Εν συντομία Στα

πλαίσια των εξουσιών της και σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεών της, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στις 21 Αυγούστου 2020 στην έκδοση νέων Κανονισμών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19 για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

Παραθέτουμε περιληπτικά πιο κάτω τις κυριότερες πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών.

Αναλυτικά

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε εργοδοτουμένους Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων παραχωρείται σε μισθωτούς των πιο πάνω επιχειρήσεων που δεν έχουν επαναδραστηριοποιηθεί ή έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 35% για την περίοδο από την 01/08/20 μέχρι την 31/08/20 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το 2019, τότε η σύγκριση θα γίνει με τη περίοδο που προηγείται της 01/08/20, μη λαμβανομένης υπόψη της περιόδου 16/3/20-31/07/20. Σημειώνεται ότι η μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID 19.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε εργοδοτουμένους επιχειρήσεων που εμπίπτουν σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την Τουριστική Βιομηχανία ή με τον τουρισμό ή με επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή παραχωρείται σε μισθωτούς των πιο πάνω επιχειρήσεων που προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για την περίοδο από την 01/08/2020 μέχρι την 31/08/2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το 2019, τότε η σύγκριση θα γίνει με την περίοδο που προηγείται της 01/08/2020, μή λαμβανομένης υπόψη της περιόδου 16/3/20-31/07/20. Σημειώνεται ότι η μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID 19. Η επιχείρηση θα θεωρείται συνδεδεμένη με τις πιο πάνω οικονομικές δραστηριότητες εάν ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης προέρχεται τουλάχιστον κατά 40% από τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων που εντάσσονται στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης παρέχεται σε εργοδοτουμένους επιχειρήσεων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή με βάση τα πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και δεν έχει διαφοροποιηθεί ή φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε εργοδοτουμένους επιχειρήσεων Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων παρέχεται σε εργοδοτουμένους επιχειρήσεων που δεν ασκούν οποιαδήποτε από τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν καθοριστεί και παρουσιάζονται σε Παράρτημα της Απόφασης και που υφίστανται μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 35%.

Η μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 35% υπολογίζεται για την περίοδο από τη 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το 2019, τότε η σύγκριση θα γίνει με τη περίοδο που προηγείται της 1/08/2020, μή λαμβανομένης υπόψη της περιόδου 16/3/20-31/07/20. Σημειώνεται ότι η μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID 19.

Κατά την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων, στις περιπτώσεις ομίλων εταιρειών (υπό την έννοια σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, ή σχέσης συνδεδεμένων εταιρειών με κοινό κύριο μέτοχο), που κατέχουν πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη και οι δραστηριότητες των εταιρειών αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση ή ένα εργοδότη.

Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στα πιο πάνω σχέδια είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το πιο πάνω διάστημα.

Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή του υπολοίπου του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το σχετικό επίδομα, εφόσον δεν εργάζονται στην επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο σχέδιο έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού με την καταβολή και των ανάλογων εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο εργοδοτούμενος δύναται να απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. Το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων παρέχεται σε αυτοτελώς εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως φωτογράφοι, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ενοικίασης, συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών, οδηγοί ταξί, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, πλανόδιοι πωλητές τροφίμων και πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων, και έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για την περίοδο 01/08/20 μέχρι 31/08/20.

Η σχετική ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στα πιο πάνω σχέδια θα πρέπει να υποβληθεί από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια αυτά παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

2. Κανονιστική Διοικητική Πράξη 5343 - Η περί Ειδικού Σχεδίου Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων Απόφαση (Αρ.40) του 2020

Βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό είναι να παρέχουν ελκυστικές προσφορές για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Στις επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και θα ενταχθούν στο ειδικό σχέδιο θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 70% των εργοδοτουμένων τους για την περίοδο 01/08/20-31/08/20. Στο υπόλοιπο 30%, περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη.

Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά η σχετική δήλωση στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης. Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά σε όσους εργοδοτούμενους δεν εργάστηκαν καθώς και σε όσους εργάστηκαν μαζί με το υπόλοιπο του μισθού.

Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό σχέδιο εφόσον υποβληθεί μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης εφόσον έχει επαναδραστηριοποιηθεί και στην οποία θα αναφέρεται ρητά η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε ή όχι.

Επωφελούμενες επιχειρήσεις των Σχεδίων Προσωρινής Αναστολής (Ολικής ή Μερικής) Εργασιών στα Ξενοδοχεία κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Μαρτίου 2020 (για ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2020 - Μαΐου 2020) και οι οποίες θα συμμετάσχουν σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζει σκοπούς στήριξης των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας, υποχρεούνται να ενταχθούν στα αντίστοιχα Σχέδια Προσωρινής Αναστολής Εργασιών κατά την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31η Μαρτίου 2021 (1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Μαΐου 2021 για ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων), δεδομένης της απαγόρευσης απολύσεων.

Υπάλληλοι των ξενοδοχείων, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμά τους για πληρωμή επιδόματος ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια Ανεργιακών Επιδομάτων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα δικαιούνται από τον Νοέμβριο 2020 και για περίοδο μέχρι 156 ημερών επίδομα ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έστω και αν δεν απασχοληθούν για 26 εβδομάδες και δεν καταβάλουν τις ανάλογες εισφορές που προνοούνται στη σχετική Νομοθεσία.

Ξενοδοχεία που συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποχρεούνται να ενταχθούν στα Σχέδια Προσωρινών Αναστολών που εφαρμόζονται κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021 (Ιανουάριος 2021 – Μάιος 2021 για ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων).

Οι οποιεσδήποτε νέες προσλήψεις από την επιχείρηση θα πρέπει να γίνονται κατά προτεραιότητα από τους ξενοδοχοϋπάλληλους που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το ανεργιακό τους επίδομα το 2020.

Μέτρα Στήριξης της Κυπριακής Κυβέρνησης κατά των επιπτώσεων του Κορωνοϊού (COVID-19) στην Κυπριακή Οικονομία - Έκδοση νέων Κανονισμών από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.