Στις 12 Ιουλίου 2019, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε το Σχέδιο Προστασίας της Κύριας Κατοικίας («Σχέδιο Εστία») και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διαπραγματευτούν και υπογράψουν με όσα εκ των αδειοδοτημένων στην Κύπρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων («το Πιστωτικό Ίδρυμα») επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο.

Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή και υλοποίηση του Σχεδίου έχει οριστεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Α. Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής και ένταξης στο Σχέδιο έχουν δανειολήπτες που πληρούν καθορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και οι οποίοι είναι λήπτες Πιστωτικών Διευκολύνσεων (που πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου) από Κυπριακά Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία έχουν υπογράψει με την Κυβέρνηση το προτεινόμενο Μνημόνιο Συναντίληψης.

Β. Βασικά Κριτήρια και Προϋποθέσεις Ένταξης στο Σχέδιο

 1. Το Σχέδιο αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις οι οποίες κατέστησαν Μη Εξυπηρετούμενες κατά ή πριν την 30η Σεπτεμβρίου 2017.
 2. Η Αγοραία Αξίας της Κύριας Κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €350.000.

Σημαντικές Σημειώσεις

 • Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποτελεί τον κρίσιμο χρόνο εκτίμησης και καθορισμού της αγοραίας αξίας της Κύριας Κατοικίας.
 • Η εκτίμηση πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εκτιμητές οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και διορίζονται από τον Αιτητή και το Πιστωτικό Ίδρυμα ξεχωριστά.
 • Ο Αιτητής δύναται να εγκαταλείψει το δικαίωμα διορισμού εκτιμητή.
 • Το Σχέδιο περιλαμβάνει λεπτομερή μηχανισμό για δίκαιη εκτίμηση της αγοραίας αξίας της Κύριας Κατοικίας μεταξύ Αιτητή και Πιστωτικού Ιδρύματος.
 1. Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα, ήτοι το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα όλων των μελών της Οικογένειας του Αιτητή, ανεξαρτήτως προέλευσης του εισοδήματος, δεν πρέπει να υπερέβαινε κατά έκαστο τα ημερολογιακά έτη 2017 και 2018 τις ακόλουθες μέγιστες τιμές:
  1. €60.000 για οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα ή περισσότερα ·
  2. €55.000 για οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα ·
  3. €50.000 για οικογένειες με 2 εξαρτώμενα τέκνα ·
  4. €45.000 για οικογένειες με 1 εξαρτώμενο τέκνο ·
  5. €35.000 για οικογένειες χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ·
  6. €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Σημειώσεις

 • Μέλη της «Οικογένειας του Αιτητή», για τους σκοπούς του Σχεδίου, αποτελούν ο/η σύζυγος του Αιτητή, ο/η συμβίος/α του Αιτητή (δυνάμει του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου) και τα εξαρτώμενα τέκνα του Αιτητή, νοουμένου ότι διέμεναν στην Κύρια Κατοικία έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2017.
 • «Εξαρτώμενα Τέκνα» για τους σκοπούς του Σχεδίου σημαίνει τα τέκνα (νόμιμα, εκτός γάμου και υιοθετημένα) που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.
 1. Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή κατά έκαστο τα ημερολογιακά έτη 2016, 2017 και 2018, δεν πρέπει να υπερέβαιναν σε τιμές αγοράς, το 80% της Κύριας Κατοικίας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερέβαιναν τις διακόσες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

Σημειώσεις

 • Τα «Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή» ερμηνεύονται για τους σκοπούς του Σχεδίου ως οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, κινητή ιδιοκτησία ή χρηματοοικονομικά στοιχεία της Οικογένειας του Αιτητή, εξαιρούμενης της Κύριας Κατοικίας και αφαιρουμένων τρεχουσών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (εξαιρουμένων, όμως, των Πιστωτικών Διευκολύνσεων που εξασφαλίζονται με εξασφαλίσεις επί της Κύριας Κατοικίας).
 1. Ο Αιτητής θα πρέπει να είναι Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με νόμιμη και συνεχή διαμονή εντός ΕΕ από το 2013 και εντεύθεν.

Γ. Άλλες Κύριες Προϋποθέσεις και Όροι Ένταξης στο Σχέδιο

 1. Η συμμετοχή στο Σχέδιο τελεί υπό την έγκριση του Πιστωτικού Ιδρύματος το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει και κρίνει εάν η λύση Αναδιάρθρωσης που προνοεί το Σχέδιο είναι Βιώσιμη ή μη.
 2. Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις πέραν των €10.000 ή πέραν του 20% των Υπόλοιπων Καθαρών Οικογενειακών Περιουσιακών Στοιχείων του Αιτητή (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο), θα πρέπει να καταβληθούν έναντι των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων πριν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.
 3. Ο Αιτητής οφείλει να παράσχει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για πρόσβαση του Αρμόδιου Φορέα σε στοιχεία που ο Αιτητής έχει υποβάλει σε πιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης ή διαφορετικά καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία απαιτηθούν από τον Αρμόδιο Φορέα για τους σκοπούς του Σχεδίου.
 4. Ο Αιτητής θα κληθεί επίσης να παράσχει εξασφάλιση υπό μορφή πρώτης υποθήκης ή εκχώρησης αγοραπωλητήριου εγγράφου ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εν σχέση με την Πρώτη Κατοικία.

Δ. Διαδικασία Ένταξης στο Σχέδιο Εστία και Χρονοδιαγράμματα

 1. Ο Αιτητής συμπληρώνει και υποβάλει στο Πιστωτικό Ίδρυμα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες όπως παρουσιάζονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης, εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, ήτοι από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2019.
 2. Το Πιστωτικό Ίδρυμα, αφού εξετάσει την αίτηση και όλα τα προσκομισθέντα υποστηρικτικά έγγραφα και πληροφορίες και αξιολογήσει τη βιωσιμότητα της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα και την επιλεξιμότητα της Αίτησης στον Αρμόδιο Φορέα εντός της χρονικής περιόδου από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019.
 3. Ο Αρμόδιος Φορέας, αφού προβεί σε ανεξάρτητη εξέταση και αξιολόγηση της Αίτησης, θα ενημερώσει τον Αιτητή για την επιλεξιμότητα της Αίτησής του μέχρι την 31 Μαρτίου 2019.

Ε. Διαδικασία Αναδιάρθρωσης – Κύριοι Όροι

 1. Το Αρμόδιος Φορέας αναλαμβάνει να αποπληρώνει κατ' ευθείαν στο Πιστωτικό Ίδρυμα το ένα-τρίτο (1/3) των μηνιαίων δόσεων του Αναδιαρθρωμένου Δανείου («η Κρατική Χορηγία»), νοουμένου ότι ο Αιτητής συμμορφώνεται με την υποχρέωση αποπληρωμής των δύο-τρίτων (2/3) εκάστης μηνιαίας δόσης. Η Κρατική Χορηγία θα καταβάλλεται στο Πιστωτικό Ίδρυμα στο τέλος εκάστου έτους, υπό την προϋπόθεση λήψης γραπτής βεβαίωσης από το Πιστωτικό Ίδρυμα ότι ο Αιτητής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο έπακρον.
 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Αρμόδιος Φορέας παύσει οποτεδήποτε να καταβάλλει την Κρατική Χορηγία, ο Αιτητής θα υποχρεωθεί να καταβάλλει από τότε και στο εξής το πλήρες ποσό των εναπομεινάντων μηνιαίων δόσεων.
 3. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας είναι είκοσι-πέντε (25) έτη. Η αντίστοιχη διάρκεια αποπληρωμής για κάθε Αναδιαρθρωμένο Δάνειο συναρτάται με την ηλικία του Αιτητή, ως ορίζεται ειδικά στο Σχέδιο.
 4. Το επιτόκιο αποπληρωμής του Αναδιαρθρωμένου Δανείου θα είναι κυμαινόμενο. Κατά τα πρώτα επτά (7) έτη, το επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει του Euribor έξι (6) μηνών, πλέον περιθωρίου δυόμιση ποσοστιαίων μονάδων (2,5%). Το συνολικό ποσοστό για την προαναφερόμενη περίοδο των επτά (7) ετών δεν θα ξεπερνά το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) ετησίως. Για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής του Αναδιαρθρωμένου Δανείου, το επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει του Euribor έξι (6) μηνών, πλέον περιθωρίου δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων (2,0%) χωρίς την εφαρμογή μέγιστης ποσοστιαίας τιμής ως θα εφαρμόζεται κατά τα πρώτα επτά (7) έτη.
 5. Το μέγιστο οφειλόμενο ποσό Αναδιαρθρωμένου Δανείου θα ισούται με το ελάχιστο μεταξύ (α) του συνολικού υπολοίπου των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων κατά την ημερομηνία Αναδιάρθρωσης και (β) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας. Νοείται ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα δύναται, για τους σκοπούς και στο πλαίσιο της Αναδιάρθρωσης, να παραχωρήσει επιπρόσθετη έκπτωση και να αποδεχτεί την καταβολή ποσού χαμηλότερου των δύο προαναφερόμενων ποσών προς αποπληρωμή του προς αναδιάρθρωση δανείου.
 6. Ο Αιτητής θα έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του μέρους του Αναδιαρθρωμένου Δανείου που του αναλογεί, δηλαδή τα δύο-τρίτα (2/3) του δανείου, στην οποία περίπτωση ο Αρμόδιος Φορέας θα συνεχίσει να καταβάλλει το υπόλοιπο ένα-τρίτο (1/3) σύμφωνα με το Σχέδιο.
 7. Σε περίπτωση αθέτησης από μέρους του Αιτητή των Αναδιαρθρωμένων Υποχρεώσεων, η καταβολή της Κρατικής Χορηγείας τερματίζεται πάραυτα, ο Αιτητής θα επιβαρυνθεί με την υποχρέωση επιστροφής στον Αρμόδιο Φορέα του συνόλου της Κρατικής Χορηγίας που θα έχει καταβληθεί στο Πιστωτικό Ίδρυμα και το Πιστωτικό Ίδρυμα θα μπορεί να προχωρήσει δικαιωματικά με νομικά μέτρα εναντίον του Αιτητή, περιλαμβανομένης της εκποίησης της Κύριας Κατοικίας ή άλλων ενυπόθηκων ακινήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Μεταβιβάσεων και Υποθηκεύσεων Ακινήτων Νόμου.

ΣΤ. Άλλες Σημαντικές Πρόνοιες του Σχεδίου

 1. Η ισχύς του Σχεδίου αρχίζει από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019.
 2. Το Πιστωτικό Ίδρυμα δεν θα προβαίνει σε λήψη νομικών μέτρων για Πιστωτικές Διευκολύνσεις που εξασφαλίζονται από Κύρια Κατοικία, για τις οποίες εκκρεμεί ενώπιον του προς εξέταση αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο.
 3. Ο Αιτητής έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της απόφασης του Αρμόδιου Φορέα να απορρίψει την αίτηση του.
 4. Το Σχέδιο προνοεί επίσης για τους όρους ή τον τρόπο χειρισμού των ακόλουθων διαδικασιών, περιπτώσεων ή ζητημάτων:
  1. Υπολογισμό της αξίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας πέραν της Κύριας Κατοικίας, της Κινητής Ιδιοκτησίας και των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων ·
  2. Διάθεση εισπράξεων από την εκποίηση της Κύριας Κατοικίας ·
  3. Περιπτώσεις όπου ο Δανειολήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Ιδιοκτήτη της Κύριας Κατοικίας ·
  4. Χωρισμένα ζεύγη ·
  5. Προβλήματα ως προς τον τίτλο ιδιοκτησίας της Κύριας Κατοικίας ·
  6. Περιπτώσεις όπου ο Αιτητής είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσαντας ·
  7. Τροποποίηση υφιστάμενων συμφωνιών ·
  8. Χειρισμό εγγυήσεων και άλλων εξασφαλίσεων ·
  9. Τρόπο χειρισμού περιπτώσεων όπου το προς αναδιάρθρωση δάνειο εξασφαλίζεται από πρόσθετες εξασφαλίσεις εκτός της Κύριας Κατοικίας, αλλά και στην περίπτωση που το δάνειο δεν καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από αυτές.

Ζ. Σημαντικές Υποσημειώσεις

 1. Πιο κάτω παρατίθεται σχετικός σύνδεσμος (link) που παραπέμπει στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δίδοντας τη δυνατότητα στην αναγνώστη να πετύχει πρόσβαση και αναγνώσει, εφόσον το επιθυμεί, το σύνολο του κειμένου του Σχεδίου.
 2. Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει μόνο τις κυριότερες πρόνοιες του Σχεδίου συνοπτικά και σε πιο απλουστευμένη μορφή. Επί ορισμένων σημείων, το Σχέδιο είναι αρκετά λεπτομερές και προς αποκόμιση πλήρους ενημέρωσης, προτρέπουμε τον αναγνώστη να διαβάσει και μελετήσει το ολόκληρο το κείμενο του Σχεδίου ή αναζητήσει πλήρεις λεπτομέρειες από νομικό ή άλλο ειδικευμένο σύμβουλο.
 3. Οποιοιδήποτε όροι ή φράσεις αναγράφονται στο παρόν άρθρο με κεφαλαία γράμματα, ερμηνεύονται ειδικά στο Σχέδιο. Στο παρόν άρθρο παρατίθεται η ερμηνεία για μερικούς εξ αυτών.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.