Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 12 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanan tebliğde, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. II-27.2 numaralı bu tebliğ, 2/1/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan II-27.1 numaralı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğini" yürürlükten kaldırmıştır.

Yürürlükten kaldırılan II-27.1 numaralı tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ortaklıktan çıkarma hakkı "pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların ortaklığın oy haklarının en az %95'ine ulaşması durumunda" doğmakta iken, yeni II-27.2 numaralı tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasına göre ise ortaklıktan çıkarma hakkı ortaklığın oy haklarının ancak % 98'ine ulaşılması halinde söz konusu olmaktadır. Ancak yeni tebliğ oy oranlarının belirlenmesine ilişkin geçiş süreci için farklı oy oranları belirlemiştir. Bu maddede belirtilen % 98'lik oy hakkı oranının, 31/12/2014 tarihine kadar doğmuş olan ve doğacak hakların kullanımında % 95, 31/12/2017 tarihine kadar doğacak hakların kullanımında ise % 97 olarak dikkate alınması öngörülmüştür.

Tebliğde öngörülen önemli bir değişiklik ise satma hakkı ve çıkarma hakkı kullanımlarına ilişkin süreler ile ilgilidir. Yürürlükten kaldırılan tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak, % 95 oranına ulaşılmasını veya bu orana sahipken ek pay alımında bulunulmasını takip eden üç aylık hak düşürücü süre içerisinde bu hakkını kullanmak üzere ortaklığa başvurabilmekteydi. Yeni Tebliğ hükümlerine göre çıkarma hakkı, diğer ortaklar tarafından satma hakkının kullanılmadığı durumlarda kullanılabilecektir.

Yeni Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasına göre hakim ortak tarafından, hakim ortak konumunun kazanılması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda kamuya açıklama yapılmalıdır. Söz konusu açıklamayı takip eden üç aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak dışındaki diğer ortaklar satma hakkını kullanım taleplerini ortaklığa yazılı olarak iletmelidirler. Maddenin altıncı fıkrası uyarınca satma hakkının kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü sürenin sona ermesi halinde, bu süreyi takiben en geç üç işgünü içinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak ortaklığa başvurabilmektedir.

Bu hakların kullanım fiyatları ise Tebliğin 6. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedeli olarak payları borsada işlem gören ortaklıklar için, borsada işlem gören pay gruplarının her biri için, hakim ortak konumunun kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması dikkate alınacaktır. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ise her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel belirleyici olacaktır.

Tebliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, satma hakkının kullanımına ilişkin adil bedel ise, Payları borsada işlem gören ortaklıklar için bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde hesaplanacak fiyat, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıl içinde Kanunun 26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyat ile hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel olarak kabul edilmektedir. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için de bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesince hazırlanan değerleme raporunda belirtilen bedel ile hakim ortak konumunun kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıl içinde zorunlu pay alım teklifi yapılmış ise bu fiyatın karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel adil bedel olarak öngörülmektedir.

Son olarak belirtilmesi gereken bir başka husus ise yeni Tebliğin yürürlüğe girdiği sırada Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan mevcut başvurularla ilgilidir. Tebliğe göre Kurula ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesine yönelik olarak yapılmış başvuruların sonuçlandırılmasında, hakim ortağa ortaklıktan çıkarma hakkını kullanıp kullanmak istemediğini yeniden değerlendirebilmesi için 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren bir aylık süre tanınmıştır. Bu süre içerisinde satma hakkının kullanılamayacağı,hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini kamuya açıklaması halinde satma hakkının kullanılmasına başlanılması için hakim ortağın ek pay alması gerekeceği düzenlenmiştir. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istediğini kamuya açıklaması durumunda ise, satma hakkının kullanımına ilişkin hak düşürücü süre kamuya yapılan söz konusu açıklama tarihi itibariyle başlayacağı,hakların kullanım bedelinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak ise hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ilişkin kamuya yaptığı ilk açıklama tarihinin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.