פסק הדין עוסק בבקשה לאישור הסדר פשרה שהושגה בתביעה הנגזרת אשר הוגשה בשם חברת דיסקונט השקעות ("החברה") כנגד חברי הדירקטוריון באותה תקופה, בשל הנזק שנגרם לחברה מפאת השקעותיה בסכום שהוערך בכשליש מיליארד ₪, בעבור רכישת שליטה בעיתון מעריב. בין הצדדים נוהל הליך גישור מחוץ לבית משפט אשר במהלכו הוצעה הצעת פשרה שנדחתה על ידי בא כוח התובע הנגזר. לאחר הגשת התביעה הנגזרת ואישורה ככזו התחלפו בחברה בעלי השליטה והדירקטוריון, ועמדת החברה ביחס להצעת הפשרה לאחר ההחלפה הייתה שונה מעמדת התובע הנגזר והיא קיבלה את הצעת הפשרה.

בפסק הדין נקבע כי יש לאשר את הסדר הפשרה. תביעה נגזרת עוסקת במימוש זכויות העומדות לחברה על מנת להתמודד עם הכשל בממשל התאגידי הנוצר כאשר לנתבע הפוטנציאלי השפעה על החלטת החברה האם להגיש תביעה נגדו. הבקשה להגשת תביעה נגזרת נגד הדירקטורים שכיהנו בה בעת קבלת ההחלטות בקשר עם רכישת השליטה בעיתון מעריב אושרה כיוון שחלקם השתייכו לקבוצת השליטה בחברה. לאחר העברת השליטה בחברה לבעל שליטה אחר, הפסקת כהונת הנתבעים בדירקטוריון החברה והפסקת היותם בעלי עניין בה, אין חשש כי החלטת דירקטוריון החברה להסכים לפשרה נגועה בניגוד עניינים. במצב דברים זה, וכאשר לא נטען שההחלטה לקבל את הסכם הפשרה עלולה לפגוע בצדדים שלישיים או שהיא התקבלה ללא שהדירקטוריון שקל בצורה עניינית את הנושא, יש מקום לייחס לשיקול דעתו העסקי של דירקטוריון החברה משקל ניכר, אם לא מכריע. השאלה מתי לקבוע שדירקטוריון החברה הופך מנגוע לבלתי נגוע היא שאלה עובדתית, ויש גם להביא בחשבון את הסיכון של ה"אפקט המצנן" שעשוי להיווצר להגשת תביעות נגזרות.

בית המשפט קבע כי במצב דברים בו דירקטוריון החברה התחלף ואינו נגוע יותר בניגוד עניינים והנתבעים אינם בעלי עניין בחברה, קשה לראות מהי ההצדקה שלא לכבד את שיקול דעת דירקטוריון החברה כי הסכם הפשרה משרת את טובת החברה. בשים לב לעמדת באי הכוח בתביעה הנגזרת, אשר בחרו שלא להתנגד לאישור התקשרות החברה בהסכם הפשרה, אלא טענו שניתן להשיג סכום פשרה גבוה יותר, קשה לראות כיצד אימוץ הסכם הפשרה מהווה "גורם מצנן" למוסד התביעה הנגזרת. ההחלטה האם טובת החברה היא להסתפק בסכום המוצע במסגרת הסכם הפשרה, או שמא להמשיך בניהול התובענה, היא החלטה עסקית, שככל הניתן, ראוי להותיר לדירקטוריון החברה.

כמו כן, בית המשפט ציין כי ככלל גם ניהול משא ומתן ביחס לפשרה אפשרית בתביעה הנגזרת צריך להתבצע על ידי התובע הנגזר, והחברה אינה רשאית לנהל משא ומתן זה במסלול העוקף את התובע הנגזר ללא אישור בית המשפט. עם זאת, קשת המצבים בהם ראוי שבית המשפט ייענה בחיוב לבקשת החברה, כאשר השתכנע שדירקטוריון החברה אינו נגוע, רחב משמעותית מאשר במקרה בו הדירקטוריון נתון עדיין בניגוד עניינים. על כן, במקרה בו הדירקטוריון הפך לבלתי נגוע ניתן לשקול את העברת ניהול התביעה לחברה, לא רק כאשר מוכח כי ניהול התובענה על ידי התובע הנגזר "יגרום בסבירות גבוהה וממשית לנזק חמור ובלתי-הפיך לחברה", אלא גם במצבים נוספים.

(תנג (מרכז) 10466-09-12 חברת השקעות דיסקונט בע"מ נ' דנקנר ואח')

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.