Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik 01.08.2019 tarihli Resmî gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik 01.09.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kapsam ve Tanımlar:

Bu yönetmelik radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu ile bu yayın hizmetlerini internet ortamından sunan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve bu yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecilerini kapsamaktadır.

Kapsamı özetlersek Kişiler arası görsel-işitsel etkileşim ve iletişimi sağlama yolları bu düzenleme kapsamı dışında kalmaktadır. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar ile Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Yönetmeliğin uygulanmasında platform işletmecisi sayılmamaktadır.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiler olan medya hizmet sağlayıcılar tarafından internet ortamından sunulan yayınlar bu yönetmelik kapsamına girmektedir.

İsteğe bağlı yayın hizmeti, bireysel iletişim hizmetleri dışında programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve/veya münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmeti olarak yönetmelikte açıklanmıştır.

Ancak yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecileri kavramına ilişkin yönetmelikte bir tanım yapılmamıştır.

Yönetmelik ile Düzenlenen Konular

Yönetmeliğe göre Üst Kuruldan geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını 6112 sayılı Kanun ve 5651 sayılı Kanun ile bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak internet ortamından da sunabileceklerdir.

Bu düzenleme ile ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet ortamından Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri RTÜK denetimi altına alınacaktır.

Ticari iletişim şartı yalnızca dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri için aranmaktadır. Diğer durumlarda ticari iletişim şartı aranmamaktadır. Ticarî iletişim, radyo ve televizyon reklamları, program desteklemesi, tele-alışveriş ve ürün yerleştirmeyi de kapsamak üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişinin, ürün, hizmet veya imajını, doğrudan veya dolaylı olarak tanıtmak amacıyla tasarlanmış sesli veya sessiz görüntülerin bir ücret veya benzeri bir karşılıkla ya da öz tanıtım amacıyla bir programla birlikte ya da bir program içine yerleştirilerek verilmesini ifade eder.

Bu yönetmelik kapsamında yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların Üst Kuruldan "internet ortamından yayın lisansı", internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerinin Üst Kuruldan "internet ortamından yayın iletim yetkisi" almaları gerekmektedir.

Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ancak bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş internet ortamından yayın lisansı kapsamında sadece internet ortamından sunduğu yayınlarını kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan da sunmak istemesi halinde her bir yayın tekniği ve ortamına ilişkin olarak ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.

İnternet ortamından yayın lisansı bulunmayan yayın hizmetlerinin sunulduğunun veya internet ortamından yayın iletim yetkisi bulunmayan platform işletmecilerince yayın hizmetlerinin iletiminin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde ilgili kuruluşlar ve işletmecilere lisans veya iletim yetkisi başvurusunda bulunması gerektiği bildirimi yapılacaktır. Başvuru yapılmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücreti peşin olarak ödenmez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son verilmez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulabilecektir ve ayrıca yayın yapan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunabilecektir.

İnternet ortamından yayın lisansı ve diğer yayın hizmeti için verilecek lisanslar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere verilecektir. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de Türk kanunlarına göre kurulmamış şirketler için lisans verilmeyecektir.

İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişiler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.09.2019 tarihinden itibaren bir ay içerisinde internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunmaları halinde yayın lisansı verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar yayın hizmetlerini sunmaya devam edebilecektir.

İnternet üzerinden radyo yayın lisansı ücreti 10.000,00 Türk lirası; internet üzerinden televizyon yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirası; isteğe bağlı yayın lisansı ücreti 100.000,00 Türk lirasıdır. Yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini ödemek durumundadırlar.

İçerik Denetimi

Yayın lisansı olmaksızın yayın yapan kuruluşlar için yayınla ilgili içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi yaptırımları Yönetmelik'te düzenlense de içerik denetimine ilişkin doğrudan düzenleme bulunmamaktadır. Gelgelelim Yönetmelik'in 5. Maddesinde "6112 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yayın yapılabileceği" ibaresi yer almaktadır. Bu ibare yayın lisansı alan hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarına yönelik içerik denetimi yapılıp yapılamayacağı, yapılırsa ne gibi yaptırımlar uygulanabileceği sorusunu gündeme getirmektedir.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yayınların içeriğine ilişkin şartlar sayılmış ve bu madde fıkralarına aykırı yayın yapan kuruluşlara uygulanacak idari yaptırımlar 32. maddede ayrıca düzenlenmiştir. Kanuna göre içeriğe ilişkin düzenlemenin belli fıkralarının ihlali durumlarında idarî para cezasına ve/veya yayın durdurulması gibi idari tedbirlere karar verilebileceği gibi ihlallerin kanunda yazılan sayılarda tekrar edilmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilebilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.