Hungary: Lényegi változások az építészeti alkotások szerzői jogi szabályozásában

Last Updated: 4 February 2019
Article by Eszter Kamocsay-Berta and Lídia Süveges

2018. október 31-én nyújtotta be a Kormány az Országgyűlés részére a T/3293. számú törvényjavaslatot (a továbbiakban Javaslat), mely bizonyos törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szól. A Javaslat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseinek módosítását célozza.

Javaslat megalkotásának háttere

Szamos mai kozepulet olyan epiteszeti alkotas, amelyet a rendszervaltozast megelőző időszakban műkodő allami tervezővallalatok alkalmazottai hoztak letre, igy ezeknek a terveknek a felhasznalasakor, elsősorban az epuletek atepitese soran, gyakorlati problemak merulnek fel, kulonosen a szerzői vagyoni jogok allami tulajdonlasanak kerdesere tekintettel.

Tovabbi nehezseget jelent, hogy a megszűnt allami tervezőintezetek epiteszeti- műszaki dokumentacioinak egy resze, illetve a privatizaciot megelőzően allami penzeszkozok felhasznalasaval keszult epuletek tervdokumentacioinak egy resze jelenleg is az egyes jogutod tarsasagok birtokaban van.

A Javaslat elsődleges celja ennek megfelelően a rendszervaltozast megelőző időszakban műkodő allami tervezőintezetek alkalmazottai altal keszitett tervekhez kapcsolodo szerzői jogok rendezese, illetve a jelenleg rendezetlen jogi sorsu tervdokumentacioknak a Lechner Tudaskozpont Nonprofit Kft. (Lechner Tudaskozpont) reszere tortenő atadasa.

A jelenlegi és korábbi jogi környezet

Az Szjt. 1999. szeptember 1-jen lepett hatalyba, amely a munkaviszonyban letrehozott művekkel kapcsolatban rogziti, hogy eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége." Az igy megszerzett vagyoni jogok a munkaltato szemelyeben bekovetkezett jogutodlas eseten atszallnak a munkaltato jogutodjara. [Szjt. 30. (1)-(2) bekezdesek]

Az Szjt. hatalybalepeset megelőzően a szerzői jogrol szolo 1969. evi III. torveny (regi Szjt.) azonban meg nem ismerte a vagyoni jogok teljes mertekű atszallasanak lehetőseget. A regi Szjt. a vagyoni jogok szabalyozasa soran ugy rendelkezett, hogy ha a mű elkészítése a szerző munkaköri kötelezettsége és a munkáltató a munkaviszony tartalma alapján a mű felhasználására jogosult, a mű átadása a nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulásnak minősül, és a felhasználás joga az átadással száll át a munkáltatóra. A munkáltató ezt a jogát a munkaviszony tartalma által meghatározott körben szerzi meg, és csak működési körén belül gyakorolhatja. A szerző a művet e körön kívül is csak a munkáltató hozzájárulásával használhatja fel, de hozzájárulását a munkáltató csak alapos okból tagadhatja meg."

Szabályozandó esetek

A jelenlegi es a korabbi jogi szabalyozas elterese miatt a Javaslat indokolasa negy szabalyozando esetet kulonboztet meg az alabbiak szerint.

 • Az Szjt. hatalybalepeset, azaz 1999. szeptember 1-jét megelőzően, munkaviszonyban, jogutódlással megszűnt állami vállalatok keretén belül készített tervekhez kapcsolódó jogok a Magyar Allamot illetik az allami vagyonrol szolo torveny alapjan, mint az allamot megillető olyan immaterialis, vagyoni ertekkel rendelkező jogosultsagok, amelyeket jogszabaly vagyoni ertekű jogkent nevesit.

  Az APV Rt. egyik hatarozataban ugy rendelkezett, hogy a jogutod tarsasagoknal őrzott dokumentumok vagyoni jogai valtozatlanul allami tulajdonban maradnak, tekintettel arra, hogy ezek es a hozzajuk kapcsolodo vagyoni ertekű jogok nem kerultek be a jogutod konyveibe, az atalakulasi es a vegleges vagyonmerleg reszet sem kepezik. A Javaslat ennek megfelelően rogziti, hogy a jogutodlassal megszűnt allami vagy tanacsi tulajdonu tervezővallalatokban – jellemzően a 70-es es 80-as evekben - letrehozott epiteszetiműszaki dokumentaciokhoz es az azok alapjan megvalositott epuletekhez fűződő szerzői jog reszet kepező felhasznalasi jog vagy vagyoni jog a nemzeti vagyon reszekent az allamot illeti meg.

  Ez alol kivetelt jelent, ha a kozvetlen vagy kozvetett jogutod bizonyitani tudja, hogy a jogutodlas soran a megszűnt tarsasagot illető tervvagyonba tartozo immaterialis eszkozoket a szervezetben fennallo vagyoni reszesedessel (pl. uzletresz, vagy reszveny) egyutt szerezte meg a privatizacios szerződesben az allamtol. Ebben az esetben tehat az emlitett felhasznalasi es szerzői vagyoni jogok a jogutodlassal megszűnt szervezet jogutodjat illetik meg.
 • A kovetkező eset, melyet a Javaslat szabalyozni kivan, az 1999. szeptember 1-jét megelőzően munkaviszonyban, a jogutód nélkül megszűnt állami tervezővállatoknál készített tervekhez fűződő szerzői vagyoni jogok. A regi Szjt. fentiekben emlitett rendelkezese alapjan ebben az esetben a tervező a művet felhasznalasra adta at a munkaltatojanak, a munkaltato jogutod nelkuli megszűnesevel pedig ez a felhasznalasi jog visszaszallt a szerzői vagyoni jogok maradekaval rendelkező tervezőre.

  Jogutod nelkul megszűnt allami vagy tanacsi tulajdonu tervezővallalatokban letrehozott epiteszeti-műszaki dokumentaciok alapjan letrehozott alkotasok jellemzően kozepuletek vagy szamos lakast tartalmazo lakoepuletek, melyeknel gyakran fordulhat elő, hogy atepites valik szuksegesse. Ennek megfelelően a Javaslat lehetőve teszi, hogy a tervező, mint az epiteszeti-műszaki dokumentaciohoz fűződő felhasznalasi vagy vagyoni jogok jogosultja a tervek felhasznalasaert a Magyar Epitesz Kamara es a Magyar Mernoki Kamara kozos szabalyzataban meghatarozott dijazast koveteljen. Amennyiben a jogosult a szabalyzatban foglalt dij merteket vitatja, akar a tervező, akar az allam, mint felhasznalo a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett műkodő szerzői jogi szakertői testulet tagjai kozul valasztott egyeztető testulethez fordulhat.

  Ez az eljaras azonban kesleltetheti az atepitessel kapcsolatos allami beruhazasok megkezdeset, ezert abban az esetben, ha a tervező ugy nyilatkozik, hogy csak a szakmai kamarak szabalyzataban megallapitott felhasznalasi dijtol elterő mertekű dijazasra tart igenyt, es a felhasznalast egyebkent nem ellenzi, az allam vallalja az egyeztető testulet eljarasaert fizetendő dij megfizeteset. Az egyeztető testulet altal javasolt osszeget egyik fel sem koteles elfogadni, annak vitatasa eseten barmelyik fel birosaghoz fordulhat. Ez azonban nem akadalya az allam altali felhasznalas megkezdesenek, amennyiben a szakmai kamarak szabalyzata szerinti dijat letetbe helyezte.
 • A harmadik eset az Szjt. hatalybalepeset, azaz 1999. szeptember 1-jét követően, munkaviszonyban, jogutódlással megszűnt munkáltató keretén belül készített tervekre vonatkozik. Az Szjt. fentiekben hivatkozott rendelkezesei szerint ilyenkor a mű atadasaval a vagyoni jogokat a szerző jogutodjakent a munkaltato szerzi meg, ha a mű elkeszitese a szerző munkaviszonybol folyo kotelessege. Az igy megszerzett vagyoni jogok a munkaltato szemelyeben bekovetkezett jogutodlas eseten atszallnak a munkaltato jogutodjara. A felek azonban megallapodhatnak abban, hogy a jogelőd szervezet tulajdonosa a szerzői vagyoni jogokat nem ertekesiti.

  Ebben az esetben a Javaslat azon rendelkezese iranyado, mely szerint az epiteszeti alkotashoz es az epiteszetiműszaki dokumentaciohoz fűződő szerzői felhasznalasi vagy vagyoni jogok jogosultja az epiteszeti alkotas es a dokumentacio ismetelt, illetve az epiteszeti- műszaki dokumentacio alapjan mar megvalositott epulethez kotődő felhasznalasert annak tulajdonosatol a szakmai kamarak szabalyzataban ajanlott dijakat kerheti. Az emlitett dijszabastol ebben az esetben a felek szabadon elterhetnek.

  A szakmai kamarak altal megallapitando dijszabas bevezetese egyebkent a biroi jogalkalmazas elősegiteset is celozza azaltal, hogy az epiteszeti-műszaki dokumentaciok felhasznalasaert megallapitott dijak vitatasara es ervenyesitesere iranyulo peres eljarasokban a birosagok szamara iranymutataskent szolgal.
 • Vegul a Javaslat szabalyozza a 1999. szeptember 1-jét követően, munkaviszonyban, jogutód nélkül megszűnt munkáltató keretén belül készült tervekhez fűződő szerzői jogokat is. Ebben az esetben az epiteszetiműszaki dokumentaciohoz fűződő szerzői felhasznalasi vagy vagyoni jogoknak nincsen jogosultja, azaz uratlan jogok, amelyek a Javaslat rendelkezese szerint a nemzeti vagyon reszekent az allamot illetik meg.

A nemzeti tervvagyon

Amint arra a fentiekben is utaltunk, a rendszervaltast kovetően a privatizacio folytan jogutodlassal atalakult tervezővallalatok egy resze maig őrzi a jogelőd tervtarat, anelkul, hogy jogszerűen megilletnek az ahhoz kapcsolodo szerzői vagyoni jogok.

A Javaslat igy meghatarozza a nemzeti tervvagyon koret, amely az epiteszeti alkotasoknak az allam es az onkormanyzat tulajdonaban levő epiteszeti-műszaki dokumentacioi es ezek tekinteteben az allamot es az onkormanyzatot megillető szerzői felhasznalasi es vagyoni jogok osszesseget jelenti. A Javaslat rogziti tovabba, hogy az allam tulajdonat kepező nemzeti tervvagyonnak minősulő epiteszeti-műszaki dokumentaciok gyűjtese, megőrzese es vagyonkezelese allami feladat.

A Javaslat alapjan a nemzeti tervvagyon allami tulajdonba tartozo resze tekinteteben a tulajdonosi jogokat a Lechner Tudaskozpont gyakorolna, tekintettel arra, hogy a tarsasag rendelkezik a szukseges tudassal es gyakorlattal, amely lehetőve tenne, hogy a nemzeti tervvagyon korebe tartozo epiteszeti-műszaki dokumentaciok szerzőinek nyilvantartasa es a dokumentaciok kezelese naprakesz es elerhető legyen.

Építészeti szerzői jogi nyilvántartás

A Javaslat az Etv. altal szabalyozott nyilvantartasok kozott helyezne el a Lechner Tudaskozpont altal vezetett epiteszeti szerzői jogi nyilvantartast, amelynek reszletes szabalyait miniszteri rendelet allapitana meg. A szerzői jogi nyilvantartas előre meghatarozott szempontok alapjan osszegyűjtott informaciokat, adatokat, igy szemelyes adatok korebe eső adatokat is tartalmazna, ezert ez utobbi adatok koreről, kezeleseről es kezelesuk időtartamarol is szukseges rendelkezni a torvenyben. A kezeles időtartamaval kapcsolatban a Javaslat rogziti, hogy arra hataridő nelkul kerulhet sor, tekintettel arra, hogy igy a vedelmi idő lejartat kovetően is a nyilvantartasbol megismerhető lesz az az informacio, hogy a vedelmi idő mikor jart le, illetve megallapithato lesz, hogy a szerzőt ettől fuggetlenul is megillető jogok (pl. a nev feltuntetesenek joga) kit illetnek.

A Javaslat szerzősegi velelmet allit fel, rogzitve, hogy az ellenkező bizonyitasaig valamely epiteszeti alkotas eseten azt kell szerzőnek tekinteni, aki a szerzői jogi nyilvantartasban szerzőkent szerepel. Ennek megfelelően egy epulet atepitese, terv atdolgozasa eseten a nyilvantartasban szerzőkent megjelolt szemelytől szukseges felhasznalasi engedelyt kerni.

Árva műnek minősülő építészeti alkotások felhasználása

Arva műről akkor beszelunk, amikor egy műnek, illetve valamely teljesitmenynek a jogosultja ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartozkodik es a felkutatasara az adott helyzetben altalaban elvarhato gondossaggal, johiszeműen elvegzett jogosultkutatas nem vezetett eredmenyre [Szjt. 41/A. § (1) bekezdes]. Annak erdekeben, hogy ilyen esetben az arva művek felhasznalasa ne lehetetlenuljon el, az Szjt. lehetőve teszi, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kerelemre engedelyezze az arva mű felhasznalasat [Szjt. 41/B. § (1) bekezdes]. A Hivatal altal nyujtott felhasznalasi engedely legfeljebb ot evre szol, Magyarorszag teruletere terjed ki, nem kizarolagos, nem atruhazhato, tovabbi felhasznalasi engedely adasara es a mű atdolgozasara nem jogosit.

Tekintettel arra, hogy meglevő epiteszeti alkotasok eseten altalaban nem azok ismetelt tobbszorozese (utanepitese), hanem atepitese (atdolgozasa) a jellemző felhasznalasi mod, a Javaslat arva műnek minősulő epiteszeti alkotasok eseten lehetőve tenne, hogy amennyiben az epulet tulajdonosa terjesztene elő a felhasznalas iranti kerelmet, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalanak engedelye az epiteszeti alkotas atdolgozasara is kiterjedhetne. Emellett az engedely indokolt esetben kerelemre egy alkalommal az eredeti engedely időtartamaval, de legfeljebb ot evvel meghosszabbithato lenne, mivel az epiteszeti alkotas tervenek atdolgozasatol az epulet megvalositasaig hosszu idő telhet el, amelyre a jelenlegi ot eves felhasznalasi időkorlat nem feltetlenul elegendő.

Új szabad felhasználási eset épület helyreállítása esetén

A Javaslat uj szabad felhasznalasi esetet vezetne be, amely lehetőve tenne az epulet rekonstrukcioja erdekeben epulet, rajz vagy epuletterv formajaban megjelenő műveszeti alkotas engedely- es dijfizetes nelkuli tobbszorozeset, valamint a nyilvanossag szamara tortenő hozzaferhetőve tetelet. Az uj szabad felhasznalasi eset celhoz kotott, azaz kizarolag az epulet helyreallitasa erdekeben kerulhet ra sor es csak tobbszorozesre vonatkozhat. A Javaslat tisztazza a helyreallitas fogalmat is, amely az ujjaepitest, valamint az epiteszeti alkotas rendeltetesszerű es biztonsagos hasznalatra alkalmassa tetele erdekeben vegzett felujitasi tevekenyseget jelenti az epitmeny, epitmenyresz eredeti epiteszeti kialakitasanak megtartasa mellett.

Összefoglalás

Megallapithato, hogy a Javaslat hasznos es celszerű modositasokat tartalmaz a korabbi allami vallalatok munkavallaloi altal keszitett tervek jogi sorsanak tisztazasaval kapcsolatban, emellett a szerzői jogi nyilvantartas bevezetese es a szabad felhasznalasi esetek kiegeszitese az epiteszeti alkotasokhoz fűződő szerzői jogokkal kapcsolatos gyakorlati problemakra is megoldast jelenthet, kulonosen az epuletek atepitese eseten a tervek atdolgozasanak megkonnyiteset segithetik elő az emlitett modositasok.

Originally published by Epitesi Hibak.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions