Fiscale aspecten van het regeerakkoord 2017 – 2021 voor bedrijfsleven

Op 10 oktober jl. presenteerde het kabinet Rutte III haar regeerakkoord voor de komende 4 jaar. Hierna bespreken wij de meest in het oog springende fiscale aspecten voor het internationale bedrijfsleven van het regeerakkoord.

Afschaffing dividendbelasting

Winstuitkeringen door bedrijven (o.a. BV's, NV's) zijn momenteel onderworpen aan 15% dividendbelasting. Voor in Nederland woonachtige beleggers is deze belasting een verrekenbare voorheffing van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierdoor brengt de heffing in binnenlandse situaties per saldo niets op, maar leidt wel tot administratieve lasten, zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid. Voor in het buitenland woonachtige beleggers is de dividendbelasting veelal eindheffing. Veel buitenlandse beleggingsfondsen voeren momenteel procedures tegen de overheid omdat sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde discriminatie ten opzichte van binnenlandse situaties. Ook dit is voor partijen een kostenbare aangelegenheid.

De afschaffing van dividendbelasting zou als voordeel kunnen hebben dat in meer gevallen gebruik wordt gemaakt van eigen vermogen. Tevens kan het voor beursgenoteerde bedrijven en beleggingsfondsen aantrekkelijk zijn zich in Nederland te vestigen, of om van verplaatsing naar het buitenland af te zien. De afschaffing is voorzien voor het jaar 2020.

Opmerkelijk is dat wordt voorgesteld om de bronheffing toch in stand te laten voor gevallen van misbruik, en in gevallen van uitkering aan landen met een zeer lage belasting. Oplettende bedrijven en beleggers zullen die situaties trachten te vermijden. Uit doelmatigheid is het aan te raden deze situaties op te vangen via de vennootschapsbelasting, en niet via de dividendbelasting.

Tariefsverlaging vennootschapsbelasting

Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen of om ze ervan te weerhouden uit Nederland te vertrekken, wordt het vennootschapsbelastingtarief stapsgewijs verlaagd.

Winst / Jaar  2018 2019 2020 2021
 Tot en met €200.000 20% 19% 17,5% 16%
 Meer dan €200.000  25%  24% 22.5% 21%

De eerder voorgestelde stapsgewijze verlenging van de eerste schijf van EUR 200.000 tot EUR 350.000 wordt teruggedraaid.

Om een globaal evenwicht te bewaken tussen ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, wordt voor houders van een aanmerkelijk belang in een BV of NV het inkomstenbelasting tarief in Box-2 verhoogd van 25% naar 27,3% in 2020 en 28,5% vanaf 2021.

Om de afschaffing van de dividendbelasting en de algemene tariefsverlaging te financieren worden een aantal maatregelen voorgesteld om de grondslag voor de vennootschapsbelasting te verbreden.

Beperking afschrijving op gebouwen in eigen gebruik

Bedrijven die vastgoed hebben in eigen gebruik, kunnen bij ingebruikname afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Die waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en benadert de werkelijke waarde. Er wordt voorgesteld om tot maximaal 100% van de WOZ-waarde te mogen afschrijven. Voor bedrijven die vastgoed verhuren gold al een 100%-maximum.

Invoering algemene renteaftrekbeperking – 30% EBITDA

De vennootschapsbelasting kent al een groot aantal, veelal specifieke renteaftrekbeperkingen. In het kader van de EU Anti-Tax Avoidance Richtlijn, moet Nederland uiterlijk in 2019 een algemene renteaftrekbeperking invoeren. Verwacht wordt dat daarmee een aantal specifieke aftrekbeperkingen komen te vervallen. De aftrek van de netto rentelast zal worden beperkt tot maximaal 30% van de belaste winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijving en amortisatie (in het Engels afgekort tot 'EBITDA'), of als dit hoger is tot maximaal EUR 1 miljoen. Hoewel de Richtlijn ruimte biedt voor een groepsescape, maakt het kabinet daar geen gebruik van. Niet duidelijk is of onbenutte rentecapaciteit kan worden doorgeschoven en/of terug gewenteld. De maatregel levert een aanzienlijke belastingopbrengst op. De maatregel raakt echter ook financieringsarrangementen waarvan de fiscale motieven ontbreken, en gaat dus veel verder dan noodzakelijk. Het lijkt ons daarom gewenst om minimaal een groepsescape in te voeren, de safe harbor van EUR 1 miljoen te verhogen en onbenutte aftrek/capaciteit te kunnen terug- en voort wentelen.

Invoering thin cap voor banken

Banken ontvangen per saldo veelal meer rente dan ze betalen. Daardoor worden ze niet geraakt door de hiervoor genoemde algemene renteaftrekbeperking. Er wordt voorgesteld om rente over een schuldniveau dat meer bedraagt dan 92% van het balanstotaal niet in aftrek toe te staan. Wij verwachten dat er nog wel discussie zal ontstaan over het toelaatbare schuldniveau, dat afhankelijk zal zijn van het risico van de bezittingen, en de aan het excessieve deel toe te rekenen rente.

Invoering bronbelasting op rente en royalty's betaald aan landen met lage belasting

Hoewel tot voor kort nog benoemd tot één van de kroonjuwelen van het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat, stelt het kabinet voor om een bronbelasting in te voeren op betalingen van rente en royalty's aan landen met een lage belasting, om brievenbusconstructies tegen te gaan. Wij vragen ons af of het invoeren van een bronbelasting nodig is, te meer nu het volgens het budget geen opbrengst is begroot. Hetzelfde resultaat kan worden bereikt met een specifieke aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting.

Versobering verliesverrekening

Indien een bedrijf een fiscaal verlies maakt, dan kan het verlies 1 jaar worden terug gewenteld en 9 jaar vooruit. Het kabinet is voornemens om de termijn van 9 jaar terug te brengen tot 6 jaar.

Fiscale beleggingsinstellingen ('FBI'): verbod op direct houden van vastgoed

Een FBI is onderworpen aan 0% vennootschapsbelasting indien zij al haar inkomen binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uitkeert aan de beleggers. FBI's mogen beleggen in effecten, maar ook rechtstreeks in vastgoed. Als de dividendbelasting wordt afgeschaft heeft dat tot gevolg dat over de netto huurinkomsten Nederland geen enkel heffingsrecht meer heeft waar het buitenlandse beleggers betreft. Om dit effect tegen te gaan stelt het kabinet voor om FBI's niet langer toe te staan direct te investeren in vastgoed. Het onderbrengen van vastgoed in normaal belaste vennootschappen zal leiden tot het neerwaarts bijstellen van de rendementsverwachtingen van de beleggers.

Deze maatregel verbaast ons omdat de dividendbelasting voor misbruiksituaties (zie hiervoor) in stand zal worden gehouden. In dat geval kan ook worden bepaald om FBI's niet vrij te stellen van inhouding van dividendbelasting.

Verhoging effectief tarief innovatiebox van 5% naar 7%

Voordelen van bepaalde zelfontwikkelde immateriële activa kunnen in aanmerking komen voor een grondslagreductie van 80%, waardoor het effectieve tarief zakt van 25% tot 5%. Voorgesteld wordt om vanaf 2018 het effectieve tarief van 5% te verhogen naar 7%.

Indien u naar aanleiding van deze voorstellen vragen hebt wat de gevolgen voor uw situatie zijn, dan zijn wij uiteraard graag bereid die met u te bespreken.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.