Hungary: A HÉA-levonási jog

Last Updated: 11 April 2019
Article by Katona & Partners Attorneys At Law
Most Popular Article in Hungary, April 2019

Értelmezési kérdések: a magyar adóhatóság gyakorlata és az európai uniós jog gyakorlati példán keresztül

1. A tárgyi eset és annak adóhatósági megítélése

A szóban forgó esetben hatályosan létrejött szerződések alapján kiállított számlák szerinti gazdasági események teljesülése minden kétséget kizáróan megtörtént.

Az adóhatóság megállapította, hogy a számlakibocsátó cég ugyanakkor nem volt alkalmas a szerződések teljesítésére, mivel nem rendelkezett azok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel: a megbízás teljesítésében alvállalkozók nem működhettek közre, és készlettel sem rendelkezhetett, mivel a bankszámla forgalma nem utalt sem szolgáltatás igénybevételére, sem pedig beszerzésre, és a teljesítéshez szükséges gépjárművekkel sem rendelkezett.

Azaz az adóhatóság megítélése szerint a számlák szerinti gazdasági események nem a számlában szereplő felek között valósultak meg.

A teljesítő cégnél további szabálytalanságokat is megállapított az adóhatóság, mint tevékenység hatósági nyilvántartásba vétel, továbbá a tevékenység által indokol telephely fellelhetőség hiánya, és a tevékenységhez képest túl alacsony törzstőke, valamint az éves beszámoló beadásának elmulasztása.

Kétségtelen volt ugyanakkor és a szerződő fél is meggyőződött róla, hogy a szolgáltató cég rendben működött érvényes adószámmal rendelkezett

Az adóhatóság nézőpontja szerint ugyanakkor a szerződő fél a szerződéses partnerénél a fenti hiányosságok miatt az ésszerűen elvárható intézkedést elmulasztotta és nem a körültekintő gazdasági szereplő gondosságával járt el az szerződéses partnere kiválasztása ellenőrzése körében, amelynek következtében nem tudott a számlakibocsátó adókijátszásáról, ezért az adólevonási jog gyakorlására nem jogosult és az adó hatóság megalapozottan állította a szerződő fél által befogadott számlák hiteltelenségét és tagadta meg a számlák után szerződő féltől az Áfa (HÉA") levonási jogot.

2. A helyes és uniós értékelése a HÉA levonási jognak

A) Jogi értékelés

1.) A HÉA-levonási jog jogi alapja

Az Áfa tv. 120. § és a) bek. szinte szó szerint azonos a HÉA-irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (továbbiakban Irányelv) 168. cikk a) pontjával Az adóalany, amennyiben a termékeket és szolgáltatásokat az adóköteles tevékenységének folytatása szerinti tagállamban adóköteles tevékenységéhez használja fel, jogosult az általa fizetendő adó összegéből levonni a következő összegeket: a részére más adóalany által teljesített vagy teljesítendő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után az ebben a tagállamban fizetendő vagy megfizetett HÉA-t."

2.) A HÉA-levonási jog gyakorolhatóságának feltételei

A vonatkozó EU-s joggyakorlat megállapítja, hogy a HÉA-levonási jog gyakorolható, hogyha a levonási jog gyakorlása vonatkozásában a szolgálásról, illetve termékértékesítésről kiállított számla vonatkozásában az előírt valamennyi

 • formai és
 • tartalmi követelmény teljesült, és
 • az adóalanynak nem volt tudomása az számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülményről.

a) A formai követelmények teljesülése

A számláknak a rájuk vonatkozó formai követelményeknek meg kell felelniük.

b) A tartalmi követelmények teljesülése

A vonatkozó hatósági vélemény megállapítja, hogy az adólevonási jog gyakorlásának kötelező feltétele a tartalmilag hiteles számla.

A tartalmi hitelesség körében vizsgálandó, hogy

 1. a számlában szereplő gazdasági esemény megtörtént-e,
 2. a számlában szereplő felek között valósult-e meg
 3. bizonyítható-e, hogy adócsalás/adókijátszás történt.

A legfontosann pont, hogy az adócsalás/adókijátszás megtörténte

A vonatkozó uniós joggyakorlat megállapítja, hogy minden egyes ügyletet önállóan kell vizsgálni, és a korábbi vagy későbbi események nem változtatnak az értékesítési lánc egyes ügylet jellegén. Azon egyes ügyletek, amelyek önmagukban nem valósítanak meg HÉA-kijátszást, eleve megvalósult gazdasági tevékenységnek minősülnek, és az ilyen ügyletet végző adóalany HÉA-levonási joggal rendelkezik, és pedig attól függetlenül, hogy az értékesítési láncon belül más megelőző ügylet HÉAkijátszást valósít meg és amelyekről az adóalany nem tudott és nem is kellett tudnia.

Csak az vezethet ugyanis az adólevonásra vonatkozó jogtól való megfosztáshoz, amennyiben az adóalany vonatkozásában objektív tényezőkre figyelemmel megállapításra kerül, hogy ezen adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az említett szolgáltatások HÉA-adócsalás részét képezik.

Az adóhatóság feladata pedig, hogy a jogilag megkövetelt módon bizonyítsa azon objektív körülmények fennállását, amelyek alapján az a következtetés vonható le, hogy az adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel az eladó, illetve a szolgáltató vagy az értékesítési láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett HÉAadócsalásban vesz részt.

1. Adóhatóság által folytatott bizonyítás

Amennyiben pedig az adóhatóság a hatósági vizsgálat tárgyát képező szerződések szerinti ügyekben HÉA-adócsalás – körhintacsalás - elkövetését nem állapította meg, és a tényállás szerint szerződések körében történt teljesítést erre nem is vizsgálta, akkor nem volt bizonyítható és az adóhatóság nem is bizonyíthatta, hogy Szerződő fél tudott, vagy tudhatott volna az értékesítési láncban HÉA-adócsalás elkövetéséről, főleg nem hogy maga HÉA-adócsalás részese lett volna.

a) Szerződések teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek hiánya

Az uniós joggyakorlat szerinti ellentétes az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja a levonási jogot azzal az indokkal, hogy az adóalany nem győződött meg arról, hogy a levonási joga gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre vonatkozó számla kibocsátója rendelkezik-e a szóban forgó termékekkel, és képes-e azok szállítására.

b) Jogszerű működés hiánya

Az uniós joggyakorlat szerint továbbá

 • az adóhatóság feladata az adóalanyoknál az ahhoz szükséges ellenőrzések elvégzése, hogy felderítse a héával kapcsolatos szabálytalanságokat, illetve csalásokat
 • a tagállamok kötelesek ellenőrizni az adóalanyok bevallásait, az utóbbiak elszámolásait és az egyéb vonatkozó iratokat

c) Szerződések megkötésének és teljesítésének körülményei – kellő körültekintés

Az uniós joggyakorlat szerint, amennyiben szabálytalanságra vagy csalásra utaló körülmények állnak fenn, a körültekintő gazdasági szereplőt az ügy körülményeitől függően arra kötelezhetik, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy szolgáltatásokat kíván beszerezni – tehát ez mindig az ügy körülményeitől függ, hogy a szerződő félnek milyen magatartást kell tanúsítania, viszont ezt nem üresítheti ki az adóhatóság oldalán fennálló kötelezettségeket és nem is teheti felelőssé a szerződő felet olyan szabálytalanságokért, amelyeket partnere úgy követ el, hogy azokért jogi felőség nem terheli.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions