middel van het gebruik van cookies of andere tracking technieken zoals fingerprinting
  • Online gepersonaliseerde dieet- en gezondheidsanalyse diensten
  • Cameratoezicht
  • Marktonderzoeken en andere gedragsstudies gebaseerd op individuele profielen
  • Het monitoren of structureel rapporteren over de gezondheid van een individu.
 • In tegenstelling tot artikel 3 lid 2 sub a AVGB, bepaalt noch artikel 3 lid 2 sub b, noch de bijbehorende overweging 24 AVGB, dat er sprake moet zijn van een bepaalde 'bedoeling' van een organisatie om zich te richten op betrokken in de EU, om vast te kunnen stellen of de betreffende monitoringsactiviteit de toepasselijkheid van de AVGB veroorzaakt. Desalniettemin meent de EDPB dat artikel 3 lid 2 sub b AVGB vereist dat de organisatie een specifiek doel voor ogen heeft (een 'bedoeling') voor het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens over het gedrag van een betrokkene in de EU. De EDPB overweegt dat niet elke online verzameling of analyse van persoonsgegevens van personen in de EU derhalve vanzelfsprekend kwalificeert als 'monitoren'.

Het is noemenswaardig dat de EDPB uiteenzet dat voor de criteria (ii) en (iii) hierboven een zekere bedoeling vereist is van de organisatie die de verwerkingsactiviteiten uitvoert. De EDPB interpreteert deze bedoeling als het hebben van een bepaald doel voor het verzamelen en verder verwerken van de persoonsgegevens. Vanwege het feit dat het de verantwoordelijke is die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, zal de verantwoordelijke de partij zijn die deze bedoeling heeft. Een verwerker heeft normaal gesproken geen zelfstandige bedoeling om de persoonsgegevens te verwerken. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens 'slechts' ten behoeve van de verantwoordelijke. Dit alles in ogenschouw nemende kan men zich afvragen of een niet in de EU gevestigde verwerker zelfstandig onder artikel 3 lid 2 AVGB kan vallen. De EDPB besteedt geen specifieke aandacht aan dit punt en de voorbeelden die zij in dit kader noemt, zijn allemaal verwerkingsactiviteiten uitgevoerd door verantwoordelijken.

Tussenconclusie

De EDPB benadrukt dat het uitgangspunt is, dat wanneer de verwerking van persoonsgegevens door een verantwoordelijke of een verwerker binnen de territoriale reikwijdte van de AVGB valt, alle bepalingen van de AVGB van toepassing zijn op die verwerking. Het niet voldoen aan de bepalingen van de AVGB stelt organisaties potentieel bloot aan serieuze boetes en aansprakelijkheid, en belangrijker nog, potentiële reputatieschade. Wij adviseren organisaties die op internationaal niveau goederen en diensten aanbieden daarom een analyse uit te voeren om te bepalen of de gerelateerde verwerking van persoonsgegevens onder de territoriale reikwijdte van de AVGB valt.

De vertegenwoordiger

Op grond van artikel 27 AVGB is een niet in de EU gevestigde verantwoordelijke of verwerker, die krachtens artikel 3(2) AVGB (zie punten (ii) en (iii) hierboven) onder de AVGB valt, verplicht om door middel van een schriftelijke machtiging een vertegenwoordiger in de EU aan te wijzen. De vertegenwoordiger kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn en moet zijn gevestigd in een van de EU-lidstaten waar de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt zich bevinden.

De verplichting om een vertegenwoordiger aan te wijzen geldt niet voor "incidentele verwerkingen, die geen grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of strafrechtelijke persoonsgegevens betreft" en "waarbij de kans gering is dat zij een risico inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen". Het is duidelijk dat dit uitzonderingsgevallen betreft. Dit betekent dat in de praktijk, in de meeste gevallen, de niet in de EU gevestigde organisaties die onder de AVGB vallen, verplicht zullen zijn om een vertegenwoordiger aan te wijzen.

Overheidsinstanties zijn vrijgesteld van de verplichting om een vertegenwoordiger aan te wijzen.

De EDPB acht de rol van vertegenwoordiger niet verenigbaar met de rol van FG. De AVGB vereist dat de FG geen instructies ontvangt met betrekking tot het uitoefenen van zijn of haar taken. De EDPB meent dat dit onafhankelijkheidsvereiste niet verenigbaar is met de rol van vertegenwoordiger in de EU, omdat de vertegenwoordiger handelt op basis van een machtiging van de verantwoordelijke of verwerker.

De vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het faciliteren van de communicatie tussen de betrokkenen en de vertegenwoordigde organisatie, zodat de betrokkenen hun rechten effectief kunnen uitoefenen. Verder is de vertegenwoordiger het eerste contactpunt voor de Europese toezichthouders. Efficiënte communicatie met de betrokkenen en de toezichthouders vereist dat de vertegenwoordiger (waar nodig met behulp van een team) in staat is om te communiceren in de talen van de betrokken partijen.

Naast voormelde taken moet de vertegenwoordiger het register van verwerkingsactiviteiten bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker vallen. De EDPB meent dat het bijhouden van dit register een gezamenlijke verplichting is: de vertegenwoordigde organisatie moet de vertegenwoordiger voorzien van accurate, volledige en up-to-date informatie zodat het register kan worden bijgehouden en door de vertegenwoordiger op verzoek ter beschikking kan worden gesteld.

Onze ervaring is dat organisaties op dit moment moeite hebben met het vinden van partijen die bereid zijn om op te treden als hun vertegenwoordiger. Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat toezichthouders op dezelfde manier hun handhavingsbevoegdheden kunnen uitoefenen tegen de vertegenwoordigers als tegen de verwerkers of de verantwoordelijken. De EDPB benadrukt dat dit mede de mogelijkheid omvat om vertegenwoordigers administratieve boetes en sancties op te leggen, en om hen aansprakelijk te houden.

Voor zover wij weten is er op dit moment slechts een beperkt aantal dienstverleners dat aanbiedt om op te treden als externe vertegenwoordiger, en als gevolg van de handhavingsbevoegdheden die tegen hen kunnen worden geïnitieerd, zijn de kosten voor dergelijke diensten over het algemeen niet gering.

Praktisch advies van de EDPB voor organisaties die moeite hebben met het aanwijzen van vertegenwoordigers zou nuttig zijn geweest. In plaats daarvan benadrukt de EDPB in haar conceptrichtlijnen dat het niet aanwijzen van een vertegenwoordiger een inbreuk op de AVGB oplevert, hetgeen kan leiden tot hoge boetes en aansprakelijkheid. In de praktijk valt het echter nog te bezien of handhavingsacties tegen organisaties zonder fysieke aanwezigheid in de EU succesvol zullen zijn.

Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Overzicht behandelde onderwerpen

Januari 2017 Territoriale reikwijdte van de AVGB
Februari 2017 Het concept van toestemming
Maart 2017 Bijzondere persoonsgegevens
April 2017 'Accountability', 'Privacy by Design' en 'Privacy by Default'
Mei 2017 Rechten van betrokkenen (informatievoorziening)
Juni 2017 Rechten van betrokkenen (inzage, correctie en overdraagbaarheid)
Juli 2017 Rechten van betrokkenen (wissing, beperking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming)
Augustus 2017 Verwerkers
September 2017 Datalekken en meldplichten
Oktober 2017 Functionaris voor de Gegevensbescherming
November 2017 Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)
December 2017 Toezichthouders (competenties, taken en bevoegdheden)
Januari 2018 One Stop Shop
Februari 2018 Sancties
Maart 2018 Verwerkingen van persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen
April 2018 Profiliering en Retail
Mei 2018 Overview
Oktober 2018 Overzicht van ontwikkelingen sinds 25 mei 2018
November 2018 Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's)
December 2018 EDPB-richtlijnen over de territoriale reikwijdte van de AVGB 

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions