Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile Türkiye'de hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur. SPK'nın verdiği yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından çıkarılan ve 28870 sayılı, 2 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") ile bu fonların kurulmasına, nitelikli yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Aşağıda, beş soruda girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin hükümler ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

1) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği md. 4/1 uyarınca; "Girişim sermayesi yatırım fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır."

Girişim sermayesi yatırım fonları süreli olarak kurulacak olup, fonun süresine fon iç tüzüğü ve ihraç belgesinde yer verilir.

Girişim sermayesi yatırım fonları, sadece portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilmektedir.

Girişim sermayesi yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonlarının aksine şemsiye fon şeklinde kurulmamakta, her bir girişim sermayesi yatırım fonu ayrı ayrı kurulmaktadır.

Girişim sermayesi yatırım fonunun malvarlığı kurucu portföy yönetim şirketinin, portföy saklayıcısının ve portföy yöneticisinin malvarlığından ayrıdır. Fon malvarlığını korumaya yönelik hükümlere mevzuatta yer verilmiştir.

Girişim sermayesi yatırım fonu, içtüzüğünde hüküm bulunması şartı ile nitelikli katılma payı ihraç edebilir. Nitelikli katılma payı sahiplerine yönetimsel haklar tanınabilir, kar payında imtiyaz verilebilir, bu kişilere yatırım komitesinde yer verilebilir, bazı hususlarda olumlu görüşünün alınması yönünde düzenleme yapılabilir.

Girişim sermayesi yatırım fonu tarafından katılma payı sahiplerine kar dağıtabilir. Nitelikli katılma paylarına, performans ücretine konu edilen tutar üzerinden dağıtılacak karda imtiyaz verilebilir. Ancak, kurucu portföy yönetim şirketi veya yöneticiye, performans ücretine konu edilen tutar üzerinden ayrıca imtiyazlı kar payı ödenmez.

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, ihraç belgesinde yer verilmesi şartıyla iştirak payları karşılığında da satılabilir. Satıştan önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması zorunludur.

2) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Bilgilendirme Dokümanları Nelerdir?

Girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulmasında ve katılma paylarının ihracında, yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlayacak bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda başlıca bilgilendirme dokümanları; fon iç tüzüğü, ihraç belgesi ve hazırlanması zorunlu olmayan yatırımcı bilgi formudur.

3) Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun Yönetim ve Temsili Nasıldır?

Kurucu portföy yönetim şirketi, girişim sermayesi yatırım fonunun temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

Girişim sermayesi yatırım fonu, taraf olacağı tüm sözleşmeler ile girişim şirketlerinin yönetimine katılınması ve bu şirketlerin genel kurullarında oy kullanılması da dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucu portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu tarafından temsil edilir.

Fonun girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin TTK'da belirtilen ortaklık haklarını ve Tebliğ'de belirtilen pay sahipliği sözleşmelerinden kaynaklanan yönetimsel haklarını kullanmak üzere, kurucunun yönetim kurulu kararı ile kurucunun personeli olmayan üçüncü kişiler de vekil olarak belirlenebilir. Bu kişiler aynı zamanda yatırım komitesinde de yer alabilirler.

Kurucu portföy yönetim şirketi, fon portföyünün yönetimi hizmetini başka bir portföy yönetim şirketinden veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden alabilir.

Kurucu portföy yönetim şirketi nezdinde, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip bir kişi ve genel müdür ile girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesinden oluşan en az üç kişilik bir yatırım komitesinin oluşturulması zorunludur. Fon portföyünün kurucu dışında bir portföy yöneticisi tarafından yönetilmesi halinde, söz konusu yatırım komitesinin bahsi geçen portföy yöneticisi nezdinde oluşturulması gerekir.

4) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Paylarının Alım Satımı Nasıl Yapılır?

Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları sadece nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınabilir.

Katılma payı satışı, nitelikli yatırımcı tarafından fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi ile gerçekleşir. Yatırımcılar tarafından satın alınmış olan katılma payının fona iadesi, yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesiyle gerçekleştirilebilir.

Katılma paylarının itibari değeri yoktur. Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri en az yılda bir kere hesaplanır ve nitelikli yatırımcılara bildirilir.

Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanabilir. Ancak, komisyon girişim sermayesi yatırım fonuna gelir olarak kaydedilir.

Katılma paylarının fona iadesinin yanı sıra, nitelikli yatırımcılar arasında devri de mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirleri, katılma paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında aktarılması ile tamamlanır.

Fon içtüzüğünde ve ihraç belgesinde belirtilmesi kaydı ile katılma paylarının sadece fon süresinin sonunda nakde dönüştürülmesi de mümkündür.

5) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Portföyüne İlişkin Esaslar Nelerdir?

Kurucu portföy yatırım şirketi, nitelikli yatırımcıların bir defada veya farklı tarihlerde ödenmek üzere, fona kaynak taahhüdünde bulunmalarını talep eder. Nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam kaynak taahhüdü tutarı asgari 5.000.000 TL olup, bu tutara ihraç belgesinde yer verilir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi zorunludur. Bu süre sonunda asgari kaynak taahhüdü tutarına ulaşılamaması halinde fon içtüzüğü ticaret sicilinden terkin ettirilir.

Kaynak taahhüdü tutarı, tahsil edilmesini müteakip ihraç belgesinde belirtilen süre içerisinde ve Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilir. Ancak her durumda bu süre 1 yılı aşamaz.

Kaynak taahhütlerinin ödeme esaslarına ilişkin olarak fon ve nitelikli yatırımcılar arasında bir yatırımcı sözleşmesi akdedilir.

Girişim sermayesi yatırım fonunun portföyüne alınabilecek varlık ve işlemler Tebliğ'de belirtilmiştir. Bunlar; girişim sermayesi yatırımları, Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları (bono ve tahvil), Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları, vadeli mevduat ve katılma hesabı, yatırım fonu katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, varantlar ve sertifikalar, kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları, Takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarıdır.

Girişim sermayesi yatırım fonunun toplam değerinin en az %80'inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fonun bir hesap dönemi içinde, KOBİ Yönetmeliğinde yer alan nitelikleri sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların fon toplam değerinin %10'unu geçmesi halinde, söz konusu yatırım sınırı %51 olarak uygulanır.

Tebliğ'de girişim şirketleri, Türkiye'de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketler olarak tanımlanmaktadır. Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir. Fonlar, bu kapsamda sadece anonim ve limited şirketlere yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari ile limited şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

Fonların girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde, pay sahipliği sözleşmesinin imzalanması zorunlu değildir.

Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesinin asgari olarak her takvim yılı sonu itibari ile Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları tarafından yapılması zorunludur. Söz konusu yatırımlarının değerlemesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler fon süresi ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl boyunca kurucu nezdinde saklanır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.