Voorkom dat de kantoorgebouwen uit uw (verhuur of asset management) portefeuille vanaf 2023 niet meer mogen worden gebruikt als kantoorgebouw!

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 voor. Hierdoor zullen alle kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100m2 per 1 januari 2023 een geldig energielabel moeten hebben met een energie-index van 1,3 of beter1. Dit staat gelijk aan het huidige energielabel C. Als een kantoor niet ten minste een energielabel C heeft, dan zal het per 1 januari 2023 niet meer toegestaan zijn om dat pand als kantoor te gebruiken.

Ook door verschillende banken wordt ingezet op verduurzaming van vastgoed. Banken zoals Rabobank, ING en ABN Amro verstrekken alleen nog maar nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed met tenminste energielabel C. Bovendien verstrekken deze banken tot 100% financiering voor projecten ter verduurzaming van commercieel vastgoed.

De minister verwacht dat ongeveer 53.100 kantoorgebouwen onder de C-labelverplichting zullen vallen2. Naar schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal bij meer dan de helft van de kantoren in Nederland maatregelen moeten worden genomen om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

De C-labelverplichting vloeit voort uit een intensiveringspakket dat is samengesteld naar aanleiding van het Energieakkoord voor duurzame groei van 6 september 2013. In dit intensiveringspakket zijn maatregelen opgenomen om het doel van 100 PJ-finale energiebesparing per 2020 binnen bereik te brengen. De C-labelverplichting voor kantoren is onderdeel van deze maatregelen. Dit is echter slechts een tussenstap naar verdere energiebesparing. De verwachting is dat per 2030 alle kantoorgebouwen moeten beschikken over energielabel A.

Uitzonderingen

De consultatieversie van de wijziging van het Bouwbesluit 2012 kent ook een aantal uitzonderingen op de C-labelverplichting. Zo geldt de verplichting niet als de kantoorfunctie een nevenfunctie is van een andere gebruiksfunctie, voor een kantoorfunctie die is gelegen in een gebouw waar de totale gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties kleiner is dan 100m2, als het gaat om een monument, of als het een pand betreft dat binnen 2 jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Energiebesparende maatregelen

Per kantoorpand is specifieke informatie nodig om te beoordelen welke maatregelen moeten worden genomen om te kunnen voldoen aan de C-labelverplichting. Hiervoor kan een maatwerkadvies worden gevraagd van een erkende energieadviseur. Vaak zijn er geen bouwkundige ingrepen nodig om een energielabel C te bereiken. Voor panden met label D, E of F zijn aanpassingen aan de installaties, zoals de verlichting, vaak al voldoende. Voor panden met label G zijn doorgaans wel ingrijpendere aanpassingen nodig, zoals het isoleren van de begane grondvloer, het isoleren van de gevel en het dak, of het plaatsen van HR++ glas.

Financiële regelingen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met financiële regelingen. Voor het inwinnen van het energieprestatieadvies (EPA) kan subsidie worden verkregen. Daarnaast kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) fiscale voordelen worden behaald als een bedrijf investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie, zoals het plaatsen van een warmtepomp voor het verwarmen van het bedrijfsgebouw. Ook kan, voor de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels, een beroep worden gedaan op de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Op deze wijze wil de rijksoverheid bedrijven stimuleren om minder gas te gebruiken en meer te investeren in duurzame warmte, zodat de CO2-uitstoot verder terug kan worden gedrongen. Het totale subsidiebudget onder de ISDE-regeling is voor 2018 vastgesteld op EUR 100 miljoen en is beschikbaar voor zowel zakelijke gebruikers als particulieren. Tot slot kan een subsidie worden aangevraagd op grond van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Onder de SDE+ kan voor verschillende categorieën energieproductie subsidie worden verkregen, namelijk voor biomassa, geothermie, water, wind en zon. De SDE+ compenseert het verschil tussen de kostprijs van de productie van energie met een hernieuwbare energiebron en de marktprijs van de geproduceerde energie, ook wel de onrendabele top genoemd. Er zijn voor de SDE+ twee subsidierondes per jaar met een beschikbaar budget van EUR 6 miljard per ronde.

Afsluiting

Als professional doet u er goed aan tijdig uw opdrachtgevers te informeren over de C-labelverplichting. Deze opdrachtgevers zullen zich moeten informeren over de energiestatus van hun kantoorgebouwen en zich moeten oriënteren op maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de C-labelverplichting te voldoen. Hierbij kan een beroep worden gedaan op verschillende financiële regelingen om het nemen van energiebesparende maatregelen te ondersteunen en vergemakkelijken. Zodra de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd, kan een nieuw energielabel worden aangevraagd om aan te tonen dat wordt voldaan aan de C-labelverplichting, zodat het kantoorgebouw ook na 2023 gewoon in gebruik kan blijven.

Footnotes

1. Artikel 5.11 van de consultatieversie van de wijziging van het Bouwbesluit 2012, te raadplegen via https://www.internetconsultatie.nl/bouwbesluit/details

2. Kamerstukken II, 2017 – 2018, nr. 34775 XVIII, nr. 4, p. 21

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.