ביום 5.12.2016 אישרה ועדת שרים לרגולציה תכנית, במסגרתה, יופחתו רגולציות עודפות בענף המלונאות. תכנית הפחתת רגולציה זו, הינה פועל יוצא של מדיניות כללית של הממשלה, לשם הגברת כושר התחרותיות בענף, שמטרתה לעודד הקמת בתי מלון חדשים ולפעול להוזלת מחירי הנופש בישראל (להלן, בהתאמה: "ההחלטה" ו- "התכנית").

במסגרת התכנית, קבעה ועדת שרים לרגולציה הוראות שונות לביצוע במשרדי הממשלה השונים, שעיקריהן יפורטו בתמצית להלן: 
  • הפחתת דרישות המיגון במלונות - נקבעו הקלות ביחס לדרישות המיגון במלונות, לרבות ביחס לבניית שטחי המיגון, כך, שבין היתר, הוחלט כי דרישות המיגון במלונות תהינה בשטח של 1 מ"ר ליחידת אירוח, ובכל מקרה שטח מינימלי של 10 מ"ר (הפחתה של כ-60% מהנדרש כיום). 
  • השהיית ההחלטה לתוספת תקן במעליות - בהתאם להחלטה, ניתנה ביום 11.12.2016 הנחיה מאת המפקחת על העבודה על השהיית הדרישה לשדרוג מעליות מבוקרות מסוג ACVV, VVVF מכח הנחיות 564581 ו-574355 (שעיקרן, ביצוע בדיקות תקופתיות למעליות מהסוג האמור וכן התקנת מערכות שונות בהתאם לסוג המבנה) וזאת עד הודעה חדשה, כאשר השדרוג בהתאם להנחיה מספר 550913 נותר כהמלצה בלבד.
  • בריכות - נקבעו הקלות לעניין מפעילי בריכה במלונות, כך, שמפעיל בריכה יידרש להיות בזמינות של 15 דקות מקריאה, ובתום שנה ממועד ההחלטה, תבחן הארכה של הזמן האמור. עוד הוחלט במסגרת התכנית, לבטל ולצמצם חלק מהדרישות לבניית מתקנים נלווים בבריכות המשרתות בעיקר את אורחי המלון.
  • רישוי עסקים - נקבעו הקלות ביחס לרישוי עסקים, כך שבין היתר, הוחלט, לתקן דרישות מכח חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968 על תקנותיו, בסוגיות להלן: הארכת תוקף רישיון עסק של מלון ל-10 שנים מיום מתן האישור, ביטול הדרישה לרישיון עסק נפרד לחדר כושר במלון הפתוח לאורחי המלון בלבד וכן בחינת תיקון להסדרים נוספים בחוק רישוי עסקים, כך שיובחנו סוגים שונים של עסקים עליהם החוק חל.
  • ארנונה - נקבע כי תוך 60 ימים ממועד ההחלטה תבחן התכנות לביצוע תכנית ניסיונית ("פיילוט") לגביית ארנונה, שתבוסס על תפוסת חדרי המלון.
  • עובדים זרים - הוחלט להקים צוות שיבחן מתן אישורים והקלות בהעסקת עובדים זרים והפחתת ההיטל בגין העסקתם במלונות.
  • עוד הוחלט לבחון צמצומים שונים ונוספים ברגולציה, והכל כאמור וכמפורט בהחלטה.
בהתאם להחלטה, נדרש דיווח של משרדי הממשלה השונים בקשר עם יישומה של ההחלטה בתוך תשעים (90) ימים מקבלת ההחלטה.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.