במסגרת תקנות מס הכנסה שפורסמו ביום ה-1 לנובמבר 2017, נקבע כי מכירת אופציות עובדים "שלא מרצון", שהתרחשה לפני תום תקופת ההחזקה בת השנתיים אצל נאמן (המהווה תנאי למיסוי עובד ב-25%), תוכל בכל זאת לזכות עובדים בהקלת המס שבמימוש האופציות גם באחד מהתרחישים הבאים:

  1. מכירה של כלל ניירות הערך של העובדים במסגרת מכירת מניות החברה לרוכש, שירכוש לפחות 80% מהון המניות המונפק של החברה (כולל מניות העובדים) ולא ייחשב "קרוב" של החברה או של בעל מניות המחזיק בהון של 25% ומעלה מהחברה. באופן כללי, המונח "קרוב" מתייחס (בכל הנוגע לחברה המעבידה הנמכרת) לחברה מחזיקה, לחברה מוחזקת וחברה אחות שלה, כאשר סף ההחזקה לעניין זה הינו לפחות 25%.
  2. מכירה של מניות החברה במסגרת הליכי פירוק מרצון לפי דיני החברות, אשר בסמוך לה נמכרו פעילות החברה ונכסיה למי שאינו בעל שליטה בה, ובלבד שפרק הזמן שבין מכירת פעילות ונכסי החברה לבין מועד תחילת הליך הפירוק מרצון לא יעלה על 6 חודשים.

בכל אחד מהמקרים האמורים על החברה לפנות לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי מראש (פרה-רולינג) בה יקבעו פרטי ותנאי המיסוי.

(תקנות מס הכנסה (מכירה שלגביה תום התקופה הוא במועד המכירה), התשע"ח-2017) 17/5)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.