Sweden: Skrifter till Jan Rambergs minne

Last Updated: 22 February 2019
Article by Peder Hammarskiöld

1. Inledning

För några år sedan blev jag och Jan Ramberg utnämnda av den danska Sö- og Handelsretten till ordförande i var sitt skiljeförfarande som handlade om danska försäkringsbolags återförsäkringar hos olika Lloyd's-syndikat. Anledningen till detta var att Danmark precis som Sverige är ett litet land och parterna hade lyckats med konststycket att jäva ut samtliga tänkbara danska skiljemän med kunskaper om återförsäkring. Parterna hade därför beslutat sig för att istället utse två ordföranden från andra nordiska länder än Danmark.

Att valet föll på Jan Ramberg som ordförande var i det närmaste självklart. Jan Ramberg var utan tvivel en av Sveriges mest uppskattade och anlitade skiljemän och dessutom en av de få svenska rättsvetenskapsmännen som hade egen lång erfarenhet från näringslivet. Att även jag blev utsedd som ordförande i det andra förfarandet med delvis samma parter berodde antagligen på att parterna ville ha en praktiker som i sin verksamhet arbetat med försäkring och återförsäkring. De belopp som de danska försäkringsbolagen krävde i skiljeförfarandena var mycket stora och Lloyd's-syndikaten vägrade att betala med hänvisning till olika återförsäkringsrättsliga begrepp.

Återförsäkringsavtal sägs ibland vara en speciell typ av avtal som träffas mellan gentlemän och som styrs av hedervärda principer och traditioner som anses gälla mellan de aktörer som återfinns på den internationella återförsäkringsmarknaden.2 Förhållandet mellan parterna anses ofta vara en fråga om "utmost good faith" eller "uberrima fides".3 Det historiskt sett relativa fåtalet återförsäkringsbolag på marknaden och parternas önskan att kunna ha goda affärmässiga relationer även efter en tvist anses ha bidragit till uppkomsten av en tradition där parterna har försökt lösa tvister på ett gentlemannamässigt sätt och endast i sista hand genom skiljeförfarande. En bestämmelse som återfinns i en del återförsäkringsavtal speglar detta tänkesätt:

"This agreement is considered by the parties hereto as an honourable undertaking, the purpose of which is not to be defeated by a strict or narrow interpretation of the language thereof."

Som en följd av denna tradition har de flesta tvister rörande återförsäkringsfrågor prövats av skiljenämnd och de domstolsavgöranden som trots allt finns är ofta från engelsk eller amerikansk domstol. Appellationsdomstolen i New York har uttryckt detta på ett träffande sätt:

"This appeal calls upon us to resolve a question of reinsurance law — a field in which differences have often been settled by handshakes and umpires, and pertinent precedents of this court are few in number."4

Tvister rörande återförsäkring har således ofta lösts med handslag eller skiljeförfarande mellan gentlemannamässiga parter som litar på varandra.5 Eftersom Jan Ramberg utöver att vara en lysande jurist och en legendarisk rättsvetenskapsman också var en äkta gentleman kan det därför kanske vara passande att skriva något om gentlemannamässighet och återförsäkringsavtal ur ett svenskt juridiskt perspektiv. Sedan länge har nämligen såväl den ekonomiska som den juridiska utvecklingen gjort att betydelsen av att återförsäkringsavtal kan ses som avtal mellan gentlemän ifrågasatts internationellt.6

Ett kapitel om återförsäkrares rätt att i vissa situationer häva återförsäkringsavtal i Terry O'Neills och Jan Wolonieckis The Law of Reinsurance inleds till exempel med följande dikt:

"An underwriter at Lloyd's Who wants to be 'one of the boys' Will scratch without any thought Any risk that he's brought, But when there's a loss, he avoids."7

Om det finns något korn av sanning i denna dikt torde det knappast längre vara så att återförsäkringsavtal är en sorts avtal mellan gentlemän. Det framstår som föga gentlemannamässigt att ingå ett avtal för att sedan ta första chans att undgå ansvar enligt avtalet.

Innan jag går närmare in på juridiken kring återförsäkring tänkte jag ge en kort överblick över återförsäkringens historia och syfte samt ta upp vissa begrepp som ofta används inom återförsäkring. Som vi kommer att se är innebörden av dessa begrepp ofta oklar.

2. Återförsäkringens historia

Återförsäkring är, som ordet skvallrar om, inget annat än försäkring av försäkringsbolag. Detta innebär i princip två saker, dels att försäkringsbolaget försäkrar sig mot risken att ådra sig alltför stora förluster från sin försäkringsverksamhet, dels att försäkringsbolaget överlåter en del av sina risker till ett annat försäkringsbolag. Annorlunda uttryckt handlar återförsäkring alltså om att sprida den risk som ett försäkringsbolag försäkrat vidare till ännu ett försäkringsbolag.

Återförsäkringens historia är lång och påstås ha sitt ursprung – likt försäkring i största allmänhet – inom marinförsäkringen i Europa. Ett tidigt exempel på återförsäkring som ofta nämns härstammar från Italien år 1370. Ett skepp skulle segla från Genuas hamn till kuststaden Sluys i Nederländerna. Skeppet var försäkrat för hela resan, men hos försäkrarna var man orolig för den särskilt farliga sträckan mellan Cádiz i Spanien och Sluys. Därför tog man ut en återförsäkring för det fall något skulle hända skeppet på den sträckan, medan man själv behöll risken för sträckan från Genua till Cádiz.8

Återförsäkringen och olika återförsäkringsprodukter utvecklades därefter succesivt och återförsäkring förekom i olika former främst inom marinförsäkring på 1600- och 1700-talet. De första specialiserade återförsäkringsbolagen bildades i Tyskland och Schweiz i mitten av 1800-talet.

En av de kanske viktigaste händelserna i återförsäkringens historia är sannolikt grundandet av Lloyd's i London. Lloyd's är inte, och har egentligen aldrig varit, ett försäkringsbolag. I stället är det en slags marknadsplats för både försäkring och återförsäkring där välbeställda individer har kunnat meddela försäkringar med sina egna förmögenheter som insats. Dessa personer (och ibland bolag) kan samarbeta i syndikat för att kunna teckna större risker än vad deras individuella förmögenheter klarar av. Marknaden grundades ursprungligen 1686 av Edward Lloyd i ett kafé på Tower Street i London. Idag har Lloyd's mer än 100 syndikat och 200 försäkringsmäklare och är världens sjätte största återförsäkrare. London har vuxit till en av de största marknaderna för återförsäkring i världen. Världens tre största återförsäkringsbolag kommer dock alla från det tyska språkområdet; Swiss Re, Münchner Rück och Hannover Re även om numera även amerikanska och asiatiska återförsäkringsbolag tagit sig upp på topp tio-listan.9 Samtliga specialiserade återförsäkringsbolag på den svenska marknaden är i princip internationella återförsäkringsbolag.10

3. Återförsäkringens syfte och några grundläggande begrepp

Det anses allmänt att återförsäkring har två huvuduppgifter, nämligen att skydda försäkringsbolag mot extremt stora skador, så kallade katastrofskador, samt att skapa möjlighet för försäkringsbolag att öka sin teckningskapacitet, dvs. att teckna större risker än vad som annars vore möjligt med hänsyn till försäkringsbolagets ekonomiska ställning och reserver.11

Den på återförsäkringsområdet legendariske Klaus Gerathewohl uttrycker det så här i den engelska utgåvan av hans bok "Rückversicherung – Grundlagen und Praxis": ...the direct insurer can reduce the underwriting risk by having it reinsured with another company; in this case – just like the policyholder – he substitutes fixed costs for variable costs."12

Återförsäkring delas traditionellt upp i två olika kategorier; fakultativ eller obligatorisk återförsäkring.13

Fakultativ återförsäkring innebär att ett försäkringsbolag ("direktförsäkraren" eller "cedenten")14 tecknar återförsäkring för en specifik risk. En fakultativ återförsäkring förhandlas individuellt och ett separat återförsäkringsavtal tecknas för varje risk.

Vid obligatorisk återförsäkring, som är den vanligaste återförsäkringsformen, tecknar cedenten ett återförsäkringsavtal som innebär att cedenten är förpliktigad att avge risk inom ramen för ett visst försäkringsbestånd och återförsäkraren å sin sida är skyldig att ta emot de avgivna riskerna. Till skillnad från de fakultativa avtalen täcker obligatoriska återförsäkringsavtal således inte bara en utan samtliga risker som cedenten avger inom ramen för återförsäkringen.

Utöver dessa två huvudkategorier förekommer även andra former av återförsäkring till exempel "fakultativ/obligatorisk återförsäkring" som innebär att cedenten inte är skyldig att cedera risker, men om cedenten skulle avge risker så är återförsäkraren skyldig att acceptera de risker som avges. En annan form av återförsäkring är "poolåterförsäkring", där ett antal direktförsäkringsbolag (och ibland även återförsäkringsbolag) återförsäkrar till exempel sina flygförsäkringsrisker eller atomförsäkringsrisker genom en pool, i vilken direktförsäkringsbolagen ansvarar med en andel som kan stå i proportion till bolagets avgivna premievolym eller någon annan liknande fördelningsnyckel. Nordiska Kärnförsäkringspoolen är ett exempel på en sådan "poolåterförsäkringslösning".15

De flesta former av återförsäkring kan klassificeras antingen som proportionell återförsäkring eller icke-proportionell återförsäkring.16 När det är fråga om pro- portionell återförsäkring övertar återförsäkringsbolaget en proportionell andel av ansvaret enligt direktförsäkringarna och erhåller en motsvarande del av premierna från direktförsäkringen. Vid icke-proportionell återförsäkring övertar återförsäkringsbolaget ansvaret för skadebelopp som överstiger en viss avtalad skadenivå. För detta erhåller återförsäkringsbolaget en återförsäkringspremie som avtalats särskilt med cedenten.

Den proportionella återförsäkringen brukar i sin tur delas upp i två typer; kvotåterförsäkring och excedentåterförsäkring.17 Kvotåterförsäkring innebär att de försäkringar som ingår i ett försäkringsbestånd återförsäkras med en viss procentuell andel. Excedentåterförsäkring är en vanlig form av proportionell obligatorisk återförsäkring där cedenten återförsäkrar den del av den individuella risken som går utöver cedentens självbehåll (på engelska:"surplus").

Även den icke-proportionella återförsäkringen kan delas upp i två former; excess of loss-återförsäkring och stop loss-återförsäkring.18 Excess of loss-återförsäkring ger skydd för en enskild skada och stop loss-återförsäkring ger skydd mot att det sammanlagda skadeutfallet inte blir större än ett visst belopp.

Det förekommer naturligtvis också ett stort antal andra typer av återförsäkringar som jag inte tänker trötta läsaren med.

Ett direktförsäkringsbolag har normalt sett olika återförsäkringsprogram där bolaget använder en kombination av flera av dessa olika former av återförsäkring. Oavsett återförsäkringsform följer återförsäkringsavtalen ofta vissa mallar som är baserade på engelska och andra internationella förlagor. Vanligtvis innehåller därför återförsäkringsavtal en eller flera av följande mera generella bestämmelser: "utmost good faith", "follow the fortunes", "errors and omissions" samt "inspection of books". Därutöver förekommer i princip alltid en skiljeklausul i avtalet som föreskriver mer eller mindre stränga krav på att skiljenämnden ska ha lång erfarenhet av försäkring eller återförsäkring.19

Jag kommer att diskutera "utmost good faith" och "follow the fortunes" inom återförsäkring nedan under avsnitt 5 och 6.

To view the full article click here

Footnotes

1 Advokat och senior partner i Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

2 Se t ex Gerathewohl, Klaus, Reinsurance Principles and Practice, Volume 1, s. 413 ff. och Thomas , Steven W., Utmost good faith in reinsurance: A tradition in need of adjustment, Duke Law Journal Vol. 41:1548 s. 1557 och 1558 not 47.

3 Ibland förekommer begreppet på latin istället i genitivform "uberrimae fidei".

4 Sumitomo Marine & Fire Ins. Co. v. Cologne Reins. Co. of Am., (552 N.E.2d 139 N.Y. 1990)

5 Liknande system som i återförsäkringsbranschen lär för övrigt ha utvecklats i diamantbranschen enligt Bernstein, Lisa, Opting Out Of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond Industry, J.Leg St. 115 (1992)

6 Thomas, s. 1552 och Cohen, DeMasi & Krauss, Uberrimae Fidei and Reinsurance Rescission: Does A Gentlemen's Agreement Have A Place in Today's Commercial Market?, 29 Tort & Ins L. 602 samt Edelman, Colin och Burns, Andrew, The law of Reinsurance (2 uppl. 2013) , Preface s. 3

7 Aikens, Richard, The post-contract duty of good faith in insurance contracts: is there a problem that needs a solution, Journal of Business Law, (2010) s. 379

8 Golding, C. E., The Law and Practice of Reinsurance , 5 uppl, 1987, s. 2. Även denna historia gör återförsäkring till ett lämpligt ämne i en minnesskrift till Jan Ramberg som var en mycket hängiven seglare och ägnade en stor del av sitt författarskap åt sjö-och transporträtt.

9 Top 50 global reinsurers – Atlas Magazine, November 2017 10 Enligt Finansinspektionens företagsregister är det enda registrerade svenska återförsäkringsbolaget ett captive bolag som ägs av ett av de stora svenska börsbolagen.

11 Gerathewohl, Klaus, Reinsurance Principles and Practice, Volume 1, s. 1 ff.

12 Gerathewohl , s. 21

13 Se Edelman och Burns, 1.40. På engelska kallas de två typerna av återförsäkring "facultative" respektive "treaty".

14 En vanlig term för att beskriva direktförsäkraren i återförsäkringsförhållanden är "cedenten". Cedent kommer från verbet "cedera" – att avge. Som framgått ovan är det just vad direktförsäkraren gör, nämligen avger (cederar) en del av risken till återförsäkraren.

15 SOU 2006:43 s.224 f.

16 Edelman och Burns, 1.33 ff.

17 A.a. 1.53 ff. På engelska kallas detta "Quota share reinsurance" repektive " Surplus reinsurance"

18 A.a. 1.62 ff. På engelska följaktligen benämnt "Excess of loss reinsurance " respektive "Stop loss reinsurance"

19 I skiljeklausulen i återförsäkringsavtal förekommer dessutom ofta engelska begrepp som till exempel "umpire" och andra begrepp som har oklar innebörd i svensk rätt och i de flesta länder utanför Storbritannien. Även i de fall då skiljeförfarandet ska äga rum i Sverige och svensk lag ska vara til�- lämplig används ibland "umpire" och andra begrepp som är främmande för svenska jurister. Det förefaller som många återförsäkringsavtal använder engelska begrepp slentrianmässigt i skiljeklausulen utan att man har övervägt hur dessa ska kunna tillämpas i det land där skiljeförfarandet ska äga rum. Ett ytterligare problem är att det regelmässigt ställs krav i skiljeklausulerna på att skiljemännen ska ha lång erfarenhet av återförsäkring eller till och med ska ha arbetat inom branschen, vilket naturligtvis gör det svårt att hitta skiljemän som uppfyller skiljeklausulens krav.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions